Veiledende planer

Utvikling og testing av veiledende planer med integrasjon av International Classification of Nursing Practice (ICNP®): Et pilotprosjekt.

Prosjektrapport fra pilotprosjektet utvikling og testing av veiledende planer

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Vestfold (USHT) har i samarbeid med Norsk Sykepleierforbund (NSF) gjennomført et prosjekt for å utvikle kunnskapsbaserte veiledende planer til bruk i sykehjem og hjemmesykepleien. I de veiledende planene ble terminologisystemet International Classification for Nursing Practice (ICNP®) integrert. Prosjektets hovedoppgave var å utvikle og teste kunnskapsbaserte veiledende planer med ICNP® i en elektronisk pasientjournal.

ICNP® er utviklet for å dekke sykepleiernes behov for dokumentasjon av helsehjelp og er godt egnet til bruk i veiledende planer. Hensikten med prosjektet var å bidra til at helsepersonell lettere skulle kunne jobbe kunnskapsbasert og systematisk for å oppnå økt pasientsikkerhet og kvalitet i pasientbehandlingen. I tillegg skulle det bidra til forenkling og effektivisering av dokumentasjons- og informasjonsprosesser.

Prosjektet utviklet veiledende planer på fem områder valgt ut fra pasientsikkerhetsprogrammet og nasjonale retningslinjer. Planene ble utviklet etter prinsippene i kunnskapsbasert praksis. Implementering i EPJ ble gjort i samarbeid med Acos, som hadde sagt seg villig til å legge til rette for utprøving i CosDoc.

Testing av planene ble gjort i fem kommuner, i sykehjemsavdelinger, hjemmetjeneste og omsorgsboliger. Piloteringen gikk over 8 uker i hver kommune, første kommune startet i september 2015 og siste pilot ble avsluttet i desember 2016. Medarbeidere i pilotavdelingene fikk grunnleggende opplæring i dokumentasjon og en innføring i praktisk bruk av planverktøyet.

Den viktigste erfaringen er den entydige tilbakemeldingen fra alle deltakerne; at veiledende planer med ICNP® var nyttig og effektivt, ga kontinuitet og god kvalitet. Dette ønsket de mer av. På bakgrunn av responsen er det allerede utviklet planer på flere områder og det planlegges å utvide dette.

Kunnskapsbaserte veiledende planer med ICNP® ga prosess-støtte til helsepersonell, økte kvaliteten på dokumentasjon av helsehjelp og bidro derigjennom til økt pasientsikkerhet. Bruk av strukturert dokumentasjon og terminologi gjorde at dokumentasjonen ble mer oversiktlig, det var raskere og enklere å finne informasjon og det stimulerte til dialog og tverrfaglig samhandling. De veiledende planene bidro til bedre arbeidsprosesser og planene ga god oversikt over pasientens status og behov for helsehjelp.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?