Eksperter fra NGI er på befaring for å se nærmere på terrenget i og rundt Breidablikkområdet. Her er de nord for Sverstad gård på Hasle. Fra venstre geotekniker Laura Rødvand, geotekniker Kate Robinson og enhetsleder for plan og prosjekt i Sandefjord kommune, ingeniør Merete Baukhol Olsen.  Foto: Eivinn Ueland Eksperter fra NGI er på befaring for å se nærmere på terrenget i og rundt Breidablikkområdet. Her er de nord for Sverstad gård på Hasle. Fra venstre geotekniker Laura Rødvand, geotekniker Kate Robinson og enhetsleder for plan og prosjekt i Sandefjord kommune, ingeniør Merete Baukhol Olsen. Foto: Eivinn Ueland

Analyse bekrefter NVEs konklusjon

En foreløpig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) over skredrisikoen i Breidablikkområdet, bekrefter konklusjonen fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE): Det er ikke fare for kvikkleireskred på Breidablikk.

ROS-analysen er ett av flere tiltak som kommunen nå har satt i gang for å få mer kunnskap om grunnforholdene på Breidablikk og områdene rundt. Vurderingene i analysen bygger på en rekke undersøkelser og kartlegginger blant annet fra BaneNor og Norges nasjonale grunnvannsdatabase.

– Hensikten med ROS-analysen er å avklare sannsynligheten for om det vil oppstå en alvorlig hendelse som følge av at det finnes mye kvikkleire i dette området. I tillegg ser den på hva slags konsekvenser en eventuell hendelse kan få, sier kommunedirektør Bjørn Gudbjørgsrud. Han forteller at analysen har sett på tre ulike scenarioer for området i og rundt det såkalte Breidablikkbassenget: Skred, synkehull og setningsskader.

Skred
Selv om det i store deler av området er påvist kvikkleire, er terrenget flatt med mye synlig fjell, noe som er viktige forutsetninger for at skred ikke kan skje. Det eneste stedet i området med noe skrånende terreng, er på Sverstad-feltet, som er en landbrukseiendom like øst for Breidablikk.
– Våre foreløpige analyser viser at dette er det eneste stedet et skred kan oppstå, sier Gudbjørgsrud.
– Sannsynligheten er imidlertid lav. Det vil si at et skred kan oppstå en gang i løpet av hundre til tusen år, og det er usannsynlig at det vil kunne true noe bebyggelse.

Synkehull
Det andre scenarioet man har sett på, er synkehull, som kan oppstå hvis porøse bergarter løser seg opp og skaper fordypninger i terrenget. ROS-analysen slår fast at grunnforholdene på Breidablikk ikke er slik at det naturlig kan oppstå synkehull som kan skape en alvorlig hendelse.
– På bakgrunn av de grundige undersøkelsene som er gjort i dette området, anser vi sannsynligheten for synkehull som svært lav, sier kommunedirektøren.

Setningsskader
Det tredje og siste scenariet som er vurdert i ROS-analysen, er setningsskader på boliger og annen bebyggelse i området. Sannsynligheten for setningsskader som medfører alvorlige setningsskader på hus og infrastruktur på Breidablikk vurderes å være middels, det vi si en gang per 50 til 100 år. Konsekvensene for liv og helse vurderes å være svært lav.
– Det er viktig å presisere at huseiere som får alvorlige setningsskader på boligen sin, vil oppleve konsekvensene som høye, selv om ikke liv og fysisk helse står på spill, sier Gudbjørgsrud. Samtidig minner han om at setninger i grunnen er svært vanlige og finnes i store deler av kommunen der det er etablert boliger. Dette skyldes blant annet at store deler av kommunens arealer en gang har vært dekket av hav.

Les ROS-analysen her

Videre arbeid
I tillegg til utarbeidelsen av en ROS-analyse, har kommunen engasjert Norges Geotekniske institutt (NGI) til å bistå med å vurdere kvikkleireskredfare i boligområdet på Breidablikk.
– Det innebærer at de vil foreta en terrenganalyse samt gjennomgå og systematisere eksisterende grunnundersøkelsesdata og annen relevant informasjon fra området, forteller Gudbjørgsrud.
NGIs rapport vil være klar mot slutten av november.
– På bakgrunn av rapporten vil kommunen oppsummere status i området, og vurdere om det eventuelt er behov for ytterligere undersøkelser.

Les mer om kvikkleire i Sandefjord her.

Oppdatert: 12.12.2022 kl.12:42

Publisert: 25.10.2022