Samtaletjeneste for barn, unge og familier

Hva er Samtaletjeneste for barn, unge og familier?

Vi tilbyr informasjon, veiledning og støttesamtaler i forbindelse med utfordringer knyttet til psykisk helse hos barn og unge fra 0 til 18 år. Foreldre og ungdommer kan ta direkte kontakt med oss. Fagfolk kan også henvende seg på vegne av en familie eller anonymt for råd og veiledning. Ingen henvisning er nødvendig, og tilbudet er gratis.

Last ned brosjyren for samtaletjenesten

Teamet består av familieterapeuter, helsesøster, psykiatrisk sykepleier, PMTO terapeut, psykolog, og sosionom. Sammen representerer vi et mangfold av perspektiver og tilnærmingsmetoder. Kommunepsykolog for barn og unge koordinerer tilbudet sammen med koordinator for ungdomshelse.

Hva tilbyr vi?

  1.  Intro-samtale
  2.  Støttesamtaler
  3.  Nettverksveiledning

Familiesentrene, skolehelsesøstrene og helsestasjon for ungdom tilbyr også en rekke grupper og intervensjoner for barn, unge og foreldre. 

Intro-samtale

Hva er en intro-samtale?

En uforpliktende prat der vi sammen finner ut av hvilken type støtte som passer best for deg nå.

Eksempler på støtte er støttesamtaler hos oss, nettverksveiledning til andre voksne som jobber rundt barnet og losing videre til andre tjenester.

For noen er intro-samtalen alt som trengs, mens for andre er det nyttig med mer oppfølging.

Hvem er intro-samtalen for?

Barn, foreldre og ungdommer som ønsker informasjon og støtte i forbindelse med psykisk helse.

Støttesamtaler

Hva er støttesamtaletilbudet?

En til fire samtaler der du får støtte og veiledning i utfordringer knyttet til barn og ungdoms psykiske helse.

Utfordringene kan for eksempel handle om tegn på mistrivsel, vansker med å tilpasse nye situasjoner og utfordringer i foreldrerollen.

Samtalen kan foregå individuelt, sammen med flere familiemedlemmer eller sammen med andre viktige støttespillere i barnets liv. Dette avtales med din veileder i det første møtet som vi kaller intro-samtalen.

Vi tilbyr ikke utredning eller diagnostisering, men kan lose deg videre til de rette instansene om det trengs.

Hvem er støttesamtaletilbudet for?

Barn og unge i alderen 0-18 år og deres foresatte samt gravide som:

  • selv ønsker tilbudet
  • har "milde til moderate vansker", det vil si psykiske vansker som ikke er alvorlige nok til å tilfredsstille kravene til  Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA)  (ekstern lenke) 
  • ikke allerede mottar tilsvarende hjelp fra en annen instans (for eksempel familievernkontoret eller BUPA)

Nettverksveiledning

Hva er nettverksveiledning?

En eller flere konsultasjoner med fagfolk som ønsker veiledning og kompetanseheving i arbeid med barn og unge som sliter med psykiske vansker.

Der vi vurderer at barnet best kan hjelpes ved å veilede personalet, er dette å foretrekke framfor støttesamtaler hos oss. På den måten kan barnet få støtte fra voksne de allerede er trygge på i sitt kjente miljø, samtidig som personalet får økt kompetanse til å møte liknende situasjoner senere.

Hvem er nettverksveiledning for?

Lærere, miljøarbeidere, barnehageansatte, helsesøstre, fysioterapeuter, PPT-rådgivere, fastleger, ansatte i barnevernet og andre viktige voksne i barn og unges liv.

Hvordan får du kontakt med oss?

Trenger du våre tjenester? Da kan du fylle inn ett av disse skjemaene:

Samtale med oss     Nettverksveiledning

Send oss skjemaene per e-post eller i vanlig post til

Seksjon helse og oppvekst
Postboks 2025
3202 Sandefjord.

For mer informasjon kan du ringe eller sende SMS til mobil 408 04 350 så vil vi ringe deg tilbake i løpet av en uke. Du kan også ta kontakt med ditt lokale familiesenter/helsestasjon eller skolehelsesøster.

Informasjon for fagpersonell

Samtaletjenestene tilbyr informasjon og støttesamtaler til barn, unge og familier som har behov for en mer spisset kompetanse på psykiske helse enn det primærhelsetjenesten tradisjonelt tilbyr, men som allikevel ikke tilfredsstiller kriteriene til spesialisthelsetjenesten. Vi jobber derfor tett med helsestasjons- & skolehelsetjenesten på den ene siden og med BUPA på den andre for å sikre at familier får den hjelpen de trenger.

Barn med alvorlige og vedvarende problemer skal fortsatt henvises som før til BUPA gjennom fastlege. Om du er i tvil om vi er rette tiltak for barnet/ungdommen du jobber med kan du drøfte anonymt med oss per telefon.

Vi kan ikke tilby øyeblikkelig hjelp.

Ressurser

Ressursark selvmord og selvskading

Brosjyre psykisk helse barn/unge

Helsenorge.no/psykisk-helse (ekstern lenke)