Parker, friområder og grøntanlegg

Kommunevåpen i planter

 Kommunevåpen om høsten

Vi bruker disse plantene:

  • Rødbladet: Irsine herbstii Purple Lady.
  • Gulbladet: Lysemachia nummilaria Goldilocks. Norsk, Krypfredløs
  • Sølvbladet: Cineraria maritime Silverdust. Norsk, Sølvblad

Vi planter kommunevåpenet i Andebu sentrum, Stokke sentrum og Sandefjord sentrum. Sted kan variere fra år til år.

Bugårdsparken

Høsten 2016 blei det lagt fram sak om Bugårdsparken i forhold til status og videre drift.

Utredningen legges til grunn for arbeidet med videre utvikling av parken. Når en får budsjettmessig dekning vil en arbeide videre med

  • En grundigere utredning/helhetsplan for Bugårdsdammen
  • Øvrige prioriterte tiltak slik de framkommer i rapport og sak.

Utredning Bugårdsparkern - status og videre drift 23.9.2016.pdf

Fugler i Bugårdsdammen

I Bugårdsdammen er det mange ender og noen svaner. Alle svanene og de fleste endene er ville fugler, som kommer og går som de vil. Noen ender er "tamme" og tas vare på av kommunen. Disse får tilbud om mat og tak over hodet når det er behov for det. Bekymringer vil ville dyr og fugler følges opp av mattilsynet eller viltforvaltninga.

Skadedyr

Via norsk institutt for bioøkonomi, www.nibo.no finner du råd for å bekjempe snegler

Sandefjord kommune har ingen kampanjer mot uønska snegler annet en informasjon. Vi oppfordrer publikum til å benytte Kastet gjenvinningsstasjon for levering av hageavfall.  

Det er ikke tillat å dumpe hageavfall på kommunens områder.

I Badeparken og Bugårdsparken er profesjonelle skadedyrsbekjempere engasjert  jfr observasjoner av rotter.

Publikum oppfordres til å bidra til å redusere livsvilkår for rotter ved å ved å benytte søpplekasser. Matrester bør ikke kastes i busker. Husk også at mater du fuglene, mater du rottene også.

Se også informasjon om skadedyr fra miljøretta helsevern i sandefjord kommune.

Hogst  og tynning på kommunale områder

Ønsker du at det skal felles trær eller ryddes i vegetasjon på områder som eies av Sandefjord kommune kan du søke om dette. Skjema må sendes kommunen for behandling. Se også info på skjema.

Vi tar hensyn til fugleliv og dyr. Det hogges normalt ikke på kommunale områder fra 1. april til midten av oktober. Unntaket er der det er fare for liv og helse.

I henhold til rutine skal nærmiljøutvalg og velforenigner være informert. Her finner du kommunens kart.

Søknad om hogst og rydding word

Søknad om hogst og rydding pdf

Hunsrød - skjøtsel av trær i buffersone mot næringsområde

I buffersonen mellom Hunsrødfeltet og Torp IT er det desverre mye dårlig gran. Feltet vil skjøttes ved å ta ut den råtne grana.Vi vil beholde mest mulig av dagens vegetasjon. Vi vil plante edeltre som eik, bøk og hassel der vi tar ut gran. Ny vegetasjon vil trenge tid på å etablere seg. Skjøtsel/uttak av trær er foreløpig planlagt til vinteren 2017/2018.

Båndtvang

Båndtvang følger av hundeloven. For flere områder i Sandefjord kommune er det utvida båndtvang.

Les mer om båndtvang i Sandefjord kommune.

Trær ved Sandar kirke

Kommunen har fått trærne vurdert og mottatt en rapport 12.4.16. Trærne vil skjøttes ved beskjæring og sikring av greiner og stamme medmekanisk sikring (stag). Enkelte trær felles.

Ask sør for Stokke kirke.

Kommunen har fått treet vurdert, og mottatt en rapport om asketreet 26.1.2017. Kommunen vil søke å skjøtte treet ved å beskjære kronen tilbake til styvingspunkt og sikring av stammer med mekanisk sikring(stag). Videre vil en søke å ha en oppfølging som gjør at det etableres en «liten krone» som vedlikeholdes.

Isflater

Mange ønsker å sette i gang med aktivitet på isflater nå når vintersesongen kommer.

Når det er tilstrekkelig kaldt lenge nok, vil kommunen islegge for allmennhetens bruk i Bugården. Det islegges også mindre flater på ulike skoler og aktivitetsområder.

Vi ber om forståelse for at islegging tar noe tid og at vi ikke har utstyr til å islegge alle flater fra dag en. Rekkefølge er avhengig av lokale værforhold og kapasitet. Følg med i eget nærmiljø.

Vis aktsomhet om du bruker isen på sjø og vann. Følg med på informasjon om tykkelse og sikkerhet på isen slik at vi unngår ulykker.

Sandefjord kommune bygger ishall i Bugården

Badeplasser

Se egen side med oversikt over badeplasser

Lekeplasser

Se egen side med informasjon om lekeplasser.

Friområder

Oversikt over friområder i tidlgiere Stokke kommune

Retningslinjer for fjerning - båter og hengere

Retningslinjene gjelder for fjerning av båter og hengere på de friarealer kommunen eier eller leier. De er vedtatt av hovedutvalget for kultur, friluftsliv, by- og stedsutvikling sak 21/17 den 26.04.2017.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Start Kari chatbot