Tilskudd og støtteordninger

Ordinært tilskudd til frivillige foreninger

Søknadsfrist: 1. april.

Ordinære tilskudd til frivillige, ikke-kommersielle foreninger og lag hjemmehørende i Sandefjord. Formål: 

 • Bidra til å bygge opp under det viktige og brede arbeidet som utføres av/i lokale foreninger.
 • Bidrar til innbyggernes fysiske og mentale helse, gjennom et variert og bredt tilbud av forebyggende og byggende aktiviteter. 
 • Arbeid for barn og unge, kultur, historieformidling og kulturminnevern, idrett og friluftsliv, religiøse foreninger m.fl.

Søknadsskjema ordinært tilskudd

Søknadsskjema ordinært tilskudd word

Alle søknader vedlegges revidert regnskap fra foregående år, årsrapport for foregående år og budsjett for inneværende år. Organisasjoner med flere grupper søker samlet gjennom hovedforeninga.

Retningslinjer for ordinært tilskudd til frivillige lag og foreninger fra søknadsåret 2018 blei vedtatt  18. oktober 2017 av hovedutvalg for kultur, friluftsliv, by- og stedsutvikling.

Prosjekttilskudd til idretten

Tilskudd kan gis til

 • Idrettslige prosjekter i regi av lag og foreninger som er hjemmehørende i Sandefjord kommune.
 • Prosjekter ut over foreningens ordinære drift.
 • Deltakelse i internasjonale konkurranser.

Tilskudd kan søkes gjennom hele året. Søknad sendes Sandefjord kommune, kultur, friluftsliv, by- og stedsutvikling, postboks 2025 - 3202 Sandefjord eller på epost til: postmottak@sandefjord.kommune.no.

Vi forutsetter at alle lag og foreninger registrerer seg og vedlikeholder sine kontaktopplysninger:

Registrer ditt lag eller forening

Prosjekter for/med/av barn og unge av begge kjønn opp til 25 år, og med særskilt vekt på ungdom i alderen 13-19 år, samt prosjekter som kan/vil stimulere til rekruttering og breddeidrett, vil bli prioritert.
Det legges vekt på arrangementer som gir mangfold, friskvern og folkehelse.
Det forutsettes at aktiviteten foregår i Sandefjord kommune.

Det er utarbeidet retningslinjer for prosjekttilskudd til idretten, og for tilskudd til deltakelse i internasjonale mesterskap

Prosjekttilskudd til kulturformål

Enkeltpersoner og grupper eller foreninger i Sandefjord kan søke om tilskudd til kulturprosjektet eller -arrangementer. Rent kommersielle aktører og kommunale/offentlige instanser kan ikke søke.

Tilskudd kan søkes gjennom hele året. Send søknad til kommunen, og prosjektbeskrivelse og budsjett.

Vi prioriterer prosjekter for, med og av barn og unge.

Tilskuddet blir utbetalt etter endt prosjektperiode. Dersom deler av prosjektet ikke blir gjennomført som forutsatt i søknaden og tilsagnet, vil tilskuddet bli avkortet.

Retningslinjer prosjekttilskudd til kulturformål

Tilskudd til frivillig arbeid innenfor helse, sosial og omsorg

Søknadsfrist: 01.03

Lag, foreninger og stiftelser som arbeider med tiltak for Sandefjords befolkning innenfor helse, sosial og omsorg kan søke om tilskudd.

Hvordan søker du

Søknadsskjema med retningslinjer for tildeling kan lastes ned her eller fås ved henvendels i ekspedisjonen ved Sandefjord rådhus og servicetorget i Stokke og Andebu.

Søknadsskjema 2019 (pdf)

Søknaden sendes

Sandefjord kommune

Helse, sosial og omsorg

Postboks 2025

3202 Sandefjord

eller på e-post: postmottak@sandefjord.kommune.no.

Retningslinjer

Retningslinjer 2019 (pdf)

Tiltak det kan søkes tilskudd til
 • Tiltak for personer med psykiatri- eller rusproblemer
 • Tiltak rettet mot barn og unge
 • Tiltak knyttet mot frivillig arbeid i og utenfor institusjoner, trivsel og miljøtiltak.

Tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner

Søknadsfrist: 15.03.

Hovedmålet med tilskuddsordningen er å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant flyktninger, innvandrere og deres barn.

