Hva er et nærmiljøutvalg

NMU står for nærmiljøutvalg. 

I Sandefjord kommune finnes det et nærmiljøutvalg for hver barneskolekrets. Nærmiljøutvalgene arbeider frivillig innenfor nærdemokratiordningen i Sandefjord kommune. Du er hjertelig velkommen til å delta.

· Vil du bedre de nære områdene der barna dine ferdes?

· Vil du være med på beslutninger som gjelder ditt område og din kommune?

Oppgavene er å:

· Utvikle gode oppvekstvilkår for barn og unge

· Uttalerett i alle forhold som angår innbyggerne i nærmiljøet, uavhengig av aldersgruppe

· Delta i dialogmøter mellom kommunens folkevalgte og administrasjon

· Er du opptatt av trafikk, boligbygging, grøntområder, lekeplasser, aktiviteter å gjøre sammen med andre, turstier eller annet?

Sandefjord kommune gir hvert år driftstilskudd til nærmiljøutvalgene. Nærmiljøutvalgene bestemmer selv hvordan dette skal brukes. Fra 2022 er det også innført øremerka tilskudd til aktivitet for ungdom på ungdomsskoletrinnet.

What is an NMU? Engelsk

NMU stands for nærmiljøutvalg in Norwegian, or Local Community Committee in English.
The NMUs work on a voluntary basis as part of Sandefjord's local democracy scheme. There is an NMU in each school district in the Sandefjord local authority area. You are more than welcome to take part.
· Would you like to improve your children's surroundings?
· Would you like to influence decisions that affect your district and your local authority?
The NMU's tasks include:
· Developing good conditions for children and young people to grow up in.
· Speaking out on all matters that affect residents in the local community, irrespective of age group.
· Participating in dialogue meetings with local councillors and council officials.
Are you concerned about traffic conditions, planning and building regulations, green spaces, play areas, activities everyone can join in, footpaths or other issues? Contact the NMU in your district.
Sandefjord local authority allocates funding to the NMUs each year. The NMUs decide for themselves how the funds are to be used.

 NMUچیست Farsi

 NMU از کلمە نروژی nærmiljøutvalg گرفتە شدە کە بە معنی کمیته محلی می باشد.

در شهرداری ساندeفیورد برای هر محدودە مدرسە ابتدایی یک کمیتە محلی وجود دارد.

کمیته های محلی بە صورت داوطلابانە در چارچوب دمکراسی محلی در شهرداری ساندەفیورد کار می کنند. ما از صمیم قلب از شرکت شما در این کمیتە ها استقبال می کنیم.

۰ آیا شما می خواهید محیطهای محلی کە فرزندانتان درآنجا رفت وآمد می کنند را بهبود ببخشید؟

۰ آیا مایل هستید در تصمیماتی که در رابطە با منطقە و شهرداری شما گرفته می شوند سهیم باشید؟

 

وظایف کمیتە محلی (NMU) به شرح زیر می باشند:

 

۰بهبود شرایط مطلوب برای رشد کودکان و نوجوانان

 

۰ داشتن حق ا‌ظهار نظر در مورد کلیە مواردی کە با ساکنین محلە بدون در نظر گرفتن سن در ارتباط می باشند.

۰ شرکت کردن در جلسات گفت و شنود میان نمایندگان منتخب شهرداری و مدیریت

۰ آیا بە ترافیک، ساختمانسازی، محیط های سبز، محل های بازی، داشتن فعلایت با دیگران، مسیرهای پیاده روی یا غیرە فکر می کنید؟

باکمیته محلی موجود در منطقە خویش تماس بگیرید.

 

شهرداری ساندەفیورد هر ساله به کمیته های محلی کمک مالی می کند

کمیته های محلی خودشان در مورد نحوە استفادە از این کمک مالی تصمیم می گیرند.

NMU  چیست؟Dari 

 NMU مخفف nærmiljøutvalg به لسان ناروی است به معنای کمیته‌های جامعه محلی.

NMU بنیاد داوطلبانه دارد و منحیث بخشی از طرح دیموکراسی محلی سانده فیورد عمل می‌کند. در هر ولسوالی مکاتب در منطقه دولت محلی سانده فیورد یک NMU وجود دارد. از سهم‌گیری شما شدیدا استقبال می‌شود.

آیا می‌خواهید ماحول اطراف اطفال خود را بهتر کنید؟

آیا می‌خواهید بالای تصامیم ولسوالی و مقامات محلی تاثیر بگذارید؟

وظایف NMU بشمول موارد ذیل است:

انکشاف شرایط رشد خوب برای اطفال و جوانان.

