Postkasseplassering

I forbindelse med Postens anmodning om ny postkasseplassering, vil kommunen minne om at postkassestativ ikke skal plasseres på kommunal grunn, eller i frisiktsonen til avkjørsel og vegkryss.

Dersom dette ikke lar seg gjøre, må det søkes kommunen om tillatelse til å plassere stativ ved kommunal vei, eller Statens vegvesen for plassering i forbindelse med fylkesvei.