Tilskuddsordningen erstatter "Tilskudd til lokale innvandrerorganisasjoner og frivillig virksomhet i lokalsamfunn"

Hvordan søker du

Søknadsskjema kan lastes ned her eller fås ved henvendels i ekspedisjonen ved Sandefjord rådhus og servicetorget i Stokke og Andebu.

Søknadsskjema 2019 (pdf)

Søknaden sendes

Sandefjord kommune

Helse, sosial og omsorg

Postboks 2025

3202 Sandefjord

eller på e-post: postmottak@sandefjord.kommune.no.

Hvem kan søke

Lag, foreninger og frivillige organisajoner som er registert i Frivillighetsregisteret (ekstern lenke), og har medlemmer bosatt i Sandefjord kommune, oppfordres til å søke midler.

Målgruppen for tilskuddsordningen er flyktninger, innvandrere, deres barn og øvrig befolkning.

Tiltak det kan søkes tilskudd til
 • Prosjekter som omfatter tiltak/aktivitet og nødvendig administrasjon av disse i frivillige organisasjoner, inkludert prosjektledelse og medarbeidere.
 • Innkjøp av utstyr som er nødvendig for gjennomføring av aktiviteten/tiltakene.

Det gis ikke støtte til tiltak som foregår utenfor Norge, konferanser, seminarer og lignende rettet mot det offentlige i Norge.

 

Tilskuddets delordninger:

 • Del A - Støtte til frivillige tiltak i lokalsamfunn og driftsstøtte til lokale innvandrerorganisasjoner. Møteplasser og aktiviteter i lokalsamfunnet. Tiltakene skal værer knyttet til integrering av personer med innvandrerbakgrunn.
 • Del B - Støtte til frivillig tiltak som øker muligheter for deltakelse i arbeid eller utdanning gjennom norsktrening og arbeidsrettede tiltak, kunnskap i det norske samfunnet og informasjonstiltak om lover og lokalt organisasjosliv.
 • Del C - Støtte forebyggende og holdningsendrende tiltak mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse, og til mentorordning for utsatte personer. Det kan gis støtte til kunnskapsutveksling mellom organisasjoner som jobber med samme tematikk.

Det kan søkes om støtte til prosjekter, enkelttiltak og aktiviteter som retter seg mot ett eller flere av de tre delmålene.

Økonomisk ramme

Totalt er rammen for tilskuddsordningen ca. 1 million kr i 2019. Av dette vil ca. 30% fordeles på søknader knyttet til del A, 50% til del B og ca. 20% til del C. Driftsstøtte til lokale innvandrerorganisasjoner (andel av del A) vil bli fordelt etter antall medlemmer i organisasjonen.

Tilskudd til sosiale entreprenører

Søknadsfrist: 15.03.

Hovedformålet med tilskuddsordningen er å fremme inkludering i arbeidslivet for utsatte grupper i Sandefjord kommune.

Tilskuddsordningen ble vedtatt av formannskapet 3. desember 2018.

Hvordan søker du

Søknadsskjema kan lastes ned her eller fås ved henvendels i ekspedisjonen ved Sandefjord rådhus og servicetorget i Stokke og Andebu.

Søknadsskjema 2019 (pdf)

Vedlegg som må følge søknaden:

 • Budsjett som viser bruken av tilskuddsmidlene
 • Annen finansiering må også vedlegges søknaden

Søknaden sendes

Sandefjord kommune

Helse, sosial og omsorg

Postboks 2025

3202 Sandefjord

eller på e-post: postmottak@sandefjord.kommune.no.

Hvem kan søke

Aktører som har inngått eller ønsker å inngå forpliktende avtale med Sandefjord kommune om å fremme inkludering i arbeidslivet oppfordres til å søke.

Målgruppe for tilskuddsordningen er utsatte grupper som har utfordringer med å bli inkludert i arbeidslivet.

