Parker, friområder og grøntanlegg

Hjertnesstranda skatepark

Skateparken er svært populær. Den er for skateboard, sparkesykler, bmx og inlines. Skateparken er åpen for alle fram til kl. 18.30.  Fra kl. 18.30 - 22.00 er parken åpen for alle over 10 år.

For alles trivsel er det utarbeida egne adferdsregler som gjelder for anlegget

Detalj

Bugårdsparken

Høsten 2016 blei det lagt fram sak om Bugårdsparken i forhold til status og videre drift.

Utredningen legges til grunn for arbeidet med videre utvikling av parken. Når en får budsjettmessig dekning vil en arbeide videre med

 • En grundigere utredning/helhetsplan for Bugårdsdammen
 • Øvrige prioriterte tiltak slik de framkommer i rapport og sak.

Utredning Bugårdsparkern - status og videre drift 23.9.2016.pdf

Fugler i Bugårdsdammen

I Bugårdsdammen er det mange ender og noen svaner. Dette er ville fugler, som kommer og går som de vil.

Det er ikke tamme ender i Bugårdsdammen slik det var tidligere.

Bekymringer for ville dyr og fugler følges opp av mattilsynet eller viltforvaltninga.

Her finner du mer informasjon om hva du skal gjøre dersom et dyr eller fugl er skadet.

Skadedyr

Via norsk institutt for bioøkonomi, www.nibo.no finner du råd for å bekjempe snegler

Sandefjord kommune har ingen kampanjer mot uønska snegler annet en informasjon. Vi oppfordrer publikum til å benytte Kastet gjenvinningsstasjon for levering av hageavfall.  

Det er ikke tillat å dumpe hageavfall på kommunens områder.

I Badeparken og Bugårdsparken er profesjonelle skadedyrsbekjempere engasjert  jfr observasjoner av rotter.

Publikum oppfordres til å bidra til å redusere livsvilkår for rotter ved å benytte søpplekasser. Matrester bør ikke kastes i busker. Husk også at mater du fuglene, mater du rottene også.

Se også informasjon om skadedyr fra miljøretta helsevern i sandefjord kommune

Skjøtsel - kommunale områder

Vi har god erfaring med samarbeid med lokale aktører om vedlikehold og oppgradering av kommunale områder. Flere har ønske om en standard ut over det kommunen kommunens rammer innebærer, eksempelvis på klipping av gress. Velforeninger og andre sammenslutninger i lokalmiljøet er gode samarbeidsaktør. Ofte er nærmiljøutvalgene en aktiv samarbeidspart. Disse har også noen midler til rådighet, som fordeles i kretsen. Installasjoner på kommunal grunn skal avklares med kommunen som grunneier

Hogst og tynning

Ønsker du at det skal felles trær eller ryddes i vegetasjon på områder som eies av Sandefjord kommune kan du søke om dette. Skjema må sendes kommunen for behandling. Se også info på skjema.

Vi tar hensyn til fugleliv og dyr. Det hogges normalt ikke på kommunale områder fra 1. april til midten av oktober. Unntaket er der det er fare for liv og helse.

I henhold til rutine skal nærmiljøutvalg og velforeninger være informert. Her finner du kommunens kart.

Søknad om hogst og rydding word

Søknad om hogst og rydding pdf

Friområder

Kommunale friområder og grøntområder er omfattet av vedtatte politivedtekter § 2-2.vedr Kjøring, camping mv. i parker, grøntarealer, friområder o.l. 

Mer om friområder kommer her er Oversikt over friområder i tidligere Stokke kommune

Retningslinjer for fjerning - båter og hengere

Retningslinjene gjelder for fjerning av båter og hengere på de friarealer kommunen eier eller leier. De er vedtatt av hovedutvalget for kultur, friluftsliv, by- og stedsutvikling sak 21/17 den 26.04.2017.

Badeplasser

Se egen side med oversikt over badeplasser

Lekeplasser

Se egen side med informasjon om lekeplasser.

Isflater og skiløyper

Se egen oversikt over vinteraktiviteter

Du kan også gå på skøyter i  Bugården ishall

Metallsøking

 • All mark i Norge eies av noen. Der det offentlige er grunneier, har grunneier samme rettigheter som om det er privat grunneier.
 • For offentlige friområder eller fellesområder kan det være kommunen, fylkeskommunen eller staten som er grunneier, eller det kan være en avtale med en annen grunneier om å ha området som felles friområde.
 • Som grunneier kan du ikke fritt bruke eller gi tillatelse til å bruke din grunn. Det er mange lover som gir føringer, for eksempel kulturminneloven, plan- og bygningsloven, friluftsloven og naturmangfoldsloven.
 • Sandefjord kommune gir normalt ikke generelle tillatelser til å søk og ev. grave etter metallgjenstander på kommunens grunn.
 • Sandefjord kommune gir normalt ikke tillatelse til søk i kommunens sentrale og mye benyttede parker og uteområder.
 • Sandefjord kommune, som grunneier, kan etter søknad og nærmere vurdering gi tillatelse til metallsøk på kommunalt eid grunn. Søknad må inneholde
  • Konkret angitt område, vist på kart
  • Tidsavgrensning for når søk skal finne sted
  • Bekreftelse på at søker vil rette seg etter riksantikvarens retningslinjer for privat bruk av metallsøker
  • Informasjon om at søker har sjekket ut mulige registreringer av kulturminner, gravminner, naturverdier mm slik det framkommer av retningslinjene
  • Informasjon om hvorvidt det er behov for å søke andre tillatelser enn grunneiers, eksempelvis fra fylkeskommunen.
 • Der kommunen er grunneier vil søknad om grunneiers tillatelse journalføres i kommunens system.

Hund

Båndtvang

Se egen side med informasjon om båndtvang, hundeloven og lokale forskrifter.

Vær klar over at du som hundeeier må orientere seg om områder og tider der utvida båndtvang gjelder.

Hundepark

Sandefjord kommune har etter avtale med foreninger stilt områder til disposisjon for inngjerdet luftegård for hundHundeparkene er foreningenes ansvar, ta kontakt med aktuell forening ved spørsmål.

Bokemoa hundelufting (ekstern lenke) driftes av Stokke sentrum og Moa vel.

Sandefjord hundepark driftes av Sandefjord hundeklubb.

Trær ved Sandar kirke

Kommunen har fått trærne vurdert og mottatt en rapport 12.4.16. Trærne vil skjøttes ved beskjæring og sikring av greiner og stamme medmekanisk sikring (stag). Enkelte trær felles.

Ask sør for Stokke kirke.

Kommunen har fått treet vurdert, og mottatt en rapport om asketreet 26.1.2017. Kommunen vil søke å skjøtte treet ved å beskjære kronen tilbake til styvingspunkt og sikring av stammer med mekanisk sikring(stag). Videre vil en søke å ha en oppfølging som gjør at det etableres en «liten krone» som vedlikeholdes.

Hunsrød - skjøtsel av trær i buffersone mot næringsområde

I buffersonen mellom Hunsrødfeltet og Torp IT er det desverre mye dårlig gran. Feltet vil skjøttes ved å ta ut den råtne grana.Vi vil beholde mest mulig av dagens vegetasjon. Vi vil plante edeltre som eik, bøk og hassel der vi tar ut gran. Ny vegetasjon vil trenge tid på å etablere seg. Skjøtsel/uttak av trær gjøres fortrinnsvis om vinteren.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?