Tid som gave- frivillighetsprosjekt

 

Frivillige som støtte til pasienter med kort forventet levetid

Sandefjord kommune og Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Vestfold (USHT-V), har med tilskuddsmidler fra Helsedirektoratet, Sandefjord Kreftforening og Gleditsch fondet startet og drevet prosjektet Tid som gave.

Tid som gave er et prosjekt som handler om å organisere frivillige som støtte til pasienter med kort forventet levetid og som avlastning til deres pårørende.  Prosjektet er delt inn i flere prosjektperioder med oppstart høsten 2014 og en avslutning august 2017. I oppstart av prosjektet ble det utviklet en modell for organisering av frivillige, det ble også i løpet av prosjektperiodene testet ut med frivillige i praksis. 

Modellen/prosessen er utviklet med bakgrunn i materialet hentet fra stiftelsen Termik.  Organisasjonsmodellen med inkluderende materiell ble startet utviklet høsten 2014 og ferdig høsten 2015.  Det ble foretatt en pilot med tre rekrutteringsrunder av frivillige, de frivillige var/er ute i praksis fra høsten 2015 frem til prosjektslutt desember 2017.

Målsettingen med prosjektet er å bidra til at pasienter og deres pårørende opplever livskvalitet og verdighet i livets siste fase gjennom støtte og avlastning fra frivillige. 

Prosjektet

Det ble i planleggingsfasen ansatt en prosjektleder og satt ned en prosjektgruppe som arbeidet med utviklingen av frivillighetstilbudet som handlet om å utvikle en prosess/modell for hvordan frivillighet til alvorlig syke og deres pårørende kan/bør organiseres. Prosjektgruppen har under hele prosessen vært organisert med prosjektmedarbeidere med bred erfaring innen lindring.

Det har underveis i prosjektperiodene vært noe utbytting og endring i sammensetningen av prosjektgruppen. Vi var i oppstarten flere personer involvert da det var en ressurskrevende periode på grunn av utforming av materiell, informasjon til medarbeidere og rekruttering av frivillige med en omfattende kursrekke. 

I oppstarten var vi 6 stykker i prosjektgruppen, 2014/2015:

 • Anita Nilo, Kreftkoordinator Sandefjord kommune
 • Vincent Hagerup, Teolog og Coach Sandefjord kommune
 • Anne Skamfer, Miljøarbeider Forsmann Senteret
 • Sidsel Riisberg Paulsen, kreftsykepleier Sandefjord kommune
 • Elisa Thaqi, Konsulent SHT
 • Ida Eide Johansen, prosjektleder USHT

 I prosjektperiode 2 er vi mindre prosjektmedarbeidere da det er mer fokus på oppfølging og drift av prosjektet, enn utvikling.

Deltakere i prosjektet 2016/2017:

 • Anita Nilo, Kreftkoordinator Sandefjord Kommune
 • Vincent Hagerup, Teolog og Coach Sandefjord kommune
 • Silje Wergeland Kvestad, Kreftsykepleier Sandefjord Kommune
 • Ida Eide Johansen, Prosjektleder USHT- V

 Prosjektgruppen har utarbeidet en hovedmålsetting og flere delmål.

Hovedmål:

Frivillige bidrar til at pasienten og deres pårørende opplever livskvalitet og verdighet i livets siste fase.

Delmål:

 1. De frivillige føler seg trygge i sitt arbeid med pasienten og deres pårørende, gjennom god organisering, veiledning og oppfølging.
 2. Modellen for organisering av de frivillige ivaretar behovet til den frivillige, de berørte ansatte på institusjon og hjemmetjenesten, den alvorlige syke og deres pårørende.
 3. Pasienter som ønsker å dø hjemme har et reelt valg i forhol til dette.

Prosessen

Tid som gave har per dags dato 20 frivillige aktive i Sandefjord Kommune. Det er 12 frivillige i hjemmene til pasienter og 8 stykker som er på lindrende enhet på Sandefjord medisinske senter (tidligere Nygård bo- og behandlingssenter).

