Tilsynsordning for elever på ungdomsskoletrinnet

Ungdomskoleelever med utviklingshemming kan søke om plass ved kommunens tilsynsordning. Dette er et tilbud til pårørende som trenger tilsyn til barna i forhold til å kunne være delaktig i arbeidslivet og skole.

Kommunen har plasser ved Hauanskogen for benyttelse til tilsynsordning. Antall plasser avgjøres av den økonomiske rammen. Eventuelle ledige plasser kan fylles opp med elever fra videregående skole.

Tilbudet vil bli vurdert opp i mot tjenester familien er innvilget etter helse og omsorgstjenesteloven § 3-2 a-f.

Dette er ikke en lovpålagt tjeneste. Det tas forbehold om egenbetaling.

Søknaden sendes til Helse, sosial og omsorg, Tjenestekontoret, postboks 2025,
3247 Sandefjord. Søknaden forventes ferdigbehandlet innen 30. juni 2017.

 Spørsmål om ordningen kan rettes til saksbehandler Vaila Hubred, tlf. 33 41 61 72.

 Søknadsfrist 26.05.2017.