Ferietilskudd 2023

Foreldre med hjemmeboende funksjonshemmede barn over 16 år kan søke kommunen om ferietilskudd. Søknaden skal inneholde en beskrivelse over hva tilskuddet skal benyttes til.

For barn mellom 16 og 18 år kan det søkes om ferietilskudd til dekking av ledsager og egen reise.

For hjemmeboende over 18 år kan det søkes om tilskudd til ledsagers kostnader (reise, overnatting, mat).

Tilskuddet begrenses i forhold til antall søkere som fyller kriteriene og vil bli vurdert opp imot tjenester familien er innvilget etter Lov om helse- og omsorgstjenester m.m.

Det skal sendes dokumentasjon på gjennomført ferie til kommunen i etterkant. Som dokumentasjon godkjennes for eksempel billett til reise, fly, tog, båt, hotell/hytteleie og lignende.

Søknaden sendes til Helse, sosial og omsorg, Seksjon Bolig- og tjenestekontor, Postboks 2025, 3202 Sandefjord.

Søknaden forventes ferdigbehandlet innen 31.05.2023.

Spørsmål om ordningen kan rettes til saksbehandler Tove Skifjeld Rui, tlf. 992 99 023.

Søknadsfrist 30.04.2023.

Oppdatert: 14.03.2023 kl.14:27

Publisert: 14.03.2023