 • Statusrapport sommer 2015 kan du lese her
 • Sluttrapporten sommer 2017 kan du lese her

De frivillige må igjennom en kursrekke og en samtale før de kan ut å være frivillige hos pasienter i hjemmet eller på lindrende enhet på Nygård.

Koordinator

Prosjektet er organisert med en frivillighetskoordinator:

Silje Wergeland Kvestad

tlf. 409 07 831

Koordinator kan kontaktes hverdager mellom kl. 09.00-15.00.

Vi bistår ved spørsmål eller for en samtale om du ønsker det.

Du kan også besøke oss på Rådhuset i Sandefjord, Sandefjordsveien 3

mellom kl. 09.00- 15.00, hverdager.

Velkommen for en hyggelig prat.

Kontaktperson

Ida Eide Johansen

Tlf. 99423040

Kurs for frivillige

Ønsker du å gi av din tid?

Vi ønsker velkommen til informasjon om frivillighet til pasienter med alvorlig sykdom Torsdag 8. februar kl. 17.00 - 20.00, på Sandefjord medisinske senter.

Dette er første av i alt fire kurskvelder for de som ønsker å være frivillig til alvorlig syke pasienter i kommunen. Møte er helt uforpliktende. Vi ønsker deg velkommen.

Ta kontakt med koordinator for en prat eller bare møt opp.

Kontaktinfo: Silje Wergeland Kvestad

Veileder

USHT- V har utviklet en veileder som er støttet finansielt av Helsedirektoratet for å spre erfaringene til andre kommuner som ønsker å satse på frivillige til pasienter med kort forventet levetid.

Bestilling av kursperm:

Tid som gave anbefaler at alle som skal være frivillige inn mot pasienter med kort forventet levetid og deres pårørende gjennomgår kurs og samtaler før oppstart.

Tid som gave har i oppstarten av hver kursrekke delt ut en kursperm som støttemateriale til kursinnholdet, kurspermen kan bestilles hos USHT-V. Kurspermen koster 150 kroner per perm og kan bestilles hos USHT-V, permen blir levert vederlagsfritt til kommuner innad i Vestfold.

Kontaktinfo:

Ida Eide Johansen

Tlf. 994 230 40

Brosjyrer om prosjektet kan bestilles:

Ida Eide Johansen

Tlf. 994 230 40

Maler for nedlasting

Maler for innhold i kurs, samtalemaler med mer er tilgjengelig for nedlastning og bruk:

Informasjonsmøte:

Mal: Annonse

Mal: Agenda informasjonsmøte

Mal: Påmelding til kursrekke

Kursing av frivillige

Mal: Annonse

Mal: Agenda grunnkurs

Mal Kurskveld 1:

Mal: Agenda kurskveld 1

Innhold kurskveld 1

Mal: Evalueringsskjema

Mal Kurskveld 2:

Mal: Agenda

Innhold kurskveld 2

Mal: Evalueringsskjema

Mal Kurskveld 3:

Mal: Agenda

Innhold kurskveld 3, del 1 - publiserers snart

Innhold kuskveld 3, del 2

Mal: Evalueringsskjema

Mal: Kursbevis

Samtalen med de frivillige:

Mal: Spørreskjema før samtalen (må fylles ut før samtalen)

Mal: Samtale

Ved samarbeid med de frivillige:

Mal: Samarbeidsavtale

Mal: Taushetsplikt

Ved oppdrag- hjemmeboende pasient og frivillig:

Mal. Behovsavtale hjemmeboende pasient og frivillig

Registreringsskjema

Mal: registrering av timer og dager for frivillige i oppdrag

Informasjon til hjemmetjenesteavdelinger

Mal: Plakat

 

Kontaktperson: Ida Eide Johansen

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?