بیان همه موضوعات که بالای باشندگان جامعه محلی، بدون در نظرداشت گروپ سنی تاثیر می‌گذارد.

اشتراک در جلسات گفتگو با اعضای و مقامات شورای محلی.

آیا در مورد وضعیت ترافیک، قوانین پلان‌گذاری و اعمار تعمیرها، فضاهای سبز، ساحات بازی، فعالیت های آزاد عمومی، مسیرهای پیاده روی یا سایر معضلات تشویش دارید؟

با کمیته جامعه محلی ولسوالی خود در تماس شوید.

مقامات محلی سانده فیورد هر ساله کمیته های جامعه محلی را تمویل می‌کند. کمیته‌های جامعه محلی خود در مورد نحوه مصرف آن تصمیم می‌گیرند.

Kas yra NMU Litauisk

NMU (norv. nærmiljøutvalg) yra vietos bendruomenės komitetas.

Sandefjordo savivaldybėje vietos bendruomenės komitetai yra kiekvienos pradinės mokyklos rajone, juose dirba savanoriai, veikiantys pagal Sandefjordo savivaldybės vietos demokratijos sistemą. Dalyvauti nuoširdžiai kviečiame ir jus.

· Ar norite pagerinti aplinką, kurioje būna jūsų vaikai?

· Ar norite dalyvauti priimant sprendimus, turinčius įtakos jūsų vietovei ir savivaldybei?

Štai kelios NMU užduotys:

· Sudaryti vaikams ir jaunuoliams geras augimo sąlygas.

· Išsakyti nuomonę visais klausimais, kurie rūpi vietos bendruomenei, nepriklausomai nuo amžiaus grupės.

· Dalyvauti dialoguose-susitikimuose su savivaldybės politikais ir administracija.

Ar jums rūpi eismo sąlygos, statybos planavimas ir reglamentavimas, žaliosios erdvės, žaidimų aikštelės, veikla, kurioje gali dalyvauti visi, pėsčiųjų takai ar kiti dalykai?

Susisiekite su vietos bendruomenės komitetu savo rajone.

Sandefjordo savivaldybė kiekvienais metais vietos bendruomenės komitetams skiria lėšų.Vietos bendruomenės komitetai patys sprendžia, kaip tas lėšas panaudoti.

Co to jest NMU Polsk

NMU to nærmillioutvalg – rada społeczności lokalnej.

W gminie Sandefjord istnieje rada społeczności lokalnej dla każdego rejonu szkoły podstawowej. Rady społeczności lokalnych pracują społecznie w ramach programu demokracji lokalnej w gminie Sandefjord. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa.

· Czy chcesz poprawić okolicę, w której przebywają Twoje dzieci?

· Czy chcesz uczestniczyć w podejmowaniu decyzji dotyczących okolicy i gminy?

Zadania NMU to:

· Tworzenie dobrych warunków dorastania dla dzieci i młodzieży

· Prawo do wypowiedzi we wszystkich sprawach dotyczących mieszkańców lokalnej społeczności, niezależnie od grupy wiekowej

· Uczestnictwo w zebraniach radnych i administracji gminy

· Czy ważne dla Ciebie są takie kwestie, jak ruch drogowy, budownictwo mieszkaniowe, tereny zielone, place zabaw, grupowe aktywności, szlaki turystyczne, itp.?

Skontaktuj się z radą społeczności lokalnej.

Każdego roku gmina Sandefjord przyznaje dotacje radom społeczności lokalnej. O sposobie wykorzystania tych środków rady decydują samodzielnie.

Что такое NMU Russisk

NMU – это nærmiljøutvalg, рабочая группа/комитет по работе с местной средой.

В коммуне Сандефьорд имеются комитеты по работе с местной средой в каждом школьном округе (начальных школ). Комитеты создаются на добровольных началах в целях обеспечения низовой демократии в коммуне Сандефьорд. Будем рады, если и вы примете участие в этой работе!

 Вы хотите улучшить условия в районе, в котором растет и учится ваш ребенок?

 Вы хотите, чтобы ваше мнение учитывалось при принятии решений, касающихся вашего района и вашей коммуны?

NMU решает следующие задачи:

 Создавать благоприятные условия для роста и развития детей и подростков

 Обеспечивать жителям района, независимо от их возраста, право выражать свое мнение по всем вопросам, касающимся местной среды

 Участвовать в дискуссионных встречах избранных населением депутатов с администрацией

 Вас интересуют вопросы работы транспорта, жилищного строительства, озеленения, создания детских площадок, организации социальных мероприятий, благоустройства, например, прокладывания дорожек и тропинок для прогулок, и т. п.?

