Sandefjord kommune ønsker å være et demensvennlig samfunn

Gjennom prosjektet demensvennlig samfunn ønsker vi å skape gode holdninger i samfunnet og at personell i offentlig og privat servicenæring, som for eksempel bibliotekarer, butikkmedarbeidere, kioskmedarbeidere, servitører, bussjåfører og medarbeidere på kommunens servicetorg, skal få opplæring i hvordan de best mulig kan møte personer med demenssykdom.

Kurs for å yte god service

I løpet av høsten skal ansatte fra det offentlige og ulike nærings- og serviceinstitusjoner tilbys kurs for å bli bevisste og trygge på hvordan de kan yte god service til personer med demenssykdom.

 Bakgrunn

I Sandefjord har ca 900 personer demens og rundt 60% av disse bor i sine egne hjem. Mange med demens opplever isolasjon og ensomhet. De ville hatt muligheter til å være mer aktive og selvhjulpne, dersom samfunnet hadde vært bedre tilrettelagt for dem. I årene som kommer vil stadig flere utvikle demenssykdom, og det vil bli et behov for å legge bedre til rette slik at personer med demens lettere kan fortsette å delta i lokalmiljøet.

Alle skal kunne delta i vanlige hverdagsaktiviteter

Derfor ønsker Sandefjord, i samarbeid med Nasjonalforeningen for folkehelse, å arbeide aktivt for at vi skal få et mer demensvennlig samfunn, hvor personer med demens skal møte forståelse, respekt og støtte fra de gruppene i befolkningen som de trenger hjelp fra. Det vil gjøre det mulig for dem å utføre vanlige hverdagsaktiviteter, som for eksempel:

 

  • Å handle, bruke offentlig transport og kommunisere med offentlige myndigheter.
  • Delta i foreningsliv, være i fysisk aktivitet, bruke kulturaktiviteter som for eksempel bibliotek, kino og konserter.

 Trinn i lokale planer for et mer demensvennlig samfunn
 

  • Det er etablert en arbeidsgruppe med representanter for frivillige, pårørende og fagpersoner.Arbeidsgruppen haransvar for å utarbeide en lokal plan for tiltak.

 

  • Signeringsseremoni: Ordfører Bjørn Ole Gleditsch signerte torsdag 23. august samarbeidsavtale med Nasjonalforeningen for folkehelse.
     
  • Kurs:  Arbeidsgruppen kartlegger nøkkelorganisasjoner og næringeri lokalsamfunnet som har betydning for hverdagslivet til personer med demens. Disse får tilbud om én times opplæring, i hvordan yte god service til personer med demens. Vi planlegger oppstart av kurs i månedsskifte oktober/november.

 

  • Profilering:  Kampanjen har en egen logo, som kan brukes på kommunens nettsider og i tilknytning til butikker, servicetorg og andre som har gjennomført opplæring og deltar i kampanjen.

 

  • Gjøre den lokale innsatsen kjent i lokalmiljøet og andre kommuner i Vestfold.