Planer og rapporter

Kommuneplaner

Fram til ny kommuneplan er vedtatt gjelder disse kommuneplanene for hvert sitt område i de tre tidligere kommunene:

Kommuneplan for tidligere Sandefjord.

Kommuneplan for tidligere Andebu

Kommuneplan for tidligere Stokke

Arealbruksplan for Sandefjordsfjorden

Arealbruksplanen ble vedtatt av bystyret 22. september 2005.

Planen omfatter kystsonen i indre del av Sandefjordsfjorden som ikke omfattes av rikspolitiske retningslinjer for Oslofjorden. Planen inneholder forslag til turtrasé langs kysten.

Planområdet er delt inn i 11 delområder, og det er utarbeidet retningslinjer for tiltak innenfor hvert enkelt delområde.

Arealbruksplan Sandefjordsfjorden

Arealbruksplan bystyrebehandling

Beredskap

Kommunens beredskapsplan for samfunnssikkerhet og beredskap

Rapport helhetlig risiko og sårbarhetsanalyse

Behandling i kommunestyret 8.11.16

Meldingsskjema - alvorlig hendelse (for ansatte i kommunen)

Bevaringsplakaten

Bevaringsplakaten omfatter registrering av ca. 180 bygninger i sentrum. Bygningene er beskrevet gjennom kart, tekst og bilde, og de er gitt en verdivurdering ut fra 10 ulike vernekriterier. Bygningene er registrert kvartalsvis.

Bevaringsplakaten

Budsjett- og økonomiplaner

Økonomiplanen er det øverste politiske styringsdokumentet i kommunen. Planen omfatter hele kommunens virksomhet, og gir oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden.

Bystyret vedtar planen hvert år i desember, og den omfatter da de fire neste budsjettårene.

Vedtatt budsjett og økonomiplan 2017-2020

Forslag til budsjett og økonomiplan 2017-2020 (nye Sandefjord kommune)

Budsjettendringer

Gamle Sandefjord:

Budsjett og økonomiplan 2016-2019 (vedtatt)

Budsjett og økonomiplan 2016-2019 (rådmannens forslag)

Budsjett og økonomiplan 2015-2018 (vedtatt)

Budsjett og økonomiplan 2014-2017 (vedtatt)

Budsjett og økonomiplan 2013-2016 (vedtatt)

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 (vedtatt)

Se også årsberetning og regnskap.

Byggehøyder i sentrum

Dark arkitekter AS har på oppdrag fra kommunen laget en rapport som gir en planvurdering av konsekvenser ved økte byggehøyder i sentrum. 

Rapporten er delt opp i 5 deler:

 1. Byen i dag - registrering og analyse
 2. Bystrategi - til grunn for høydevurderinger
 3. Prinsipper for økte høyder - testing av utvalgte kvartaler
 4. Konsekvenser for byen - sol/skygge studier i gater, byrom og private uterom
 5. Tilpasset Sandefjord - anbefalte høydestrategier

Rapporten ble lagt fram for plan- og utbyggingsutvalget 20. mai 2015 sak 58/15 og formannskapet den 2. juni 2015, sak 87/15.

Formannskapet fattet følgende vedtak:

 1. Anbefalingene i rapporten ”Sandefjord sentrum - konsekvenser av økte byggehøyder i sentrum” utarbeidet av Dark arkitekter, tas til orientering.
 2. Rapporten legges ut på høring før det legges fram en sak der bystyret til slutt tar stilling til rapportens anbefalinger.

Høringsfristen var 31. august. 

Energi og klima

Intensjonen med energiplanen er å avklare nåværende og framtidige muligheter for energireduksjon og bruk av fornybare energikilder i kommunen. 

Energiplan

Klimaplanen for Sandefjord kommune gir en oversikt over klimagassutslipp i kommunen, og foreslår mål og tiltak for de forskjellige sektorene. Hensikten med planen er å redusere klimagassutslippet i Sandefjord kommune.

Klimaplan

Planene ble vedtatt av bystyret 24.09.09.

Konsesjonsområde for fjernvarme

Helse- og sosialetatens planer

Strategisk plan for HS-etaten og ulike tema- og handlingsplaner.

 

Kultur- og fritidsetatens planer

Strategisk kultur- og fritidsplan, idrettsmelding, friluftsmelding med videre.

Reguleringsplaner

Se kunngjorte reguleringsplaner og finn reguleringsplan i kart

Skiltvedtekter

Bystyret i Sandefjord kommune har vedtatt egne bestemmelser knyttet til fasader, skilt og reklame. Bestemmelsene ble vedtatt 29.11.2012. Disse ligger også under pkt 1.5.4 i bestemmelser og retningslinjer i kommuneplanens arealdel.

I vedtekten fremgår det hva man kan sette opp uten søknad, hva en søknad om skilt skal inneholde, samt hvilke skilt og reklameinnretninger kommunen ikke tillater.

Skiltvedtekter

Strategi for byutvikling

Konsulentfirmaet Asplan Viak bisto i prosessen med å utforme en byutviklingsstrategi for Sandefjord sentrum. Forslaget til strategi ble lagt ut for høring og vedtatt av bystyret 27. mai 1999.

Strategi for byutvikling

Strategi byutvikling, saksfremlegg og vedtak mai 99

Vann, avløp og vannmiljøplaner

Hovedplan for vannforsyning, avløp og vannmiljø beskriver mål, strategier og handlinger innen vann- og avløpssektoren for perioden 2015-2025. Planen beskriver også status og mål for vannmiljøet.

Planen skal være kommunens styrende dokument for vannforsynings- og avløpssektoren og danne grunnlaget for de overordnede beslutningene for sektoren. Planen beskriver de statlige og kommunale rammebetingelsene som gjelder for vann- og avløpssektoren, samt kommunens vannforsynings- og avløpsanlegg.

Hovedplan for vann, avløp og vannmiljøplaner - sammendragsrapport

Planen består av fem delprosjektrapporter:

 1. Vannmiljø
 2. Vannforsyning
 3. Avløp
 4. Mindre avløpsanlegg
 5. Nærings- og industripåslipp

Vei- og trafikkplaner

Trafikksikkerhetsplan 2008-2011

Parkeringsvedtekter

Gatebruksplan for Sandefjord sentrum

Transportplan

Årsberetning, regnskap og årsrapport

Årsrapport, regnskap og årsberetning for 2015 ble behandlet av bystyret 26. mai 2016.

Årsrapport, regnskap og årsberetning for 2014 ble behandlet av bystyret 21. mai 2015.

Årsrapport, regnskap og årsberetning for 2013 ble behandlet av bystyret 22. mai 2014.

Årsrapport, regnskap og årsberetning for 2012 ble behandlet av bystyret 30. mai 2013.