Avgifts-/gebyrøkninger

I hht. forvaltningslovens § 37 kunngjøres at det for 2020 er foreslått endring av følgende avgifter/gebyrer:

Farvannsavgift, gebyr for utleie av småbåthavner, feiegebyr, særskilt feiegebyr for fjerning av blanksot, slamgebyr, tilknytningsgebyr for vann og avløp, årsgebyr for vann, avløp og renovasjon, behandlingsgebyr for reguleringssaker, oppmålingsaker og byggesaker, frikjøpsbeløp for manglende parkeringsplass, torgavgiftene, gebyrer for utrykninger, satsene for skolefritidsordningen og barnehager, elevavgiftene ved kulturskolen, leirskoleopphold v/Knattholmen leirskole, tilsynsordning funksjonshemmede skoleelever på ungdomstrinnet, korttidsopphold i institusjon, opphold i korttidsleilighet og på dagsenter, egenbetaling for opphold i bo- og behandlingssentre, egenbetaling for legetjenester, gebyrer for vaksinasjoner og svangerskapskurs, betaling for praktisk bistand og trygghetsalarmer.

Nærmere opplysninger ved henvendelse til 33 41 60 00.

Eventuelle uttalelser sendes rådmannskontoret innen 13.12.19.