Sunn økonomi

Det nylig avlagte regnskapet viser en svært sunn økonomi i Sandefjord kommune. Tallene for 2019 viser et netto driftsresultat på 212 millioner kroner.

– Det er et solid resultat som viser at kommunen forvalter knappe ressurser på en god måte, sier rådmann Bjørn Gudbjørgsrud.

Sandefjords driftsmargin, eller netto driftsresultat, ligger dermed på 4,4 prosent. Det gir et godt grunnlag for å utvikle kommunen videre med investeringer på viktige områder som skole og eldreomsorg.

Tre hovedårsaker

  • Rådmannen peker på tre faktorer som særlig har påvirket det gode resultatet:
  • Avkastning på kraftfondet ble høyere enn budsjettert
  • Ekstraordinære skatteinntekter

God økonomistyring
– Den gode økonomistyringen i kommunen handler mye om holdninger som har sittet i veggene i mange år. Sandefjord har en kultur både blant folkevalgte og ansatte som er preget av en respekt for ikke å bruke mer penger enn det vi har til disposisjon. Det er et ønske om å holde gjeldsgraden lav og bidra med egenfinansiering av investeringer som gjør at kommunen kan vokse og utvikle seg videre, sier Gudbjørgsrud.

Må være effektive
Med et skattenivå som ligger godt under landsgjennomsnittet, er det alltid et stort fokus på effektivitet.
–Skatteinntektene ble noe høyere enn forventet i 2019. Det er positivt, men vi må fortsatt drive effektivt, og kontinuerlig se etter nye, gode løsninger. Det er Sandefjord flinke til - vi driver allerede 200 millioner kroner billigere enn snittet i vår KOSTRA-gruppe, forteller rådmannen.

Bør disponeres langsiktig
Mens netto driftsresultat ble på 212 millioner kroner, viste den endelige bunnlinja et mindreforbruk i forhold til budsjett på 76 millioner kroner. Hvordan disse midlene skal disponeres, er opp til kommunestyret å beslutte, men rådmannens foreløpige anbefaling er å prioritere disse områdene:

  • Opprettholde realverdien av kraftfondet
  • Øke størrelsen på kursreguleringsfondet for å tåle svingninger i markedet
  • Betale ned på gjeld
  • Rehabilitere nedslitte bygg

27.2.20