Psykisk helse

Hvilke tilbud finnes?

Er du over 18 år og bor i Sandefjord eller oppholder deg i kommunen, kan du få hjelp av kommunens psykiatriteam. Alle tjenestene er gratis, og omfatter

 • vurdering av hjelpebehov
 • samtaler
 • hjelp til tilrettelegging av hverdagen
 • sosial trening
 • veiledning og rådgivning
 • måltid og enkle helsetjenester på dagsenteret

Du kan også delta på tilrettelagt arbeid og aktivitet gjennom

 • Optimisten dagsenter
 • Grønn Omsorg Hasle gård

Hvordan søke?

Bruk vårt elektroniske søknadsskjema:

Søk om tjenester fra psykiatriteamet

Søknadsskjema for utskrift

Du kan også søke ved å ringe psykiatriteamet eller møte opp personlig, eller du får fastlegen din eller andre tjenesteinstanser til å søke for deg.

Søk om arbeidstilbud på Hasle Gård (grønn omsorg)

Du trenger ikke søke før du kommer til Optimisten dagsenter.

Optimisten dagsenter

 • Dagsenter som er rusfritt lavterskeltilbud til personer over 18 år med psykiske problemer, hvor det ikke kreves noen form for henvisning.
 • Aktiviteter som kafedrift med rimelige priser, biljard og sosialt samvær.
 • Fast gruppetilbud; turgruppe, hobbygruppe og aktivitetsgruppe.
 • Eget sommerprogram med aktiviteter.
 • Råd og veiledning av fagpersonale.
 • Stor grad av brukermedvirkning og egne brukerrepresentanter.
 • Åpningstider alle hverdager 10.00 - 15.00
 • Faste brukere kan ha åpent etter avtale med personale.
 • Telefon mobil: 950 92 905.

  Hvor finner du oss?
  Sandar herredshus 2

Anexet

 • Anexet er et lavterskeltilbud for personer med problemer relatert til rus og psykiatri.
 • Det er ikke et krav om søknad eller at man mottar tjenester fra kommunen for å kunne delta på Anexet.
 • Anexet tilbyr enkel lunsj til en rimelig pris og legger til rette for sosiale aktiviteter både på huset og gjennom turer o.l.
 • Det er ikke et absolutt krav om rusfrihet, men det oppfordres til rusfrihet og det er en forutsetning at man ikke er til sjenanse for andre som er til stede.
 • Anexet har åpent på tirsdager, kjerneåpningstid er 10.00 - 13.00, det vil si at Anexet er bemannet i dette tidsrommet. Som oftest er det ansatte der noe tidligere, og ved aktivitet på Anexet er det ansatte der til aktiviteten er avsluttet.   

  Hvor finner du oss?
  Andebuveien 937

Aktivitetshuset Kuben

 • Kuben er et rusfritt lavterskeltilbud til personer over 18 år som har, eller har hatt problemer relatert til psykiatri.
 • Kuben har tilbud om ulike hobbyaktiviteter, åpen kafé med felles måltider til rimelige priser, sosialt samvær, badegruppe, gågruppe og turer.
 • Vi har stor grad av brukermedvirkning og egne brukerrepresentanter.
 • Kuben har åpent tirsdag 09.00 - 15.00 og fredag 10.00 - 14.00.

  Onsdagskaffen på Kuben er et tilbud for mennesker med rusmiddelavhengighet som er under behandling eller rehabilitering. Vi samles rundt et fellesmåltid hvor det er åpent for en samtale, hygge og samhørighet. Det arrangeres ogsulike turer og aktiviteter.
  Onsdagskaffen er gratis, åpniingstiden er onsdag 11.00 -13.00.

  Hvor finner du oss?
  Ole Stavnums vei 14

Grønn omsorg

Arbeidstrening i Grønn omsorg Hasle gård

Ungdomsbasen

Ungdomsbasen for deg mellom 18 og 23 år

Psykisk helse barn

Samtaletjeneste for barn, unge og familier.

Tjeneste for psykisk helse og rus

Besøksadresse:

Sandar herredshus
3216 Sandefjord

Postadresse:

Postboks 2025
3202 Sandefjord

Telefon: 33 41 51 50