Sandefjord er blant landets best drevne kommuner

Sandefjord kommune er helt i toppsjiktet i landet når det kommer til økonomisk styring, viser en fersk undersøkelse.

I en ny undersøkelse som konsulentselskapet Agenda Kaupang har gjort for Storebrand Livsforsikring kommer Sandefjord kommune på en andreplass blant alle landets 356 kommuner. Undersøkelsen viser at Sandefjord driver effektivt og får mye igjen for pengene, samtidig som kvaliteten på tjenestene er god.

– Dette er en hyggelig bekreftelse på at vi gjør noe riktig. Vi har ikke like mye penger å rutte med som rikere kommuner, så vi er nødt til å drive kostnadseffektivt. Denne rapporten bekrefter at vi gjør det, samtidig som kvaliteten på tjenestene til våre innbyggere er god, sier rådmann Bjørn Gudbjørgsrud.

Rapporten legger like stor vekt på de tre dimensjonene kostnader, tjenestekvalitet og finanser. Den har identifisert de best styrte og mest kostnadseffektive kommunene slik at andre skal kunne lære av dem, heter det i analysen.

Analysen bygger blant annet på det velkjente Kommunebarometeret fra Kommunal rapport, men Agenda Kaupang vekter kostnader, tjenestekvalitet og finanser noe annerledes enn Kommunebarometeret.

God ledelse

Rapporten understreker at reduserte budsjettrammer ikke gir lavere kvalitet i tjenesten. God kvalitet kommer ikke av høyt ressursforbruk, men er resultat av hardt arbeid, langsiktig tenkning og god ledelse. Det trengs god kompetanse på alle nivåer, gode samarbeidsevner og fornuftig organisering av tjenesten, heter det i rapporten som legger vekt på at kravene til styring av kommuner må være omtrent de samme som kravene til styring av andre tjenesteprodusenter i samfunnet. Driften må være effektiv. Det vil si god tjenestekvalitet og lave kostnader.

Rapporten viser også en tydelig tendens til at store kommuner får bedre samlet rangering enn små.

– Jeg mener rapporten viser at kommunesammenslåingen var helt riktig. Den nye kommunen er blitt en robust kommune som gir bedre tjenester og har mer investeringskraft. Sammenlignet med andre kommuner får vi mye ut av hver krone. Det er jeg glad for, sier ordfører Bjørn Ole Gleditsch.

90 prosent lovpålagt

Rapporten legger mest vekt på kommunene rolle som tjenesteprodusent. Mer enn 90 prosent av kommunens utgifter går til å produsere lovpålagte velferdstjenester til innbyggerne i kommunen, til dels i konkurranse med private leverandører. Analysen baserer seg på at effektiv drift betyr billige tjenester av god kvalitet.

– Slike rapporter forteller selvsagt ikke alt om en kommune, men det er en ganske grundig gjennomgang som foretas. Dette viser at den viktige jobben våre ansatte legger ned hver dag, gir gode resultater. Jeg syns vi har grunn til å være stolte av dette resultatet, sier rådmann Bjørn Gudbjørgsrud.


Fakta fra rapporten
Kostnader og finanser for 2020 er basert på foreløpige regnskapstall fra Kostra per 15. mars i år. Det for å få en mest mulig aktuell måling.
• Agenda Kaupang har brukt Kommunal Rapports Kommunebarometer fra 2020 som indikator på tjenestekvalitet. Tallmaterialet er fra 2019.
• I kostnadsanalysen sammenlignes netto driftsutgifter i tjenestene. Det vil si utgifter minus egenbetaling og refusjoner fra staten og andre (som refusjoner som sykelønn).
• Utgiftene er korrigert for ulikheter i behov, såkalt behovskorreksjon (demografi, geografi og sosiale forhold) på samme måte som Kommunaldepartementet gjør ved sin beregning av rammetilskudd i kommunenes inntektssystem.
• Det er tatt med aktiviteten i hele kommunekonsernet etter definisjonen til Statistisk sentralbyrå (SSB), altså kommunekassen, kommunale foretak og interkommunale selskaper.

Hele rapporten kan du lese her.

 

Oppdatert: 20.01.2022 kl.08:48

Publisert: 12.05.2021