Elevene i Sandefjordskolen skal oppleve tilhørighet, og gis trygghet til å ytre egne meninger og å si ifra på andres vegne. Foto: Mostphotos Elevene i Sandefjordskolen skal oppleve tilhørighet, og gis trygghet til å ytre egne meninger og å si ifra på andres vegne. Foto: Mostphotos

Nulltoleranse for mobbing

I skolene i Sandefjord har vi nulltoleranse for mobbing. Samtidig viser elevundersøkelsen som nylig ble lagt fram, at vi fortsatt har en vei å gå for å sikre alle barn i kommunen et trygt og godt oppvekstmiljø.

– Elevenes svar på spørsmål om mobbing viser at vi har utfordringer. Ved noen av skolene er det veldig høye tall. Dette tar vi svært alvorlig, og vi kommer til å ha en grundig gjennomgang av rutinene og retningslinjene våre, lover Kristin Flåtten, kommunalsjef for kunnskap, barn og unge.

Barn og unge skal føle seg trygge i Sandefjord
Hun tror pandemien kan være en forklaring på at enkeltes sosiale ferdigheter ikke er helt på plass, og dermed en medvirkende årsak til høye mobbetall akkurat dette skoleåret. Hun vil likevel ikke skylde på pandemi, og dermed enkelt gå videre.
– Vi må gå grundig til verks for å finne ut av hvordan vi kan sikre at alle barn og unge føler seg trygge i Sandefjord. Det er viktig for barn og unge å bli sett, oppleve tilhørighet og mestring og å føle seg trygge både på skolen og andre arenaer.

Sammen med de folkevalgte, lokalsamfunnet og nærmiljøene må vi sette dette temaet øverst på dagsorden framover, sier kommunalsjef Kristin Flåtten. Foto: Sigfrid Kvasjord

Slik skårer Sandefjord
Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Svarene brukes av skolen, kommunen og staten for å gjøre skolen bedre. Årets undersøkelse ble publisert fredag 20. januar. På de fleste indikatorene i undersøkelsen, som trivsel, støtte fra lærer, støtte hjemmefra, læringskultur, mestring og motivasjon, felles regler og faglige utfordringer ligger årets resultater for 7. trinn på eller rett under landssnittet. For 10. trinn ligger Sandefjord jevnt over litt under landssnittet på alle indikatorer.

Forebygging er et felles ansvar
Kommunalsjefen mener resultatene i undersøkelsen viser hvor viktig det er at det må gjøres mer for å forebygge mobbing og utenforskap.
– Forebygging er et felles ansvar og noe vi må drive med i skolene, i hjemmene, i nærmiljøet, i fritidsaktiviteter og digitalt. Det handler om holdninger og måter vi uttrykker oss på. Vi må øve opp vår sosiale kompetanse. Dette gjelder både elever, foresatte og ansatte, sier Flåtten.

Vil se nærmere på hva som ligger bak tallene
Hver enkelt skole skal nå gå nærmere inn i resultatene fra elevundersøkelsen, blant annet for å se om det er spesielle hendelser som ligger bak tallene, eller om det er uttrykk for en generell utvikling. Om det er samsvar mellom disse tallene og mobbetilfeller skolen har kjent til fra før. Eller om det er en sammenheng mellom disse tallene og annen kunnskap om barn og unge, som økende behov for psykisk helsehjelp, nedgang i deltakelse i fritidstilbud eller endringer i kriminalitetsbilde.
– I dette arbeidet er det viktig at elevene blir hørt. Dette er deres hverdag. Vi må jobbe sammen for få ned andelen elever som ikke opplever å ha det trygt og godt. Både på den enkelte skole, via FAU, foresatte, mobbeombud, gjennom nærmiljøutvalgene, i alle tjenester til barn og unge og på tvers av skolekretsgrenser og fritidsaktiviteter, sier Flåtten.

Høy prioritet
Kommunalsjefen er tydelig på at det er skoleeier og den enkelte skole som er ansvarlig for elevens skolemiljø, og at dette er et område som har høy prioritet.
– Skolene i Sandefjord har rutiner og retningslinjer for hvordan elever skal få hjelp og oppfølging, dersom de opplever at skolen ikke er et godt sted å være. Alle som arbeider på skolen har en plikt til å systematisk og kontinuerlig jobbe for å tilby alle elever en trygg og god skolehverdag. Det innebærer blant annet sosiale aktiviteter i regi av skolen og undervisning knyttet til opplæringsmål forbundet med elevens sosiale kompetanse. Det er rektor som har ansvar for at alle ansatte ved den enkelte skole har kjennskap til planen, og kunnskap om arbeidet med elevenes skolemiljø. Skolene skal også ha en «skolemiljøgruppe» som skal være forum for å drøfte skolemiljøsaker.

Flåtten viser til «Plan for trygt og godt skolemiljø», som ble behandlet i hovedutvalget for kunnskap, barn og unge i juni 2022.
– Der står det at elever ved skolene i Sandefjord kommune skal ha et skolemiljø som er trygt og godt for den enkelte elev. Elevene skal oppleve tilhørighet, og gis trygghet til å ytre egne meninger og å si ifra på andres vegne. Skolene skal ha en nullvisjon for mobbing og krenkelser, understreker hun.

– Resultatene i elevundersøkelsen viser oss at det kontinuerlige arbeidet som gjøres, likevel ikke har vært tilstrekkelig. Derfor vil vi nå sørge for en grundig gjennomgang av rutinene og retningslinjene våre. Det må friskes opp og gjentas i alle tenkelige fora. Sammen med de folkevalgte, lokalsamfunnet og nærmiljøene må vi sette dette temaet øverst på dagsorden framover, avslutter kommunalsjefen. 

Oppdatert: 09.05.2023 kl.11:06

Publisert: 27.01.2023