Vedtekter SFO

Vedtekter for skolefritidsordningen i Sandefjord kommune, gjeldende fra 01.08.2019.

 

Skolefritidsordningen er et tilsyns- og omsorgstilbud for barn før og etter skoletid for

1. – 4. årstrinn, og for barn med særskilte behov på 1. – 7. årstrinn.

 

§ 1 Mål

SFO skal være en trygg oppholdsplass for barna utover skoletiden, gi barna omsorg og tilsyn, legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter og være tilpasset barnas og foreldrenes behov.

 

§ 2 Eierforhold og styring

2.1 Skolefritidsordningene eies og drives av Sandefjord kommune etter de retningslinjer som er vedtatt av Kommunestyret og § 13.7 i Opplæringslova med forskrifter.

2.2 Skolefritidsordningene er lokalisert til kommunens barneskoler.
Hovedutvalg for oppvekst og kunnskap (HOK) har det politiske ansvaret for forvaltningen av skolefritidsordningene i kommunen.

2.3 Rektor ved den enkelte skole har det faglige og administrative ansvaret for skolefritidsordningen.

2.4 SFO skal være representert i skolens samarbeidsutvalg/FAU ved en ansattrepresentant og en foreldrerepresentant.

 

§ 3 Opptaksmyndighet

Rektor ved den enkelte skole er opptaksmyndighet.

 

§ 4 Opptaksperiode og oppsigelse

Søknad om opptak skjer elektronisk på Sandefjord kommunens hjemmeside. Det kan søkes om plass gjennom hele året. Hovedopptaket for påfølgende skoleår skjer med utgangspunkt i antall søkere pr.1. mai. Barn som har fått plass i SFO, beholder denne til og med 4. trinn eller til plassen sies opp elektronisk i foresattportalen. Fristen for oppsigelse og endring av plass er en måned regnet fra den 1. i påfølgende måned. Det kreves betaling ut vårhalvåret for barn som slutter etter 1. mai.

 

Ved behov for å begrense opptaket, foretas opptak etter følgende kriterier.

1. Barn med særskilte behov ut fra faglige vurderinger
2. Barn på 1. og 2. årstrinn
3. Barn på 3. årstrinn
4. Barn på 4. årstrinn

 

§ 5 Foreldrebetaling

5.1  Betalingssatsene fastsettes av kommunestyret. Betaling for mat/aktiviteter kommer i tillegg. Det betales for 11 måneder i året, også om barna ikke møter alle dagene. Juli er betalingsfri måned. Betalingen skjer forskuddsvis hver måned.

5.2  Dersom fastsatt foreldrebetaling ikke finner sted innen rett tid, kan SFO-plassen bli sagt opp med 4 ukers skriftlig varsel.

5.3  Det gis mulighet for å kjøpe enkeltdager også for barn som ikke til daglig går på SFO, dersom det er ledig kapasitet.

5.4  Det beregnes 25 % moderasjon for søsken. Moderasjonen knyttes til den/de billigste plassen/-e.

 

§ 6 Åpningstider

6.1 SFO er åpen 11 måneder i året, og er stengt 4 uker i juli. SFO stenger kl. 12.00 onsdag før skjærtorsdag og holder stengt jul- og nyttårsaften. SFO har også stengt 5 planleggings-dager i løpet av skoleåret.

6.2 Åpningstiden vil variere fra 7.00/7.30 til 16.30/17.00 ut fra lokale behov.

6.3 Foresatte kan ikke kreve fratrekk dersom de tar ut ferie på andre tidspunkter. Dette gjelder selv om eleven er søkt fri fra skolen. Alternativt må plassen sies opp i henhold til gjeldende vedtekter.

 

§ 7 Leke- og oppholdsareal

SFO skal ha lokaler og lekeareal i eller i tilknytning til skolen. Utearealet er som for skolen.

 

§ 8 Bemanning og ledelse

Rektor på den enkelte skole har ansvaret for den daglige driften og bemanningen på SFO, og at denne er i samsvar med lover, regler og forskrifter.

 

§ 9 Taushetsplikt

Personalet på SFO og medlemmer av utvalg har taushetsplikt etter de retningslinjer som gjelder i Forvaltningslovens § 13.

 

§ 10 Politiattest

Den som skal tilsettes i SFO, må legge fram politiattest etter Opplæringsloven§ 10 - 9.

 

§ 11 Forsikring

Barn i SFO er forsikret på samme måte som barn i grunnskolen.

 

§ 12 Generelle bestemmelser

Det må foreligge melding fra de foresatte når et barn skal forlate SFO på et tidspunkt som ikke er avtalt.

Dersom et barn ikke møter til SFO som avtalt, skal foresatte varsles.

 

§ 13 Ikrafttredelse

Vedtektene vedtas av kommunestyret. Vedtektsendringer vedtas av hovedutvalget for oppvekst og kunnskap. Revidering av vedtektene som følge av lov- og forskriftsendringer og kommunale og sentrale vedtak, foretas administrativt, og sendes HOK til orientering.