Et forslag som åpner for nye satsinger

Økte skatteinntekter og god økonomistyring gir rom for nye satsinger, konkluderer rådmannen med i forslaget til revidert budsjett for 2020.

Revidert budsjett for 2020 (tertialsak) og økonomiske rammer framover (rammesak) ble presentert for formannskapet 1. juni. I forslaget ligger det en balansert budsjettendring med en utgiftsvekst på driftssiden med 82,5 millioner kroner, og en inntektsvekst på 86 millioner kroner. Disse endringene inkluderer tiltak knyttet til den pågående koronapandemien.

Økte skatteinntekter bedrer budsjettsituasjonen, mens lønnsoppgjøret trekker i motsatt retning. Det er også utgiftsvekst knyttet til brukere som har behov for flere og dyrere tjenester.

– Dette budsjettopplegget vil bidra til å styrke tjenestetilbudet på viktige områder i kommunen. Øverst på prioriteringslista står tiltak for å styrke fastlegeordningen, økt satsing på å få yngre mennesker inn i arbeidslivet, digital satsing i skolen og et løft for vedlikehold av eiendommer og annen infrastruktur, sier rådmann Bjørn Gudbjørgsrud.

Tiltakspakke for flere fastleger

I budsjettopplegget ligger det en betydelig satsing på fastlegeordningen med ca. 40 millioner kroner den neste fireårsperioden. Tiltakene inkluderer fast ansatte kommunale leger, nye fastlegehjemler for å bedre dekningen og etableringstilskudd til kjøp av ledige hjemler.

Det foreslås å etablere et kommunalt drevet legekontor med både fast ansatte og privatpraktiserende leger. I tillegg kommer en rekke andre tiltak, som for eksempel fast ansatte leger ved legevakten og kommunal sykeforsikring for alle fastleger.

Løft for vedlikeholdet

Kommunen eier mange formålsbygg, kirker, veilys og veier. Det har lenge vært behov for økte midler til å holde denne infrastrukturen i hevd.

I dette budsjettopplegget ligger det inne en satsing på å øke vedlikeholdet med 20 millioner kroner per år. Fortsatt er det større behov, men dette er et vesentlig skritt i riktig retning.

Et nytt Mulighetshus

Det foreslås å bevilge 3,5 millioner kroner til et nytt mulighetshus. Dette skal styrke satsingen på å få flere unge mennesker som står utenfor utdanning og arbeid, inn i aktivitet. NAV i Sandefjord har over tid jobbet godt med aktivitetstiltak for ungdom gjennom X-it. Mulighetshuset gir rom for en utvidet satsing. Meningen er at satsingen skal lønne seg gjennom blant annet reduserte kostnader til sosialhjelp.

I tillegg opprettes det flere plasser på kvalifiseringsprogrammet, noe som også vil bidra til å få flere i arbeid og aktivitet. 

Innenfor pleie- og omsorgssektoren bevilges det mer penger til blant annet hjemmetjenesten og satsingen Leve hele livet.

Det foreslått budsjettopplegget forutsetter at kommunen fortsatt har effektiv drift og alle kommunalområder må bidra med effektiviseringstiltak.

Oppdatert: 17.08.2021 kl.10:12

Publisert: 01.06.2021