Opplevelseskortet 2021

SANDEFJORD KOMMUNES OPPLEVELSESKORT

TILDELINGSKRITERIER OG RUTINER (2021) (Med forbehold om endringer etter politisk behandling)

In English

In Somali

Formål

Opplevelseskortet er et samarbeid mellom private aktører, Sandefjord kommune og NAV. Ordningen skal sikre at barn og unge fra familier med svak økonomi får bedre muligheter til å delta i kultur- og fritidsaktiviteter.

 

Målgruppe

Opplevelseskortet kan tildeles barn og unge i alderen 2-18 år i familier med svak økonomi. I 2021 har Sandefjord kommune 400 kort til utdeling, og det vil bli tildelt ett kort pr. barn/ungdom. Familier med flere barn i den aktuelle aldersgruppen kan tildeles flere kort.

Et enkelt søknadsskjema finner du under. Dette skjemaet skal skrives ut, fylles ut og leveres på kontoret hos NAV sammen med dokumentasjon. Søknad som leveres uten dokumentasjon blir ikke behandlet.

Besøksadresse til NAV Sandefjord er: Thor Dahls gate 1/5, 3210 Sandefjord.

Søknadsskjema Opplevelseskort 2021

 

Tildelingskriterier

I tillegg til rent økonomiske forhold vil det være aktuelt å ta hensyn til ulike sosiale faktorer, og tildelingen vil derfor bli en kombinasjon av økonomiske og sosiale kriterier. Det er NAV som mottar søknadene og tildeler opplevelseskort i samråd med helsesøster og barnevern. Kortet varer for et kalenderår av gangen.

Opplevelseskortet blir sendt i posten til brukerfamiliene fra NAV sammen med et informasjonsskriv.

Her orienteres brukerne om både de muligheter og de begrensninger som ligger i kortet.

 

Innhold

10 billetter á kr 50,- til kinoforestillinger i Hjertnes kulturhus.

5 billetter til Barnas kulturprogram. Ledsager/foresatt går gratis sammen med barnet.

10 besøk i Sandefjord svømmehall.  Ledsager/foresatt går gratis sammen med barnet.

10 besøk til Bugårdsparken Minigolf. Ett barn pr. klipp.

 

Det er KUN barnet/ungdommen som har kortet, som kan benytte seg av tilbudet.

Det er ikke mulig til å gi billetter til venner av barna/ungdommene som har kortet.

I tillegg ligger det muligheter for å søke om å få dekket medlems – og treningsavgift i lag og foreninger, deltagelse på cuper og andre arrangementer, samt til utstyr spesielt rettet mot aktiviteten/medlemskapet.

 

For 2021: 

2 – 10 år: kr 1500,-

11 – 18 år: kr 3500,-

 

Det er laget, foreningen eller treningssenteret som skal søke Sandefjord kommune om dette ved hjelp av et enkelt søknadsskjema. Det er brukerstedene som søker på vegne av brukerne, IKKE innehaverne av kortet og søknadene merkes med kortnummer, ikke med navn.

Søknadsskjema for lag og foreninger 2021

 

Lag, foreninger og andre tilbydere

Lag og foreninger som mottar kommunalt tilskudd forplikter seg til å akseptere ordningen med Opplevelseskortet. Andre aktører som ønsker å delta i ordningen definerer sitt tilbud selv. Brukerstedene krysser av på kortet når det blir brukt, og krysser samtidig av på et enkelt kontrollskjema. Dette gir oss mulighet til å ha oversikt over i hvilken grad kortene faktisk blir benyttet, og gjør det dermed lettere å evaluere ordningen.

 

Anonymitet og taushetsplikt

Bruken av Opplevelseskortet forutsetter at kortinnehavernes identitet blir beskyttet, samtidig som kommunen ikke ønsker å bygge opp en ordning som er svært byråkratisk og tung å administrere.

For å ivareta taushetsplikten blir kortene nummerert, men ikke merket med navn, og det er kun NAV som har oversikt over brukerne. Det forutsettes at lag og foreninger, billettpersonale og andre som nødvendigvis må komme i kontakt med brukerne, behandler dem og kortet med hensynsfullhet og diskresjon.

Når brukere benytter kortet til å tegne medlemskap i lag og foreninger, skal dette skje på ordinære betingelser, men det forutsettes at færrest mulig, som f.eks. leder og/eller kasserer kjenner til at medlemmet er innehaver av Opplevelseskortet.

 

Administrasjon av ordningen

Det er NAV som har oversikt over og kjennskap til aktuelle mottakere av kortet. Det er derfor NAV i samarbeid med helsesøsterteam og/eller barnevernet som velger ut brukerne og gir dem tilbud om Opplevelseskortet. NAV lager en intern oversikt over brukerne og deres kortnummer.

Besøksadresse til NAV Sandefjord er: Thor Dahls gate 1/5, 3210 Sandefjord.

 

Kulturseksjonen

Kontakten med tilbyderne / brukerstedene og behandling av søknader om tilskudd til medlemsavgift og liknende håndteres av kulturseksjonen. Søknader om tilskudd behandles fortløpende, og innvilget beløp utbetales direkte til brukerstedene. Det er dermed også kulturseksjonen som holder oversikten slik at hvert kort ikke får tilskudd utover det fastsatte beløp. Brukerne må således informeres om at de selv må vurdere hvor de vil bruke muligheten for å søke tilskuddet, og at det er en klar begrensning i det enkelte kort.

Når det gjelder oversikt over lag og foreninger og øvrige brukersteder som deltar i ordningen henvises til kommunens nettsider. Her legges også ut eventuelle ekstratilbud som fotballskole, leirskole og så videre som kan tilkomme i løpet av året.

Seksjon kultur og kino

Besøksadresse:

Sandefjordsveien 3
3202 Sandefjord

Postadresse:

Postboks 2025
3202 Sandefjord

Telefon: 33 41 67 00

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?