Foto: Eivinn Ueland Foto: Eivinn Ueland

Sandefjord – et aldersvennlig lokalsamfunn

I løpet av de neste 25 årene vil antall innbyggere i Sandefjord mellom 80 og 90 år fordobles og antallet over 90 tredobles. De beste forberedelsene vi kan gjøre, er å legge til rette for aktiv aldring.

– Vi må se eldre som ressurspersoner og aktive samfunnsdeltagere, ikke bare til de blir pensjonister, men lengst mulig – og helst livet ut. Det vil gi de eldre bedre livskvalitet og vil spare samfunnet for store kostnader, sier Bente Østbakken Aasoldsen, kommunalsjef for helse, sosial og omsorg.

36 konkrete tiltak
Som ledd i den nasjonale satsingen «Leve hele livet», har kommunen satt i gang et eget prosjekt vi kaller «aldersvennlige Sandefjord».
– Det skal føles bra å bli gammel i kommunen vår. Men en mer aktiv og deltagende alderdom, vil kreve noen endringer og nye løsninger på mange områder, forteller Aasoldsen. Det handler blant annet om boliger, transport, utendørsområder, fysisk aktivitet, medvirkning og inkludering. I samarbeid med private og ideelle aktører har kommunen kommet fram til 36 konkrete tiltak som skal bidra til å gjøre Sandefjord mer aldersvennlig.

Les mer om aldersvennlige Sandefjord her

Viktig bonuseffekt
– Selv om målgruppen er de eldre, vil et mer aldersvennlig Sandefjord komme hele lokalbefolkningen til gode, forteller Aasoldsen.
– Generasjonsmøter vil for eksempel være lærerikt også for de unge, bedre utebelysning vil skape tryggere nærmiljøer og et bedre og mer stabilt underlag i ferdselsområder, vil naturligvis komme foreldre med barnevogn og personer med funksjonsnedsettelser til gode. Generelt større aktivitet blant eldre vil dessuten skape økt etterspørsel etter varer og tjenester – noe det lokale næringsliv vil høste frukter av.

Prosjektet med de 36 tiltakene skal behandles i kommunestyret torsdag 10. mars

Diskusjonen kan du følge på kommune-TV

Stort behov for økt bemanning i omsorgssektoren
Selv med gode tiltak i «Leve hele livet» og «Aldersvennlige Sandefjord», vil det bli et stadig større behov for å øke bemanningen i helsevesenet. Statistisk sentralbyrås framskrivninger viser at det vil bli behov for dobbelt så mange ansatte i helsevesenet de neste 60 årene.

Samtidig opplever både kommune- og spesialisthelsetjenesten allerede nå utfordringer med å dekke behovet for helsepersonell. Det er få søkere på stillinger som lyses, og konkurransen er stor for å tiltrekke seg søkere.

For å sikre eksisterende og fremtidig behov for sykepleiere og vernepleiere, ønsker derfor administrasjonen å jobbe strukturert med ulike tiltak i tiden som kommer. Kommunedirektøren foreslår konkret at det legges fram en egen plan knyttet til rekrutteringsutfordringene, og at denne legges fram før rammesaken våren 2023.

Saken ble behandlet politisk våren 2022, og var først oppe i hovedutvalget for helse, sosial og oppvekst den 8. mars. 

Oppdatert: 12.12.2022 kl.12:42

Publisert: 10.03.2022