Vedtekter for tidligere Sandefjord kommunale barnehager

Vedtektene gjelder til 31. juli 2017

1. Eierforhold og forvaltning

Sandefjord kommunale barnehager eies av Sandefjord kommune. Skole- og barnehageutvalget har ansvaret for forvaltningen av, og tilsynet med de kommunale barnehagene. Skole- og barnehagekontoret er sekretariat for skole- og barnehageutvalget. Skole- og barnehagesjefen er administrativ overordnet barnehagene og svarer overfor rådmannen.

2. Lovgrunnlag

Barnehagene drives i samsvar med lov om barnehager av 17. juni 2005 nr. 64 (barnehageloven) og Kunnskapsdepartementets forskrifter.

3. Formål

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal tilby barn under opplæringspliktig alder et omsorgs- og læringsmiljø som er til barns beste (barnehagelovens § 1, rammeplanen side 8). Det utarbeides årsplan ut fra rammeplanen.

4. Leke- og oppholdsareal pr. barn

Veiledende norm for barns lekeareal baserer seg på barnehageloven § 10 som er 4 kvadratmeter netto per barn over tre år, og om lag 1/3 mer per barn under tre år.

5. Bemanning og bemanningsnorm

Barnehagen følger barnehagelovens § 17 Styrer og § 18 Barnehagens øvrige personale.

6. Sykdom og helse

Det skal legges frem en egenerklæring om barnets helse før oppstart i barnehagen. Barnehagene følger folkehelseinstituttets retningslinjer ved barns sykdom.

7. Foreldreråd og samarbeidsutvalg

Hver barnehage skal ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. For foreldreråd og samarbeidsutvalg gjelder bestemmelser gitt i barnehagelovens § 4.

8. Opptakskrets

Barnehagene tar i mot barn bosatt i Sandefjord kommune. Dersom familien flytter ut av kommunen i løpet av året, kan plassen beholdes ut påbegynt halvår.

9. Opptak

Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har rett til plass fra august hvis det er søkt innen fristen. (barnehageloven § 12 a)

10. Opptakskriterier

Styrerne i Sandefjord kommunale barnehager er delegert myndighet til å foreta opptak basert på følgende kriterier i prioritert rekkefølge:

a) Barnehagelovens § 13. Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak etter sakkyndig vurdering. Barn det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester §§ 4-12 og 4-4 har rett til prioritet ved opptak til barnehage.

b) Søsken i samme barnehage.

c) Barn med ekstraordinære belastninger i hjemmet. Må dokumenteres.

d) Barn som har behov for barnehageplass av språklige eller integreringsmessige årsaker.

e) Barn som er skolestartere

f) Hensynet til barnehagens gruppesammensetning og inntjeningskrav.

11. Søknad etter fristen for opptak

For barn som har søkt etter fristen, vil barnehageplass kunne tilbys ved ledighet.

12. Barnehageåret

Barnehageåret er fra 1. august til 31. juli. Skolestartere beholder plassen til 31. juli.

13. Åpningstid

Ordinær åpningstid for kommunale barnehager er fra kl. 07.15 til kl.16.30.

Barnehagene stenger kl. 12.00 onsdag før skjærtorsdag, og er stengt jul - og nyttårsaften samt St. Hansdagen (24. juni).

Barnehagene er stengt i 7 kurs- og planleggingsdager.

14. Ferie

Barna må ta ut minst fire uker ferie i løpet av året. De kommunale barnehagene holder sommerlukket de tre siste ukene i juli. Den fjerde ferieuken avtales med barnehagen.

15. Foreldrebetaling

For betaling av barnehageplass gjelder de til enhver tid gjeldende bestemmelser i forskrift om foreldrebetaling. Betalingen skjer forskuddsvis hver måned. Juli måned er betalingsfri. Dersom foresatte ikke betaler for barnets opphold til forfallsdato på ordinær faktura, kan plassen sies opp med 14 dagers varsel.

Familier med barn som på grunn av sykehusopphold eller alvorlig sykdom er borte fra barnehagen i mer enn en måned, kan søke om betalingsfritak for den perioden barnet er fraværende.

Foresatte med lav inntekt kan søke om redusert betaling. Søknadsskjema og retningslinjer fås i den enkelte barnehage og på skole– og barnehagekontoret.

Det gis 30 % moderasjon for første søsken og 50 % for andre, tredje søsken osv. med utgangspunkt i gjeldende bestemmelser i forskrift om foreldrebetaling. Barnet med størst barnehagetilbud betaler full sats. Ved likt barnehagetilbud til søsken betaler det eldste barnet full sats.

I barnehager der det serveres måltider betaler foreldrene matpenger i tillegg til foreldrebetaling. Prisen for måltider følger selvkostprinsippet.

16. Permisjon

Det kan søkes om permisjon fra barnehageplassen. Skriftlig søknad sendes den enkelte barnehage, og avgjørelsesmyndighet er delegert styrer.

17. Oppsigelse

Oppsigelse skal skje skriftlig og leveres barnehagen. Oppsigelsesfrist er 2 måneder med virkning fra den 1. i påfølgende måned. Det må betales for plassen ut oppsigelsestiden.

18. Internkontroll

Internkontroll er innført i barnehagene på bakgrunn av forskrift om Internkontroll av 1.januar 1992. Det er utarbeidet prosedyrer for å sikre at helse, miljø og sikkerhet blir tilfredsstillende ivaretatt i henhold til gjeldende lover, forskrifter og bestemmelser.

19. Forsikringer

Kommunen tegner ulykkesforsikring for samtlige barn med barnehageplass. Forsikringen gjelder under barnets opphold i barnehagen, på turer, ekskursjoner og liknende, og på reise til og fra barnehagen.

Kommunen har ikke ansvar for å erstatte skade som barn i barnehagene måtte volde forsettlig eller uaktsomt, jamfør lov om skadeerstatning, §§ 1.1 og 1.2. Kommunen har ikke forsikringsansvar for foreldre som deltar i åpen barnehage.

20.Politiattest

Den som skal arbeide i barnehagen, må legge frem tilfredsstillende politiattest etter barnehagelovens § 19.

21. Taushetsplikt, varsling og opplysningsplikt

Personalet i barnehagen har taushetsplikt etter reglene som gjelder i forvaltningslovens § 13. Videre har personalet opplysningsplikt til sosialtjenesten og barneverntjenesten etter barnehagelovens §§ 21 og 22.

22. Ikrafttredelse m.m.

Disse vedtektene og endringer i disse tar til å gjelde fra den dato skole- og barnehageutvalget bestemmer.

Etter vedtak i bystyret 24.10.95, sak 55 er myndighet til å godkjenne vedtekter for de kommunale barnehagene delegert til skole- og barnehageutvalget.

Skole- og barnehageutvalget har vedtatt endringer i vedtektene følgende datoer: 20.03.96, 18.12.96, 17.02.99, 30.08.2000 og 27.05.09.

Skole- og barnehageutvalget vedtok nye punkter fra og med punkt 7 til og med 21 i vedtektene i møte den 13.02.02.

Skole- og barnehageutvalget vedtok nye punkter og endringer i vedtektene i møte 14.06.06 med bakgrunn i ny lov om barnehager og ny forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage.

Skole- og barnehageutvalget vedtok nye punkter og endringer i vedtektene i møte 27. mai 2009 med bakgrunn i innføring av rett til barnehageplass og endringer i synet på vedtektenes funksjon.

Skole- og barnehageutvalget vedtok endringer i vedtektene i møte 28. mars 2012.

Skole- og barnehageutvalget vedtok endringer i vedtektene i møte 12. desember 2012.