Tillit til kommunen

Det viktige anti-korrupsjonsarbeidet

I Norge har innbyggerne stor tillit til kommunen sin. Forskere som sammenligner forholdene i Norge og utlandet trekker frem åpenhet, god og etterrettelig saksbehandling og likebehandling. Korrupsjon skader dette nødvendige tillitsforholdet, og er heldigvis lite utbredt. 

Men - saker fra Kommune-Norge viser at det er nødvendig å ta mistanke om misligheter på alvor. Innbyggerne skal være trygge på at saker undersøkes nøye.

Sandefjord kommune vektlegger en høy etisk standard, og prioriterer anti-korrupsjonsarbeid. Hvis det foreligger mistanke om at noe irregulært har skjedd, er det viktig at både politisk og administrativ ledelse blir kjent med saken, slik at den kan bli grundig belyst.

Administrasjon er ansvarlig for god forvaltning og at vedtak blir forsvarlig iverksatt. De folkevalgte gjør vedtak etter de demokratiske spillereglene som regulerer de folkevalgte organene.

I et velfungerende lokaldemokrati vil det være ulike oppfatninger, interesser og verdisyn. Med vekt på åpenhet, og et systematisk arbeid for å forhindre korrupsjon, vil administrasjon og folkevalgte søke å forhindre alle former for misligheter og korrupsjon.