Støtte til barne- og ungdomstiltak - åpne møteplasser. Søknad om tilskudd i 2018.

Tilskuddsordningen er rettet mot barn og ungdom i alderen 10 – 20 år med spesielle behov, samt utsatte ungdomsgrupper og ungdomsmiljøer.

Formålet med tilskuddsordningen er å bidra til å bedre oppvekst- og levekårene for barn og ungdom ved å bidra til etablering eller videreutvikling av åpne møteplasser. Med åpen møteplass menes en sosial arena hvor barn og ungdom fra alle sosiale lag kan møtes og delta på like vilkår. Møteplassen skal rekruttere bredt og fra alle sosiale lag, men skal gjøre en særskilt innsats for å nå tilskuddsordningens målgruppe. 

Se www.bufdir.no under Tilskudd, Barn og unge for regelverk, veileder og søknadsskjema. Alle søkere skal benytte Bufdirs søknadsskjema og søke gjennom Bufdirs søknadsportal for tilskudd.

Søknadsfrist 01.02.18.  Søknad sendes direkte til Bufdir.

For veiledning og ytterligere informasjon, kontakt Unni Aadne tlf 416 87 578 eller på epost til  unni.aadne@sandefjord.kommune.no.