Обращайтесь в комитет по работе с местной средой в вашем школьном округе.

Ежегодно коммуна Сандефьорд выделяет финансирование комитетам по работе с местной средой. Комитеты сами решают, как использовать эти средства.

Waa maxay NMU Somali

NMU waxay u taagan tahay guddig degaanka [nærmiljøutvalg].

Degmada Sandefjord dugsi hoose oo kasta wuxuu leeyahay guddi degaan. Guddiyada degaanku waxay si walanteeri ah uga shaqeeyaan nidaamka dimoqoraaddiyadda degaanka [nærdemokratiordningen] ee degmada Sandefjord. Waannu kugu soo dhoweyneynaa in aad ka qaybqaadato.

· Aagga dhow ee ay carruurtaadu wakhtigooda ku qaataan ma doonaysaa in uu ka sii fiicnaado sida uu hadda yahay?

· Ma doonaysaa in aad ka qaybqaadato go’aammada khuseeya aagga aad deggan tahay iyo degmadaada?

Hawlaha NMU waa:

· In carruurta iyo dhallinyarada loo suurageliyo korriin wanaagsan

· In xaq loo lahaado in fikrad laga dhiibto dhammaan waxyaalaha khuseeya dadka degaanka deggan, da’ walba oo ay yihiin

· Laga qaybqaato kulammada ay ku wada hadlaan dadka degmada laga soo doorto iyo maammulka

· Ma xiisaysaa taraafikada, dhisidda guryaha, aagagga cagaaran, goobaha lagu ciyaaro, firfircooni dad kale lala qabto, waddooyinka la maro marka la luga baxsanayo ama wax kale?

La xiriir guddiga degaanka ee laantaada.

Degmada Sandefjord sanad walba lacag ayay siisaa guddiyada degaanka. Guddiyada degaanku iyaga ayaa go’aamiya sida lacagtaas loo isticmaalayo.

Çka është NMU Albansk

NMU është shkurtesë për «Këshillin e komunitetit lokal» (Nærmiljøutvalg)

Në komunën e Sandefjordit ekziston nga një këshill i komunitetit lokal për secilin distrikt të shkollave të ciklit të ulët. Këshillat e komuniteteve lokale punojnë vullnetarisht brenda skemës së demokracisë lokale në komunën e Sandefjord-it. Ju jeni të mirëspritur që të merrni pjesë.

· A doni të përmirësoni zonat e afërta ku kalojnë kohën fëmijët tuaj?

· A doni të përfshiheni në vendime që vlejnë për zonën tuaj dhe komunën tuaj?

Detyrat e një Këshilli të komunitetit lokal (NMU) janë:

· Të zhvillojë kushte të mira rritjeje për fëmijë dhe të rinj

· E drejta e deklarimit për të gjitha çështjet që kanë të bëjnë me banorët e komunitetit lokal, pavarësisht grupmoshës

· Të marrë pjesë në takime dialogu midis përfaqësuesve të zgjedhur të komunës dhe administratës së komunës

· A jeni i preokupuar për trafikun, ndërtimin e banesave, hapësirat e gjelbra, këndet e lojërave, aktivitete që mund t’i kryeni së bashku me të tjerë, shtigje për shëtitje ose për gjëra të tjera?

Kontaktoni Këshillin e komunitetit tuaj lokal.

Komuna e Sandefjordit për çdo vit ndan grante për Këshillat e komuniteteve lokale. Këshillat e komuniteteve lokale vendosin vetë se si t’i përdorin këto grante.

NMU คืออะไร Thai

NMU ย่อมาจากคำว่า nærmiljøutvalg ในภาษานอร์เวย์ หรือคณะกรรมการชุมชนประจำท้องถิ่นในภาษาไทย

NMU เป็นโครงการจิตอาสาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการประชาธิปไตยระดับท้องถิ่นของ Sandefjord โดย NMU นี้มีอยู่ในโรงเรียนทุกเขตในเขตปกครองระดับท้องถิ่นของ Sandefjord เรายินดีเป็นอย่างยิ่งกับการเข้ามามีส่วนร่วมของท่าน

· ท่านต้องการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของบุตรท่านให้ดีขึ้นหรือไม่

· ท่านต้องการมีส่วนออกเสียงในการตัดสินใจที่ส่งผลกระทบต่อเขตพื้นที่และหน่วยงานท้องถิ่นของท่านหรือไม่

