Naturmangfold

Naturmangfold

Mange arter og naturtyper står dag i fare for å forsvinne for alltid. Fysiske inngrep og endret arealbruk anses som den viktigste årsaken.

Mer informasjon om naturmangfold og arter finnes på

Vann og vassdrag

Goksjø

Goksjø ligger rett nord for Sandefjord by. Innsjøen er ca. 3 km2 stor, og opp mot 20 meter dyp. Goksjø er godt egnet for rekreasjon og naturopplevelser, for eksempel bading, jakt og fiske.

Jakt- og fiskekort kan du få tak i ved å kontakte å kontakte grunneierlaget.

Det er gjennomført tiltak for å bedre vannkvaliteten i Goksjø, og det er utarbeidet en forvaltningsplan for vannområde "Numedalslågen", som Goksjø er en del av. Dette kan du lese mer om på vannportalen.

Sjøørret - oppvekstområder

Det er mange små og mellomstore bekker i Sandefjord kommune. Bekkene er viktige for naturmangfoldet og fungerer som gyte- og oppvekstområde for sjøørreten. Bekkene er undersøkt ved flere anledninger, for å dokumentere miljøkvaliteten og foreslå tiltak.

De viktigste bekkene for sjøørett i Sandefjord er Marumbekken, Brønnumbekken, Virikbekken, Unnebergbekken og Rovebekken

Dammer i Sandefjord

I Sandefjord kommune finnes det svært mange dammer. Dammene er viktige for naturmangfoldet, og fungerer som leveområde for flere sjeldne arter. Sandefjord kommune undersøkte tilstanden til dammene i Sandefjord i 1999. Det er gjennomført flere tiltak for å ta vare på og restaurere dammene.

Dammer i Sandefjord_1999

I Sandefjord er det også flere frivillige foreninger og lag som er engasjert i og arbeider med å kartlegge, restaurere og ta vare på dammer og bekker i kommunen. 

Teknisk etat

Besøksadresse:

Sandefjordsveien 3
3202 Sandefjord

Postadresse:

Postboks 2025
3202 Sandefjord

Telefon: 33 41 63 10