Kontrollutvalget

Om Kontrollutvalget

Kontrollutvalgets oppgave er å holde et løpende tilsyn med den kommunale forvaltning. Utvalget skal ha minst tre medlemmer. Kommunestyret velger selv medlemmer og varamedlemmer til utvalget, og blant medlemmene leder og nestleder.

Minst ett av utvalgets medlemmer skal velges blant kommunestyrets medlemmer.

Utvalgets leder og nestleder har møte- og talerett i kommunestyret når utvalgets saker behandles.

Kommunestyret kan når som helst foreta nyvalg av utvalgets medlemmer. Ved utskifting av ett eller flere medlemmer av utvalget skal det foretas nyvalg av samtlige medlemmer i utvalget.

Kontrollutvalget skal føre det løpende tilsyn og kontroll med den kommunale forvaltningen på vegne av kommunestyret herunder påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning.

Utvalget kan ikke overprøve politiske prioriteringer som er foretatt av kommunens folkevalgte organer.

Revisor

Vestfold kommunerevisjon

post@vestfoldkommunerevisjon.no

33071300

Deloitte

Birte Jonassen Berg

bjberg@deloitte.no

91101568

30. januar

27. februar

27. mars

24. april

29. mai

21. august

18. september

6. november

11. desember

Møtene holdes i Sandefjord rådhus og starter kl. 15.

Medlemmer i kontrollutvalget

Oversikt over medlemmer og varamedlemmer i kontrollutvalget

Møteinnkallinger og møteprotokoller

Kontrollutvalgets møteplan og møtebehandling (innkallinger, saklister og møteprotokoller)