Hjemmesykepleie og hjemmehjelp

Hjemmesykepleie (helsetjenester i hjemmet)

Du kan søke om hjemmesykepleie når du bor hjemme eller oppholder deg i Sandefjord kommune og

  • du har et helseproblem eller funksjonssvikt som medfører behov for sykepleie i eget hjem, for eksempel hjelp til pleie, medisiner ernæring eller sårstell
  • du trenger etterbehandling eller opptrening for å klare deg selv
  • du trenger noen som observerer eller utreder din helsetilstand i hjemmet

Søk om hjemmesykepleie

Søknadsskjema for utskrift

Hjemmehjelp (praktisk bistand)

Du kan søke om hjemmehjelp når du bor hjemme eller oppholder deg i Sandefjord kommune og du er helt avhengig av hjelp til praktiske gjøremål som for eksempel

  • rengjøring
  • sengetøyskift
  • klesvask

Hjemmetjenesten handler normalt ikke inn matvarer, men du kan få hjelp til å bestille matvarer og få kjørt disse hjem. Du betaler selv for varetransporten.

Du skal normalt selv ordne bank- og posttjenester og anskaffe andre nødvendige varer, som for eksempel klær.

Ved akutt sykdom hos omsorgsperson, kan man søke om hjelp til barn i inntil en måned.

Søk om hjemmehjelp

Søknadsskjema for utskrift

Service-erklæring

Service-erklæring hjemmetjenesten

Egenbetaling for hjemmehjelp

InntektMånedsbetaling 6 timer eller mer    Timebetaling inntil 6 timer pr. måned    
0-2 G 

kr 200

kr 81

2-3 G 

kr 696

kr 116

3-4 G 

kr 1140

kr 190

4-5 G 

kr 1692

kr 282

5 G         

kr 1968

kr 328

 

Satsene gjelder fra 01.01.2017 og tar utgangspunkt i gamle Sandefjord kommunes priser. Disse er justert med prisvekst. Månedspris på abonnement 0-2 G er basert på maksimalpris fra statsbudsjettet.

Hvordan beregnes inntekten?

G refererer til folketrygdens grunnbeløp. Beløpet blir justert hvert år.

Inntekten som legges til grunn, er husstandens skattbare alminnelige innteket før særfradrag ved siste tilgjengelige likning pr. 1. januar. Gi beskjed hvis inntekten er vesentlig endret etter siste likning.

Har en i husstanden fått tildelt hjelpestønad fra folketrygden til hjelp i huset, blir denne lagt til inntektsgrunnlaget.

Hjemmetjenesteavdelinger

Kontaktinformasjon og oversikt over våre hjemmetjenesteavdelinger

Tjenestekontoret for helse, sosial og omsorg

Besøksadresse:

Sandefjordsveien 3
3202 Sandefjord

Postadresse:

Postboks 2025
3202 Sandefjord

Telefon: 33 41 60 00