Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjeneste

 Aktuelt fra Utviklingssenteret

Utvikling gjennom kunnskap

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester sitt overordnede samfunnsoppdrag er å bidra til styrke kvaliteten i helse- og omsorgstjenestene gjennom fag- og kompetanseutvikling og spredning av ny  kunnskap, nye løsninger og nasjonale føringer. 
En kommune i hvert fylke er vertskommune for et utviklingssenter. Sentrene skal bidra til utvikling innenfor nasjonale satsingsområder, med utgangspunkt i lokale behov.

Sandefjord kommune er vertskommune for Utviklingssenteret i Vestfold (USHT-Vestfold).

 

Hovedmål

  • Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester er pådriver for kunnskap og kvalitet i sykehjem og hjemmetjenester i fylket.
  • Pasientens behov for samordnet og kunnskapsbasert helsehjelp i et livsløpsperspektiv er hovedfokuset til Utviklingssenter for  sykehjem og hjemmetjenester i Vestfold (USHT-V).

De nasjonale satsingsområdene for 2018 er:

  • Demensplan 2020

  • Innovasjon og velferdsteknologi

  • Kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet, herunder oppfølging av pasientsikkerhetsprogrammet

  • Kvalitet i tjenester til personer med utviklingshemming

  • Leve hele livet

 

Årsrapporter

Årsrapport 2015

Årsrapport 2016

Årsrapport 2017

Organisering av USHT-V

Utviklingssenteret i Vestfold er administrativt og faglig samorganisert innenfor  sykehjem, hjemmetjenester, rehabilitering,botiltak, rus og psykisk helse.

Senteret har en administrativ leder. I tillegg er det flere prosjektledere/medarbeidere knyttet til de ulike , Sykehuset i Vestfold og Senter for omsorgsforskning sør ved Universitetet i Agder/Høgskolen i Telemark.

Medarbeidere i USHT/FOU

Informasjon om ansatte:

Ellinor Bakke Aasen, sykepleier med master, leder for USHT-V/FoU:  Ellinor.Bakke.Aasen@sandefjord.kommune.no

Ida Eide Johansen, sykepleier & markedsfører, prosjektleder og faglig rådgiver:      ida.eide.johansen@sandefjord.kommune.no

Henriette Ruud, sykepleier & forbedringsagent, prosjektleder og faglig rådgiver:   Henriette.Ruud@sandefjord.kommune.no              

Anita Nilo, spes.sykepleier palliasjon&veileder, prosjektleder og faglig rådgiver: Anita.Nilo@sandefjord.kommune.no

Charlotte Standeren, intensivsykepleier og faglig rådgiver:  Charlotte.Vidum.Standeren@sandefjord.kommune.no

Gunnbjørg Furuset, ergoterapeut med master, prosjektleder og faglig rådgiver:  Gunnbjorg.Furuset@sandefjord.kommune.no

Marit Dale Petersen, sykepleier og faglig rådgiver

Marit.Dale.Petersen@sandefjord.kommune.no

Beate Rising, spesialsykepleier i palliasjon og faglig rådgiver: Beate.Bernes.Rising@sandefjord.kommune.no

Vibeke Selstø Høijord, spesialsykepleier og faglig rådgiver:  Vibeke.Selsto.Hoijord@sandefjord.kommune.no

Elisabeth Lohne Edvartsen, faglig rådgiver

elisabeth.lohne.edvartsen@sandefjord.kommune.no

Postmottak: usht-vestfold@sandefjord.kommune.no

Det er etablert et fag- og samarbeidsråd med representanter fra samarbeidspartene.

Fag- og samarbeidsråd for USHT-V

Kurs og konferanser

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester arrangerer flere kurs innen ulike tema.

Kommende kurs og konferanser

Presentasjoner fra  kurs og konferanser

Prosjekter

Månedens tema

Kunnskapsoppsummeringer og plakater

Fagnettverk

Fagnettverk rehabilitering

Fagnettverk funksjonshemmede

Fagnettverk psykisk helse og rus

Fagnettverk demens

Fagnettverk kols

Fagnettverk lindring

ABC- opplæringen er et tiltak for kompetanseutvikling i kommunale helse- og omsorgstjenester. Opplæringen omfatter ABC- permer på ulike fagområder, tverrfaglig ABC- grupper på arbeidsplassen og halvårige fagseminar med undervisning. Hver deltaker mottar et ABC- bevis fra Aldring og helse for godkjent gjennomføring.

Høst 2018

Mitt livs ABC

Demensomsorgens ABC

Miljøbehandling avslutningsseminar

Miljøbehandling oppstart høst 2018

Vår 2019

Mitt livs ABC

Demensomsorgens ABC, oppstart

ABC Musikkbasert miljøbehandling

Demensomsorgens ABC, perm 2 oppstart

Læringsnettverk

Tidlig oppdagelse av forverret tilstand, oppstart 2019

Frie midler

Søknadsfrist og søknadsskjema

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester

Besøksadresse:

Sandefjordsveien 3
3208 Sandefjord

Postadresse:

Postboks 2025
3202 Sandefjord

Telefon: 33 41 60 00

Kontaktperson: Ellinor Bakke Aasen

Tittel: Leder USHT

Telefon: 995 61 527

Kontaktperson: Ida Eide Johansen

Tittel: Prosjektleder USHT

Telefon: 994 23 040

Kontaktperson: Eva Nyhus

Tittel: Fagkonsulent demens/ prosjektleder USHT

Telefon: 970 52 344

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?