Kommunedirektør Bjørn Gudbjørgsrud orienterer formannskapet om situasjonen på Breidablikk. Foto: Eivinn Ueland Kommunedirektør Bjørn Gudbjørgsrud orienterer formannskapet om situasjonen på Breidablikk. Foto: Eivinn Ueland

NVE: Ikke fare for skred i området

I et møte mellom kommunen og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i dag, kunne fagpersoner i NVE forsikre om at det ikke er fare for skred i området som er omtalt i rapporten fra Ruden AS.

– Det er ikke nok høydeforskjeller til at det kan gå et kvikkleireskred i dette området, sier senioringeniør hos NVE, Ellen Elizabeth Davis Haugen. NVE kan derfor berolige beboere og andre med at det er helt trygt å oppholde seg i området.

For flatt for skred
NVE bestrider ikke Rudens rapport om at det er mye kvikkleire og underjordiske vannstrømminger i området, men den lave helningsgraden gjør at det ikke er noe risiko for skred eller ras. I tillegg er avstanden fra bakkeplan ned til fjell så liten, at det umuliggjør et skred eller et såkalt synkehull.
– Hele Sandefjord er delt inn i soner og kartlagt for kvikkleire og skredfare. Breidablikk er, som mange andre steder i kommunen, et område der man skal være aktsom for kvikkleire. Men for å vurdere faren for skred, må man i tillegg se på terrrengforholdene, sier Haugen.
– At fjellet er skrått under bakken, slik Ruden hevder, endrer ikke saken. Løsmassene må ha en plass å løpe ut for at det skal være noe fare for skred, forklarer Haugen.

Flere målinger foreligger allerede
NVE viser til at det allerede er gjort en rekke undersøkelser og boringer i forbindelse med kartleggingen til ny Intercity trasé. Man har dermed mye kunnskap om grunnforholdene i dette området, som f.eks flere punkter som viser avstand mellom overflate og fjellgrunn. Det er flere av disse punktene NVE nå har sjekket nærmere.

Viktig å skille mellom skred og setningsskader
NVE understreker at det er viktig å skille mellom skred og setningsskader. Setningsskader som forårsakes av bevegelse i grunnen over tid, kan forekomme, men det må ikke tolkes som et faresignal for skred. Satellittmålinger som er gjort siden 2015 viser også at grunnen i dette området, er generelt stabil, med unntak av enkelte lokale områder som har sunket med noen centimeter i løpet av de sju årene målingene er gjort.

Videre oppfølging er viktig
Denne saken vil naturligvis kommunen følge opp videre. Det vil så raskt som mulig iverksettes ytterligere undersøkelser av grunnforholdene i området.
– Vi kommer til å sette inn de ressursene vi har og vil innhente ekstern geoteknisk kompetanse som vil gjøre de utredninger som trengs. Jeg har stor forståelse for at mange har blitt engstelige basert på det som har kommet fram så langt. For kommunen er det avgjørende at innbyggerne i dette området skal føle seg trygge, sier kommunedirektør Bjørn Gudbjørgsrud.

Folkemøte
– På kort sikt kommer vi også til å invitere innbyggere, media og andre som ønsker mer informasjon til et folkemøte. Her vil representanter fra kommuneadministrasjonen og ekspertise fra NVE være til stedet for å informere og svare på spørsmål. Sted og tidspunkt vil bli nærmere annonsert, avslutter kommunedirektøren.

Oppdatert: 12.12.2022 kl.12:42

Publisert: 06.09.2022