Tilskuddsordninger

Kontaktpersoner

Landbrukskontoret forvalter en rekke økonomiske virkemidler i jord- og skogbruket. Ta kontakt med oss hvis du ønsker informasjon om tilskuddsordningene eller vil ha hjelp til å søke om tilskudd.

Marilyn Marskar, telefon 33 41 63 05

Heidi Hegna, telefon 33 43 81 59                     

Terje Rasmussen, telefon 33 43 81 62 

Bergljot Styrvold, telefon 33 43 81 61

Lokale prioriteringer i kommunen

Sandar Bondelag, Sandar skogeierlag og Sandefjord kommune har utarbeidet en strategisk tiltaksplan for miljøvirkemidlene i landbruket for perioden 2013 til 2016. Tiltaksplanen inneholder fakta om landbruket i Sandefjord, samt miljøutfordringer og lokale prioriteringer for tildeling av tilskuddsmidler.

Strategisk tiltaksplan for miljøvirkemidlene i landbruket 2013–2016 

Produksjonstilskudd i jordbruket

Søknadsfristene er 20. august og 20. januar

Her kan du søke produksjonstilskudd elektronisk via Altinn - Produksjonstilskudd i jordbruket.

Produksjonstilskudd er den største tilskuddsordningen i landbruket. Vilkårene for å få utbetalt tilskudd er at foretaket må være registrert i Brønnøysundregisteret med eget organisasjonsnummer.

Her kan du se hvilke delordninger som inngår i produksjons-, avløser- og pristilskudd, når det kan søkes om det enkelte tilskudd.

Vilkår og veiledning finnes på Landbruksdirektoratets nettside

Søknaden behandles av kommunen, som også kan yte noe bistand og gi veiledning for nyetablerte brukere.

Regionalt miljøprogram i jordbruket – RMP tilskudd

Søknadsfristen er 20. oktober

Her kan du søke RMP tilskudd elektronisk via Altinn - Regionalt miljøtilskudd

Opplysningene du legger inn i søknaden i år kan hentes fram igjen til neste år. Tilskuddet utbetales vanligvis i mars måned året etter.

Tilskuddsordningen er etablert for å opprettholde kulturlandskapet og forhindre forurensning fra landbruket. Tiltakene og satser blir bestemt ut i fra hva Fylkesmannen i Vestfold ser på som de største miljøutfordringer i sitt fylke og satsene justeres årlig.

Hvis du har spørsmål til søknad om regionalt miljøtilskudd, kan du ta kontakt med landbrukskontoret i kommunen eller finne mer informasjon på

Tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket - NMSK

Formålet med ordningen er å stimulere til økt verdiskaping i skogbruket, samtidig som miljøverdier knyttet til biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og kulturminner i skogen blir ivaretatt og videreutviklet.

Sandefjord kommune er tildelt kr 120 000 til nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) i 2014. Kommunen er godkjenningsmyndighet for de utførte tiltakene. Tilskudd innvilges fortløpende til tilskuddspotten er oppbrukt. Tilskuddspott og tilskuddssatser for 2015 forventes å være klart i løpet av januar/februar 2015.

Søknad om tilskudd til skogkultur og miljøtiltak i skog behandles av kommunen. Kommunens tiltaksstrategi beskriver formål som prioriteres og gjeldene tilskuddssatser. For å søke om tilskudd kan du benytte skjema som finnes på Landbruksdirektoratets hjemmeside.

Her er link til skjema for å søke om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket

Følgende tilskuddssatser gjelder for Sandefjord kommune i 2014:

Kode

Tiltak

Tilskuddssats i %

002

Suppleringsgrøfting

40

003

Grøfte-/bekkerensk

40

101

Markberedning

-

110

Plantekjøp

20

131

Mekanisk etterarbeid

45

133

Avstandsregulering

45

141

Kunstig kvisting

20

Tilskudd til spesielle miljøtiltak i landbruket – SMIL

Du kan søke om tilskudd til spesielle miljøtiltak i landbruket ved å fylle ut følgende skjema:

Søknadsskjema om SMIL midler (SLF 430)

Formålet er å fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensningen ut over det som kan forventes gjennom vanlig jordbruksdrift.

Prosjektene og tiltakene skal prioriteres ut fra lokale målsettinger og strategier. Søknadene behandles fortløpende av kommunen inntil årets midler er brukt opp.

Her finner du strategisk tiltaksplan for miljøvirkemidlene i landbruket 2013 – 2016 

SMIL-ordningen er fastsatt i forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket

Tilskudd til grøfting av jordbruksareal - drenering

Tilskuddet utgjør inntil 1000 kroner per dekar eller 15 kroner per løpemeter ved mindre grøftearbeider. Tilskudd under 3000 kroner utbetales ikke.

  • Arealet må være tidligere grøftet og arbeidet må ikke være igangsatt.
  • Det må foreligge en godkjent grøfteplan før arbeidet settes i gang
  • Vi utbetaler tilskudd etter at du har dokumentert at tiltaket er gjennomført og det foreligger et grøftekart
  • Tiltaket må gjennomføres innen tre år fra da søknaden ble innvilget

På Fylkesmannen i Vestfold sin nettside finner du mer informasjon, samt søknadsskjema, mal for grøfteplan og mal for miljøplan trinn 2.

Her er link til søknadsskjema og maler for drenering/grøfting

Formålet med drenering er å øke kvaliteten på tidligere grøftet jordbruksjord - til fordel for både avlinger og miljø. Det er også et viktig ledd i å tilpasse jordbruket til et endret klima med mer nedbør.

Tilskudd til drenering kan ikke gis der tiltaket medfører

  • vesentlig skade for annen eiendom og naturmangfold
  • vesentlig fare for flom og vannforurensning
  • fare for skade på automatisk fredede kulturminner

Mer informasjon finnes på Landbruksdirektoratets hjemmesider om drenering.

Bygdeutviklingsmidler (BU-ordningen)

Er du bonde og har behov for å investere i driftsbygning eller utvikle ny næring på gården? Da kan du få støtte gjennom fylkesvise bygdeutviklingsmidlene. Det forutsettes at tiltaket er miljømessig forsvarlig.

Landbrukskontoret i kommunen kan bistå med søknader om støtte til tiltak som er prioritert i tråd med gjeldende landbrukspolitikk. Du kan få hjelp til utforming av søknad og orientering om mulighetene for finansiering.

For mer informasjon om hva som er prioriterte satsingsområder og hvilke krav som kan stilles til søknaden, se:

Landbrukskontoret

Besøksadresse:

Andebu sentrum 1
3158 Andebu

Postadresse:

Andebu sentrum 1
3158 Andebu

Telefon: 33 43 81 60

Kontaktperson: Marilyn Marskar

Tittel: Rådgiver

Telefon: 33416305

Kontaktperson: Sanela Jacobsen

Tittel: Rådgiver

Telefon: 33438160

Kontaktperson: Bergljot Styrvold

Tittel: Rådgiver

Telefon: 33438161