Rådmannens forslag til budsjett 2021 - 2024 (Handlings- og økonomiplan)

Budsjettpresentasjon tirsdag 5. november

Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2021-2024

Rådmannens budsjettpresentasjon

Et budsjett for vekst og utvikling (rådmannens kommentar til budsjettforslaget)

Ved hjelp av dette regnearket kan folkevalgte og andre saldere forslag til endringer i økonomiplanen.

Sandefjord kommune investerer for vekst og utvikling

Sandefjord kommune skal være et attraktiv sted å bo, flytte til og investere i. Derfor legger rådmannen opp til økte investeringer og mer velferd for innbyggerne i forslaget til budsjett for 2021, og handlings- og økonomiplan for den kommende fireårsperioden.

– Effektiv drift og stramme prioriteringer over tid, gjør at vi står bedre rustet for fremtiden enn mange andre kommuner. Hvert år driver vi mer enn 200 millioner kroner rimeligere enn gjennomsnittet av de kommunene vi sammenlikner oss med. Vi skal fortsatt jobbe effektivt, men har rom for å satse på vekst og utvikling, sier rådmann Bjørn Gudbjørgsrud.

Noen av de viktigste satsingsområdene er:

 • Ny skole på Vesterøya
 • Videre utbygging av bredbånds- og mobildekning i hele kommunen
 • Ny organisering og mer penger til helhetlig innsats for barn og unge
 • Nytt aktivitetssenter for mennesker med nedsatt funksjonsevne
 • Økte bevilgninger til hjemmetjenesten for å følge opp flere brukere
 • Drift av ny bolig for personer med nedsatt funksjonsevne (Føykåsveien)
 • Flere konkrete klimatiltak
 • Opprustning av Sandar herredshus
 • Betydelige investeringer som gir indirekte effekt på næringslivet

Økt handlingsrom

På tross av betydelig usikkerhet knyttet til koronasituasjonen, har flere forhold bidratt til å bedre budsjettforutsetningene: Alle kommunalområdene har holdt seg innenfor sine budsjetter så langt i 2020 og pensjonskostnadene blir lavere enn forutsatt på grunn av ny tjenestepensjonsordning. I tillegg er lønnsveksten svakere enn forutsatt, og veksten i de frie inntektene over statsbudsjettet er noe bedre enn det som ble lagt til grunn før sommeren.

– Samlet sett bidrar det til at vi får mer rom for å foreta investeringer som er viktig for utviklingen av Sandefjord kommune, sier Gudbjørgsrud. Regjeringens tilleggsproposisjon legger opp til å bevilge ca. 52,4 mill. kr. til Sandefjord for å dekke økte koronakostnader første halvår 2021. Disse midlene er ikke innarbeidet i budsjettet.

Investerer for 1,5 milliard

Sandefjord har hatt relativt lave investeringer over tid sammenliknet med kommuner på samme størrelse. Resultatet er at gjeldsgraden er mye lavere enn i mange andre kommuner. Det gjør at Sandefjord bruker mindre av driftsbudsjettet på å betale renter og avdrag på lån.

– Vi legger opp til at gjeldsgraden fortsatt skal være lav, men den vil øke litt i en periode der vi gjennomfører store endringer som ny skolestruktur. Samtidig vil vi holde oss godt innenfor styringsmålet om å finansiere nye investeringer med minst 50 prosent egenfinansiering. I handlings- og økonomiplanen legger vi opp til en samlet investeringsramme på 1,5 mrd. kr. i fireårsperioden, sier rådmannen i Sandefjord kommune.

De største investeringsprosjektene i perioden er (kommunale andeler, nettobeløp):

 • Ny skole Vesterøya ca. 300 mill. kr.
 • Fleksibel kulturarena med utstyr 56 mill.kr.
 • Nye sykehjemsplasser og oppgraderinger (Nygård) ca 320 mill. kr.
 • Omsorgsboliger 77 mill. kr.
 • Garderobeanlegg Jotunhallen 28,5 mill. kr.
 • Boliger til personer med nedsatt funksjonsevne 14 mill kr.
 • Aktivitetstilbud mennesker med nedsatt funksjonsevne ca 60 mill. kr.
 • Oppgradering av Sandar herredshus 30 mill. kr.

Rom for nye driftstiltak

Den demografiske utviklingen i Sandefjord medfører flere eldre som har behov for tjenester fra kommunen. For å møte denne utviklingen bruker kommunen 4,4 millioner kroner ekstra i 2021 og 5,7 millioner kroner per etterfølgende år til hjemmesykepleie (pleie- og omsorg). Det foreslås bevilget 13 millioner kroner i helårseffekt for å drifte ny bolig for funksjonshemmede. Det bevilges 11 millioner kroner over tre år til å bygge ut bredbånds og mobildekningen i kommunen (98 % dekning). Sammen med statlige midler vil dette bidra til så godt som full bredbåndsdekning i kommunen.

Det bevilges 2 millioner kroner ekstra til barn og unge med spesiell vekt på psykisk helse. Voksenopplæringen får en utvidelse av sine paviljonglokaler slik at arbeidsmiljøet blir forsvarlig. Støtten til Sandefjord kirkelige fellesråd økes med kr. 800 000. Det bevilges 1.1 millioner kroner til tre nye klimatiltak, noe som igjen utløser statlige klimasatsmidler. Blant tiltakene er energirådgivning, vintersykling og måling av luftkvalitet.  Det legges også opp til en omfattende utskifting av biler til utslippsfrie kjøretøy.

Fortsatt effektivisering

Driften i Sandefjord kommune skal fortsatt være effektiv, og det jobbes kontinuerlig med tiltak for å holde utgiftene nede. Alle tiltakene i budsjettet for 2021 er spesifisert. De viktigste tiltakene i 2021 er:

Reduserte utgifter til enslige mindreårige asylsøker som følge av færre bosettinger og avvikling av bolig og ambulerende tjenester med 7,45 mill. kr., reduserte utgifter til sosialhjelp som følge av aktivitetstiltak med 1 mill kr., reduksjon av merkantile ressurser ved skolene med 2,95 mill. kr. i 2021,  innføring av halv parkeringsavgift for el-biler gir 1,5 mill. kr. og budsjettkutt i sentraladministrasjonen utgjør 2,7 mill.kr.

Samlet gjennomføres det innsparingstiltak i 2021 på 16 mill. Dette øker til 42 mill. kr fra og med 2024.  Det er igangsatt en rekke digitaliseringsprosjekter for å effektivisere driften ytterligere. Eksempler på dette er digitalisering av søknadsprosess for byggesaker, og saksbehandling innen NAV.

Videre behandling

Handlings- og økonomiplanen behandles i rådene 23. november, i hovedutvalgene 24. og 25 november, i formannskapet 1. desember og endelig i kommunestyret den 17. desember.

5.11.20

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?