Drikkevannskvalitet

På bakgrunn av det tragiske smitteutbruddet i Askøy kommune, etter funn av Campylobacter-bakterier i drikkevannet, har du kanskje noen spørsmål rundt kommunens drikkevann samt våre rutiner for prøvetaking.

 • Sandefjord kommune får vann fra Vestfold Vann IKS, som har to vannbehandlingsanlegg, ett på Seierstad ved Larvik med vann fra Farris, og ett på Eidsfoss med vann fra Eikern. Vestfold Vann tar jevnlige prøver av vannet og transporterer vannet frem til kommunegrensa via 120 km hovedvannledning fra syd til nord i fylket, tre høydebasseng samt flere trykkøkningsstasjoner.
   
 • På vannbehandlingsanleggene blir vannet fra Vestfold Vann kontinuerlig overvåket med on-line måleutstyr. I tillegg tas det daglig vannprøver som analyseres på Vestfold Vanns eget laboratorium, og hver uke sendes vannprøver til et akkreditert laboratorium. 

 • Kommunens vannledningsnett transporterer drikkevann fra Vestfold Vann til forbrukeren. Kommunen drifter, vedlikeholder samt bygger ut det kommunale hovedvannledningsnettet. Private stikkledninger leder vannet fra kommunens hovedledninger og fram til den enkelte abonnent, enten direkte eller via felles private stikkledninger.

 • Kommunen har i tillegg vannkilde på Sukke i Andebu som forsyner innbyggerne, næringsvirksomhet, institusjon, skole, barnehager i og omkring Andebu sentrum. Vannverket på Moa i Høyjord forsyner boligområder, skole og barnehage i Høyjord. Sandefjord kommune tar jevnlig prøver av vannet fra disse anleggene.

 • Kommunens vannledningsnett består av flere høydebasseng og trykkøkningsstasjoner og ca. 520 km vannledninger. 

 • I vannbehandlingsanleggene passerer vannet to separate hygieniske barrierer slik at eventuelle sykdomsfremkallende stoffer som bakterier, virus og parasitter blir uskadeliggjort. Dette gjøres for at vannet skal være mest mulig nøytralt og ikke tære innvendig på rørinstallasjoner. 

 • For å sikre at det ikke har oppstått forurensing i drikkevannet etter at vannet har forlatt renseanlegget, tas det prøver av vannet på flere steder i kommunen hver uke. Det veksles mellom ulike prøvetakingssteder for å få et representativt bilde av situasjonen. Vannbassengene blir også rutinemessig inspisert og rengjort ved faste intervaller.
 • Ved vannbrudd har vi prosedyrer på å holde oppe trykket i vannledningene, slik at forurensing ikke kan komme inn. Har vi likevel mistanke om at dette kan ha skjedd, stenger vi av ledningen og desinfiserer den. Vi tar da vannprøver før ledningen blir åpnet igjen. Kokeanbefaling vil i slike situasjoner også bli sendt ut for det aktuelle området. Dette gjøres i mange sammenhenger ut fra en føre var vurdering.

 • Kontinuerlig vedlikehold og fornying av vannforsyningssystemet er fortsatt viktig for å kunne levere et trygt og godt drikkevann. Nyinvestering og gravearbeider grunnet rehabilitering av vannrørene må derfor forventes også i framtida.