Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjeneste

Aktuelt fra Utviklingssenteret

Utvikling gjennom kunnskap

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester sitt overordnede samfunnsoppdrag er å bidra til styrke kvaliteten i helse- og omsorgstjenestene gjennom fag- og kompetanseutvikling og spredning av ny  kunnskap, nye løsninger og nasjonale føringer. 
En kommune i hvert fylke er vertskommune for et utviklingssenter. Sentrene skal bidra til utvikling innenfor nasjonale satsingsområder, med utgangspunkt i lokale behov.

Sandefjord kommune er vertskommune for Utviklingssenteret i Vestfold (USHT-Vestfold).

 

Hovedmål

  • Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester er pådriver for kunnskap og kvalitet i sykehjem og hjemmetjenester i fylket.
  • Pasientens behov for samordnet og kunnskapsbasert helsehjelp i et livsløpsperspektiv er hovedfokuset til Utviklingssenter for  sykehjem og hjemmetjenester i Vestfold (USHT-V).

De nasjonale satsingsområdene for 2018 er:

  • Demensplan 2020

  • Innovasjon og velferdsteknologi

  • Kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet, herunder oppfølging av pasientsikkerhetsprogrammet

  • Kvalitet i tjenester til personer med utviklingshemming

 

Årsrapporter

Årsrapport 2015

Årsrapport 2016

Årsrapport 2017

Organisering av USHT i Vestfold

Utviklingssenteret i Vestfold er administrativt og faglig samorganisert innenfor  sykehjem, hjemmetjenester, rehabilitering,botiltak, rus og psykisk helse.

Senteret har en administrativ leder. I tillegg er det flere prosjektledere/medarbeidere knyttet til de ulike prosjektene. Senteret er lokalisert i FoU enheten på Rådhuset i Sandefjord.

USHT Vestfold samarbeider tett med alle kommunene i Vestfold, Høgskolen i Vestfold, Fylkesmannen i Vestfold, Sykehuset i Vestfold og Senter for omsorgsforskning sør ved Universitetet i Agder/Høgskolen i Telemark.

Det er etablert et fag- og samarbeidsråd med representanter fra samarbeidspartene.

Fag- og samarbeidsråd for USHT-V

Kurs og konferanser

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester arrangerer flere kurs innen ulike tema.

Presentasjoner fra  kurs og konferanser

Kommende kurs og konferanser

Frivillighetskonferanse 2018

Prosjekter

Månedens tema

Kunnskapsoppsummeringer og plakater

Fagnettverk

Fagnettverk rehabilitering

Møtedatoer, mandat og referat for fagnettverk rehabilitering

Fagnettverk funksjonshemmede

Møtedatoer og mandat for funksjonshemmede nettverk

Fagnettverk psykisk helse og rus

Møtedatoer og mandat for psykisk helse og rus nettverk

Fagnettverk demens

Møtedatoer og mandat for demens nettverk

Fagnettverk kols

Møtedatoer og mandat for kols nettverket

Fagnettverk lindring

Møtedatoer og mandat for lindrende nettverk

ABC- opplæringen er et tiltak for kompetanseutvikling i kommunale helse- og omsorgstjenester. Opplæringen omfatter ABC- permer på ulike fagområder, tverrfaglig ABC- grupper på arbeidsplassen og halvårige fagseminar med undervisning. Hver deltaker mottar et ABC- bevis fra Aldring og helse for godkjent gjennomføring.

Vår 2018 har vi oppstart på følgende ABC:

Mitt livs ABC

Demensomsorgens ABC

Miljøbehandling avslutningsseminar

Miljøbehandling oppstart høst 2018

Musikkbasert miljøbehandling

Psykiske lidelser i eldre år

Lindring

Læringsnettverk

Læringsnettverk for underernæring

Tidlig oppdagelse av forverret tilstand

Frie midler

Søknadsfrist og søknadsskjema

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester

Besøksadresse:

Sandefjordsveien 3
3208 Sandefjord

Postadresse:

Postboks 2025
3202 Sandefjord

Telefon: 33 41 60 00

Kontaktperson: Ellinor Bakke Aasen

Tittel: Leder USHT

Telefon: 995 61 527

Kontaktperson: Ida Eide Johansen

Tittel: Prosjektleder USHT

Telefon: 994 23 040

Kontaktperson: Eva Nyhus

Tittel: Fagkonsulent demens/ prosjektleder USHT

Telefon: 970 52 344

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?