Kommuneadvokat Torunn Hallenstvedt Siqveland. Foto: Sandefjord kommune Kommuneadvokat Torunn Hallenstvedt Siqveland. Foto: Sandefjord kommune

Anker dom om erstatningskrav

Agder Lagmannsrett dømte i juni 2022 Sandefjord kommune til å betale erstatning til en tidligere elev. Kommunen var saksøkt av eleven for å ikke ha gjort nok for å skåne henne mot mobbing på skolen tidlig på 2000-tallet. Lagmannsretten delte seg i vurderingen av om vilkårene for erstatning til eleven var tilstede. Da saken ble behandlet i tingretten i 2021 ble kommunen frifunnet for erstatningsansvaret.

Sandefjord kommune anker deler av dommen til Høyesterett. Begrunnelsen for anken er at dommen fra lagmannsretten, etter kommunens vurdering, inneholder vesentlige svakheter. Det gjelder spesielt vurderingen av om det er direkte sammenheng mellom mobbingen på barneskolen og tilstanden til den tidligere eleven i dag. I tillegg strider dommen mot tidligere Høyesterettspraksis på enkelte punkt.

Lagmannsretten mener kommunen ikke iverksatte tilstrekkelige tiltak for å hindre mobbing av den tidligere eleven en periode på barneskolen. Dette tar kommunen til etterretning og anker ikke dette spørsmålet.

Det er uansett viktig for kommunen å påpeke at måten mobbesaker håndteres på i skolene i dag er vesentlig endret de siste årene. 

Oppdatert: 30.06.2022 kl.09:16

Publisert: 24.06.2022