Retningslinjer
 1. Aktøren må ha forpliktende samarbeidsavtale, eller inngå slik avtale med Sandefjord kommune som konkret beskriver oppgaveløsing og mål for virksomheten.
 2. Aktøren må ha som mål å øke inkludering i arbeids- og samfunnslivet for utsatte og prioriterte grupper i Sandefjord kommune. Aktøren må ha konkrete beskrivelser av sitt løsningsforslag.
 3. Tilskuddet gis for inntil to år av gangen med forbehold om avsetning i kommunens budsjett.
 4. Aktører som kommunen har et samarbeid med og som kan dokumentere sine resultater, prioriteres.
 5. Tilskudd fra kommunen er ment som en medfinansiering, og aktøren må vise til budsjett for hvordan driften som helhet er ment finansiert.
Tiltak det kan søkes støtte til

Prosjekter/tiltak som fremmer inkludering i arbeidslivet for utsatte grupper. Det betyr til drift av prosjekter/tiltak, innkjøp av nødvendig utstyr m.m

Økonomisk ramme

Totalt er rammen for tilskuddsordningen ca. 1 million kr i 2019

Vurdering av søknadene

Søknadene vil bli behandlet og vurdert av kommunalsjefen i helse, sosial og omsorg, NAV-leder og kommunes næringssjef.

Det vil bli langt vekt på hvordan aktøren tenker å løse oppgaven og forventede resultater. Aktører som kommunen allerede har et samarbeid med og som kan dokumenter sine resultater vil bli prioritert.   

Tilskudd til større kulturprosjekter i sommermånedene

Hovedutvalget for kultur, friluftsliv, by - og stedsutvikling deler årlig ut tilskudd til større kulturprosjekter i sommermånedene. Kulturelle prosjekter og arrangementer som konserter, festivaler, revyer og lignende kan motta tilskudd etter søknad. Ordningen er åpen for kommersielle aktører.

Søknaden må inneholde en beskrivelse av prosjektet/arrangementet samt et budsjett og et stipulert søknadsbeløp. 

Retningslinjer for tilskudd til større prosjekter i sommermånedene

Send søknaden til Sandefjord kommune, kultur, friluftsliv by- og stedsutvikling, postboks 2025 - 3202 Sandefjord eller på epost til: postmottak@sandefjord.kommune.no.

Søknadsfrist: 15.01. hvert år

Kulturstipend

Hvem kan søke kulturstipend?

Enkeltpersoner hjemmehørende i Sandefjord kommune som er under utdanning eller som perfeksjonerer seg innenfor Hovedutvalget for kultur, friluftsliv, by- og stedsutviklings ansvarområder (idrett, ungdomsarbeid, sang, musikk, dans, teater, bildende kunst og annet kulturarbeid).

Hvordan søker du?

Skriv en velbegrunnet søknad der du presenter deg selv og beskriver studieopplegget og hva du ønsker å bruke stipendet til. Legg ved attester og vitnemål.

Når må du søke?

Stipendet deles ut en (1) gang pr år med søknadsfrist 15. november hvert år. Søknaden sendes pr epost til: postmottak@sandefjord.kommune.no eller pr post til: Sandefjord kommune, Kultur, friluftsliv by- og stedsutvikling, postboks 2025 - 3202 Sandefjord.

Hvor stort beløp får du?

Det deles ut inntil fem (5) stipender, hvert pålydende kr 10 000 kroner.

Link til statutter 

Statutter for kultur, friluftsliv, by- og stedsutviklings priser og stipender

Legater

Legater til utdanning

Tilskuddsportalen for lag og foreninger

Finn alle tilskudd på ett sted. Sandefjord kommune abonnerer på tilskuddsportalen, for å gi alle kommunens frivillige lag og foreninger gratis tilgang til oversikt over tilskuddsmuligheter. Tilgangen  krever pålogging for deg som bruker, tilknyttet din organisasjon. Oppgi forening og be om invitasjon via postmottak@sandefjord.kommune.no

Tilskuddsportalen for lag og foreninger (ekstern lenke)

Tilskuddsportalen for lag og foreninger er et nettsted med over 1300 ulike støtte- og tilskuddsordninger i privat og offentlig sektor. Ved å registrere deg i portalen, kan du loggedeg på og:

 • finne tilskudd å søke på
 • søke på emneord, for eksempel dans eller musikk, for å få best mulig treff på tilskudd
 • motta viktig informasjon fra kommunen og holde kontakten med kommunen
 • lese siste nytt om tilskudd
 • få månedlig nyhetsbrev med tips om tilskudd

Spillemidler

Informasjon om søknadsfrist, søknadsskjema mm.

Kultur, friluftsliv, by- og stedsutvikling

Besøksadresse:

Sandefjordsveien 3
3203 Sandefjord

Postadresse:

Postboks 2025
3202 Sandefjord

Telefon: 33 41 67 00

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?