Husdyrhold

Kontaktpersoner

Marilyn Marskar, telefon 33 41 63 05

Heidi Hegna, telefon 33 43 81 59                     

Terje Rasmussen, telefon 33 43 81 62 

Bergljot Styrvold, telefon 33 43 81 61

Dyrevelferd i landbruket

Husdyr er en viktig del av norsk landbruk. I Sandefjord finnes det et allsidig husdyrhold med melkekyr, storfe, grist, sau, egg, slaktekylling og hest. De fleste arter av dyr som brukes i produksjon av mat og/eller klær (produksjonsdyr) har egne forskrifter som stiller et minimumskrav til hvordan dyrene skal ivaretas. Alle som driver med husdyr har et ansvar for at dyrene stelles og håndteres på en måte som gjør at dyrene har det bra og får oppfylt sine behov. 

Mer informasjon om dyr og dyrehold finnes på Mattilsynets nettsider

Husdyrkonsesjon

Ordningen med husdyrkonsesjon setter grenser for hvor stor produksjon av svin og fjørfe det er anledning til å ha. Ordningen skal sikre at produksjonen fordeles på flere gårdsbruk. 

Her er mer informasjon om husdyrkonsesjon på Landbrukdirektoratets nettsider

Søknad om husdyrkonsesjon skal sendes til kommunen. Kommunen innstiller og sender saken videre til Fylkesmannen, som behandler og avgjør søknaden. Statens landbruksforvaltning er klageinstans.

Husdyrgjødsel

Lagring og bruk av husdyrgjødsel reguleres av forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav.

  • Husdyrgjødsel skal fortrinnsvis spres om våren
  • Husdyrgjødsel kan ikke spres på snødekket eller frossen mark
  • Husdyrgjødsel skal ikke spres i perioden fra og med 1. november til og med 15. februar
  • Søknader om tillatelse til spredning av husdyrgjødsel etter 1. november sendes til kommunen. Klageinnstans er Fylkesmannens landbruksavdeling.
  • Det er krav om minimum 8 måneders lagerkapasitet for husdyrgjødsel. Ved nybygg eller utvidelse/ utbedring av gjødsellager skal kommunen kontrollere og godkjenne bygget.

Veterinærvakt

Veterinærvakt for produksjonsdyr og hest (store dyr) kan nås på telefon 3347 0900.

Hvis det gjelder et skadet eller sykt vilt, løshund eller ulovlig hunderase, ta kontakt med politiet på telefon 02800 eller se www.politi.no

Landbrukskontoret

Besøksadresse:

Andebu sentrum 1
3158 Andebu

Postadresse:

Andebu sentrum 1
3158 Andebu

Telefon: 33 43 81 60

Kontaktperson: Marilyn Marskar

Tittel: Rådgiver

Telefon: 33416305

Kontaktperson: Sanela Jacobsen

Tittel: Rådgiver

Telefon: 33438160

Kontaktperson: Bergljot Styrvold

Tittel: Rådgiver

Telefon: 33438161