Hva er Sykkelbyen Sandefjord?

Sykkelbyen Sandefjord er et samarbeidsprosjekt mellom Sandefjord kommune, Vestfold fylkeskommune og Statens vegvesen. Målet er å få flere til å sykle i Sandefjord, samtidig som det skal være trygt og attraktivt.

Mål

Målet for Sykkelbyen Sandefjord er at andelen syklende i Sandefjord skal være 10 % innen 2020, målt med referanse til Reisevaneundersøkelsens (RVU) tabell over Transportmiddelfordeling på daglige reiser. Dersom målet nås tidligere, vil det oppjusteres.

Delmål

  • Innbyggerne i sykkelbyen skal etter eget utsagn oppleve det mer attraktivt å sykle
  • Flere daglige reiser, til jobb, skole og fritidsaktiviteter, skal tas med sykkel
  • Antall alvorlige sykkelulykker skal ikke øke når sykkelbruken øker

Målgrupper

Hovedmålgruppen er hverdagssyklisten. Med hverdagssyklisten mener vi voksne folk som bruker sykkel på korte reiser mellom hjem og jobb, butikk og lignende. Den primære målgruppen i dette prosjektet er de som i dag bruker bil til slike reiseformål, for å flytte disse reisene fra privatbil over på sykkel. Skoleeleven er også en målgruppe. Gode sykkelvaner tidlig i livet gir større sannsynlighet for flere transportsyklister senere. Det kan også gjøres tiltak for fritidssyklisten, da det ligger mye folkehelse i bruk av sykkel på fritiden.

Organisering

Arbeidet ledes av en styringsgruppe som består av ledere fra samarbeidspartene. Styringsgruppen skal godkjenne prosjektmål og handlingsplaner, og markedsføre prosjektet i kraft av verv/person. En prosjektgruppe som består av fagpersoner fra samarbeidspartene skal utarbeide forslag til og følge opp prosjektplanen og handlingsplan for det enkelte år. Prosjektleder er en representant fra Sandefjord kommune. 

Oppgavebeskrivelse

Sykkelbyen Sandefjord skal arbeide for utvikling og oppgradering av hovednett for sykkel, utbyggingsmønster, holdningsskapende arbeid og samarbeid med arbeidsgivere og næringsliv. Prosjektet skal arbeide for en felles, langsiktig strategi for finansiering av utviklingen av Sandefjord.

Økonomiske rammer

Sykkelbyen Sandefjord skal finansieres gjennom de samarbeidende parters budsjetter. Ut fra dette skal arbeidsgruppen utarbeide årlige handlingsplaner som legges fram for styringsgruppen til godkjenning.