Tjenester til flyktninger og innvandrere

Innledning

På denne siden finner du informasjon om tilbud og tjenester som er spesielt rettet mot deg som er flyktning, innvandrer eller minoritetspråklig. Dette kommer i tillegg til ordinære tjenester og tilbud.

 

Bo i Sandefjord

Flyktninger som ønsker å bo i Sandefjord, skal ta kontakt med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet IMDI (ekstern lenke), ikke kommunen eller NAV. Flyktninger blir bosatt etter avtale mellom kommunen og IMDI.

Introduksjonsording

Som nyankommet flyktning i Sandefjord kan du ha rett og plikt til å delta i et introduksjonsprogram, introduksjonsprogrammet kan vare i inntil to år:

Regjerings nettside om introduksjonsprogram (ekstern lenke)

I noen tilfeller vil også familiegjenforente ha rett og plikt til å delta i introduksjonsprogram.

Kontakt NAV for å delta i introduksjonsprogrammet (ekstern lenke)

Mål med introduksjonsprogrammet

  • Opplæring i norsk og samfunnskunnskap
  • Tiltak som forbereder til videre opplæring eller jobb
  • Økonomisk uavhengighet

Stønad under introduksjonsprogrammet

  • Deltakelse i programmet gir rett til introduksjonsstønad.
  • Stønaden utgjør to ganger folketrygdens grunnbeløp på årsbasis.
  • Deltakere under 25 år mottar 2/3 stønad.
  • Stønaden er skattepliktig.

Norskopplæring

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, flyktninger og asylsøkere.

Flyktningguide

Har du nylig fått oppholdstillatelse og er bosatt i Sandefjord kommune?

Via Frivillighetssentralen kan du få kontakt med en flyktningguide som hjelper deg med å bli en del av det norske samfunnet.

Oppgaven til en flyktningguide er å orientere deg om samfunnet du har bosatt deg i og å være til hjelp og støtte i å praktisere norsk språk. Flyktningguiden arbeider på frivillig basis.

Verge for enslige mindreårlige flyktninger

Se Fylkesmannens vergemålsportal (ekstern lenke).

Tolketjenester

Hvis du har manglende norskkunnskaper, har du krav på tolk i møte med kommunale tjenester. Det er tjenestestedet som bestiller og betaler tolken. Du kan ikke selv bestille tolk.

Tolkingen foregår på telefon, eller ved at tolken møter opp personlig til samtalen.

Tolken har taushetsplikt og skal være kvalifisert.

Arbeid i Norge

Ønsker du å arbeide i Norge? Her finner du informasjon som er utarbeidet av offentlige instanser:

workinnorway.no

Nav

Besøksadresse:

Thor Dahls gate 1-5
3210 Sandefjord

Postadresse:

Postboks 344
3201 Sandefjord

Telefon: 55 55 33 33

Åpningstid: 09.00-15.00

Telefontid: 08.00-15.30

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?