Skogbruk og skogfond

Kontaktperson

Sanela Jacobsen, telefon 33 43 81 60

Skogfond

Skogfond skal sikre at du som skogeier har midler til å finansiere investeringer på din skogeiendom. Skogfond er en tvungen fondsavsetning hjemlet i skogbruksloven (ekstern lenke).   

Ved tømmerhogst skal en del av verdien på tømmeret settes av på skogfond. Beløpet som blir satt av til skogfond er ikke skattepliktig. Skogfondsmidlene er knyttet til skogeiendommen og pengene kan kun benyttes til aktiviteter knyttet til skogeiendommen.  Innestående skogfondsmidler følger eiendommen ved eierskifte. Skogeier har ikke krav på renter av det som står inne på fondet. Rentemidlene går til administrasjon av skogfondordningen, eventuelle tap ved ordningen, til ulike rådgivningstiltak og områdevise skogbruksplaner.

Her kan du sjekke saldo på skogfondet (ekstern lenke)

Landbruksdirektorates nettsider om skogfond og hva skogfondet kan brukes til.

Vil du ha utbetaling fra skogfondet?

En del kulturtiltak i skogen kan dekkes av skogfondet. Ved utbetaling får du delvis skattefritak, med unntak av utbetaling som skal gå til å dekke merverdiavgift. Frist for krav om refusjon er senest året etter investeringen, men vi anbefaler at krav fremmes så raskt som mulig etter investeringen.

For utbetaling fra skogfond kan du bruke SLF-skjema 909:

Landbruksdirektoratets skjema for skogfond

Ta kontakt med kommunen dersom du har spørsmål.

Tiltak kan også være tilskuddsberettighet.

Skogbruksplaner

Skogene i Sandefjord kommune ble taksert og miljøregistrert i 2009. Det er utarbeidet skogbruksplaner for alle skogeiendommene. Ta kontakt med kommunen dersom du trenger skogbruksplan eller miljøregistreringer for din eiendom.

Kostnaden for skogeier er:

Miljøregistreringer: kr 500 per plan + kr 5 per dekar produktiv skog på eiendommen

Skogbruksplan: kr 1200 per plan + kr 12 per dekar produktiv skog på eiendommen

Inntektene tilfaller lokale rentemidler i skogfondordningen.

Mer informasjon om skogbruksplaner finnes også på Landbruksdirektoratets hjemmeside

Bygging av skogbruksveier

Bygging av skogbruksveier (landbruksveier) er søknadspliktig. Dette er for å sikre at hensynet til miljø, landskap, kulturminner, friluftsliv og andre berørte interesser blir ivaretatt.

Her er link til søknadsskjema og veiledning på Statens landbruksforvaltnings nettside.

Søknaden skal sendes den eller de kommunene hvor veianlegget er lokalisert. Naboer og rettighetshavere skal varsles om søknaden.

Du kan søke tilskudd til skogsbilveier. Tilskuddssatser varierer etter hvor i landet det er, om det er et enkelttiltak eller fellestiltak, veistandard og hvilken skogbruksmessig nytte veien har. Her finner du informasjon og kontaktinfo hos fylkesmannen i Vestfold.

Landbrukskontoret

Besøksadresse:

Andebu sentrum 26
3158 Andebu

Postadresse:

Postboks 2025
3202 Andebu

Telefon: 33 43 81 60