พันธกิจของ NMU ครอบคลุมไปถึง

· การพัฒนาสภาวะแวดล้อมที่ดีสำหรับเด็กและคนหนุ่มสาวซึ่งจะเป็นสถานที่ที่พวกเขาเติบโต

· การแจ้งให้ทราบถึงเรื่องสำคัญต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อผู้อยู่อาศัยในชุมชนท้องถิ่นโดยไม่คำนึงถึงกลุ่มอายุ

· การเข้าร่วมการประชุมหารือกับสมาชิกสภาของท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่สภาเทศบาล

ท่านมีข้อกังวลเกี่ยวกับสภาพการจราจร ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการวางแผนและการก่อสร้าง สวนสาธารณะ สนามเด็กเล่น กิจกรรมที่ทุกคนสามารถเข้าร่วมได้ ทางเท้าหรือประเด็นอื่น ๆ หรือไม่ โปรดติดต่อ NMU ในเขตของท่าน

หน่วยงานผู้มีอำนาจระดับท้องถิ่นของ Sandefjord ได้จัดสรรเงินงบประมาณให้แก่ NMU ทุกปี โดยแต่ละ NMU จะเป็นผู้ตัดสินใจด้วยตนเองว่าจะนำเงินเหล่านี้ไปใช้อย่างไร

NMU እንታይማለትእዩ? Tigrinja

NMU (nærmiljøutvalg)፣ ሽማግለ ኣከባቢያዊ ማሕበረሰብ ማለት እዩ።

እቶም NMU ወለንታዊ ብዝኾነ መልክዕ ከም ክፋል ናይ Sandefjord ኣከባቢያዊ ንድፊ/መስርዕ ዲሞክራሲ ይሰርሑ። ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዞባ ቤት ትምህርቲ ኣብ ከባቢ Sandefjord ኣከባቢያዊ በዓል መዚ NMU ኣሎ። ንኽትሳተፉ መርሓባ ንብለኩም።

. ናይ ደቅኹም ኣከባቢ ክተመሓይሹ ትደልዩዶ?

. ንዞባኹምን ንኣከባቢያዊ በዓል መዚኹምን ኣብ ዝትንክፉ/ዝጸልው ውሳነታት ጽልዋ ክትገብሩ ትደልዩዶ?

ናይ NMU ዕማም ዘጠቓልል፥

.  ቆልዑን መንእሰያትን ዝዓብዩሉ ጽቡቕ ኩነታት ምምዕባል።

. ብዛዕባ ንነበርቲ/ተቐመጥቲ ናይ ኣከባቢያዊ ማሕበረሰብ፣ ዕድመ ብዘየገድስ፣ ዝትንክፉ/ዝጸልው ኩሎም ጉዳያት ምዝራብ።

. ኣብ ናይ ዘተ/ዝርርብ ኣኼባታት ምስ ኣከባቢያዊ ኣባላት ሽማግለን በዓል መዚ ባይቶን ምስታፍ።

ብዛዕባ ኩነታት ኣብ መገዲ ዝሓልፋ መካይን፣ ምውጣንን ናይ ምህናጽ ቀይዲታትን/ሕጊታትን፣ ለምለም (ቀጠልያ) ቦታታት፣ መጻወቲ ቦታታት፣ ኩሉ ሰብ ክሳተፈሎም ዝኽእሉ ንጥፈታት፣ ኣጋር መገድታት፣ ወይ ካልእ ኣርእስቲታት ሻቕሎት ኣሎኩምዶ? ምስ NMU ተወከሱ።

ናይ Sandefjord ኣከባቢያዊ በዓል መዚ ንNMU ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓመት ገንዘብ የመዳድብ/ይምድብ። እቶም NMU ነቲ ገንዘብ ብኸመይ ከምዝጥቀሙሉ ባዕላቶም ይውስኑ።

NMU là gì Vietnamesisk

NMU là tên viết tắt của Ủy ban môi trường địa phương.

Tại công xã Sandefjord có một Ủy ban môi trường địa phương cho mỗi khu vực của trường tiểu học. Các Ủy ban môi trường địa phương làm việc tự nguyện trong phạm vi hình thức dân chủ địa phương tại công xã Sandefjord. Bạn được chào đón nồng nhiệt tham gia vào Ủy ban.

· Bạn có muốn các khu vực lân cận nơi mà các con của bạn đi lại được cải thiện  không?

· Bạn có muốn tham gia vào những quyết định liên quan đến khu vực bạn cư ngụ và công xã của bạn không?

