Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilie

Søknad om tilskudd i 2019

Den nasjonale tilskuddsordningen mot barnefattigdom har som formål å motvirke og/eller dempe fattigdomsproblemer blant barn og ungdom. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre muligheten for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrene inntekt og sosiale situasjon. 

Målgruppen er barn og ungdom i familier berørt av fattigdomsproblemer. Sammen med de berørte inngår deres familier i målgruppen, når tiltaket retter seg mot kultur- fritids- og ferieaktiviteter.

Lenke til søknadsskjema, rundskriv og veileder finnes på tilskuddsordningens nettside.

Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke. Alle søkere skal benytte søknadsskjema fra Bufdir. I tillegg må søkere for tilskudd benytte søknadsportalen til Bufdir.

Dersom behov for veiledning eller ytterligere informasjon, kontakt Unni Aadne, seksjon strategi og samfunn, tlf. 41687578 eller på epost til mailto:unni.margreta.aadne@sandefjord.kommune.no

Søknadsfrist 10.12.2018.  Søknad sendes direkte til Bufdir.