Dame som sykler. Dame som sykler.

Har undersøkt folkehelsa i Sandefjord

Flere undersøkelser er gjort og nå får politikerne en oppdatering på hvordan det står til med folkehelsa i Sandefjord.

Hvert år lager folkehelseinstituttet en folkehelseprofil som sammenligner kommunene ved hjelp av 34 ulike nøkkeltall. For Sandefjords del viser rapporten for 2022 at vi skårer bedre enn landsgjennomsnittet på 4 av disse nøkkeltallene, dårligere enn landsgjennomsnittet på 14 av disse indikatorene og liten forskjell på 13 av dem.

Du kan lese mer om undersøkelsen og se resultatene her.

Sandefjord kommune skal ha en ny folkehelseoversikt klar i 2023. I arbeidet med denne oversikten bruker kommunen blant annet informasjonen som kommer fra folkehelseinstituttet og funn fra ungdata-undersøkelsen.

God selvopplevd helse

I fjor høst ble det også gjennomført en undersøkelse blant innbyggerne i fylket for å se hvordan det står til med folkehelsa.

De fleste i Sandefjord har god helse. De fleste som har svart på undersøkelsen rapporterer nemlig om god selvopplevd helse.

På fylkeskommunens nettsider kan du fordype deg i funnene fra undersøkelsen i fjor høst.

Mer samarbeid

– Det gjøres mye bra folkehelsearbeid i kommunen, og alle kommunalområdene bidrar til dette arbeidet gjennom sine tjenester, sier Kim Andersson som er folkehelsekoordinator i Sandefjord.

– Sandefjord skal sammen framover, og i folkehelsearbeidet framover blir det viktig med bredt, universelt forebyggingsarbeid, og å bevare og styrke god samhandling i kommunen, med frivilligheten og med næringslivet, understreker Andersson.

Du kan lese mer om kommunens folkehelsearbeid på denne siden.

Psykiske plager og ensomhet

Formannskapet og kommunestyret vil få en sak om oversikt over folkehelsen i Sandefjord til behandling i mai. I saken skriver kommunedirektøren at andelen ungdom som opplever psykiske plager og ensomhet øker. Dette er bekymringsfullt.

Selv om det også før pandemien var flere som meldte om psykiske plager og ensomhet, understreker kommunedirektøren at uheldige effekter av koronapandemien, både hos sårbare grupper og befolkningen generelt, naturligvis er noe som følges tett. Behovet for nye eller forsterkede tiltak blir også vurdert løpende.

Folkehelseundersøkelsen viser at andelen som opplever ensomhet og gjennomsnittsskåren for psykiske plager synker klart med økt utdanning.

I saken blir det også pekt på at andelen unge i Sandefjord som er med i en fritidsorganisasjon er betydelig lavere enn andelen i både fylket og landet. Dette er relevant for, og viser viktigheten av, kommunens arbeid med en handlingsplan for ungdom og fritidsaktiviteter.

Oppdatert: 12.12.2022 kl.12:42

Publisert: 29.04.2022