Søknad om permisjon fra undervisningen

Søk om fri fra undervisningen

Skolen kan gi en elev permisjon fra opplæringen i inntil to uker, jamfør opplæringsloven § 2-11. Kompetansen til å gi slikt fritak er delegert til den enkelte skole ved rektor.

Lovens ordlyd setter ingen maksimalgrense for det antall permisjoner som kan gis i løpet av et skoleår, men sier bare at hver enkelt permisjon ikke kan innvilges for mer enn to uker sammenhengende.

Forutsetningen for å innvilge permisjonssøknad er at det er forsvarlig å gi eleven fri. Hvorvidt det er forsvarlig eller ikke å gi eleven permisjon, må avgjøres med utgangspunkt i hensynet til elevens opplæring. Videre er det uttalt i forarbeidene at det i vurderingen blant annet skal vektlegges om og i hvilken grad eleven får noen form for opplæring i permisjonstiden.

Søknader om permisjon for lengre tid enn to uker, behandles av kommunalsjefen for kunnskap, barn og unge.