Các nhiệm vụ của Ủy ban môi trường địa phương (NMU) là để:

· Phát triển những điều kiện tốt của tuổi thanh xuân cho trẻ em và thiếu niên

· Quyền phát biểu về mọi tình huống liên quan đến cư dân ở môi trường địa phương, bất kể nhóm tuổi tác

· Tham dự các cuộc họp đối thoại giữa đại diện dân cử và ban quản trị của công xã

· Bạn có bận tâm đến giao thông, xây cất nhà cửa, khu vực xanh, sân chơi, các sinh hoạt chung với những người khác, các con đường đi dạo hoặc một việc gì khác không?

Hãy tiếp xúc với Ủy ban môi trường địa phương nơi khu vực bạn cự ngụ.

Hàng năm công xã Sandefjord tài trợ cho các Ủy ban môi trường địa phương. Ủy ban môi trường địa phương tự quyết định về việc sử dụng các khoản tài trợ này.

 Arabisk ما هو NMU  

NMU تعني لجان المجتمع المحلي.

في بلدية ساندفیورد، هناك لجنة مجتمع محلي لكل دائرة مدارس ابتدائية. تعمل لجان المجتمع المحلي طواعية ضمن مخطط الديمقراطية المحلية في بلدية ساندفیورد. أنت مرحب بك للمشارکة.

· هل ترغب في تحسين البیئة المحلیة التي يتجول فيها أطفالك؟

· هل ترغب في أن تشارك في اتخاذ القرارات بشأن منطقتك وبلديتك؟

مهام NMU هي:

· تطوير بیئة سلیمة لنمو للأطفال والشباب

· الحق في أن تستشار مسبقا في جميع المسائل المتعلقة بسكان المجتمع المحلي، بغض النظر عن الفئة العمرية

· المشاركة في اللقاءات الحواریة بين مسؤولي البلدية المنتخبين والإدارة

· هل أنت مهتم بحركة المرور وبناء المساكن والمساحات الخضراء والملاعب والأنشطة المشترکة مع الآخرين، ودروب المسیر أو غيرها؟

اتصل بلجنة المجتمع المحلي في دائرتك.

سنویا تقدم بلدية ساندفیورد منح مالیة إلى لجان المجتمع المحلي. تقرر لجان المجتمع المحلي نفسها كيفية استخدام هذە المنح.

چیە؟NMU Sorani kurdisk

 واتای ئەنجومەنی ژینگەی دەوروبەرەNMU

 

لە دەوروبەری هەر قوتابخانەیەکی بنەڕەتی لە کۆمۆنی ساندفیورهەڵبژاردەیەکی ئەنجومەنی ژینگەیی هەیە.

 

ئەنجومەنی ژینگەی دەوروبەرلەژێرئەوپێکهاتەیەی کە پێیدەگوترێت دێموکراتی دەورووبەر، یان (نەردێموکراتی ئۆردنینگ) بە شێوەیەکی خۆبەخشانە لە کۆمۆنی ساندفیورکاردەکات. دەرگاکان ئاوەڵان بۆتۆش کە بتهەویت بەشداری بکەیت و پڕ بەدڵیش بەخێرهاتنتدەکەین.

ئایا ئارەزووی باشترکردنی ئەو ژینگەیە دەکەی کە  منداڵەکەی خۆتی تێدایە؟

دەتهەوێت لەو بڕیارانەی کە بۆ ناوچەو کۆمۆنەکەی تۆدەدرێن بەشداربیت؟

 

ئەرکی ئەنجومەنەکان ئەمانەی خوارەوەن:

بواری گەورەکردن و پێگەیشتن بۆ منداڵ و هەرزەکاران گەشەپێدەدات.

هەبوونی مافی دەربڕین لە هەموو ئەوکارانەی کە پەیوەندیان هەیە بە دانیشتوانی دەوروبەرەوە، ئەمەش بەبێ گوێدان بە تەمەنی کەسەکە دەبێت.

بەشداریکردن لەو کۆبونەوە دیالۆگیانەی کە لە نێوان نوێنەرانی خەڵک لە کۆمۆنەکە و دەستەی کارگێڕیدا بەڕێوەدەچن.

 

ئایا بەلایتۆوە ترافیک وبیناسازی وژینگەیسەوز و شوێنی یاریکردن و ئەنجامدانی چالاکی لەگەڵ کەسانی تردا وە یا گەشتیاری وهەرشتێکی ترگرنگە؟

پەیوەندی بکە بە ئەنجومەنی ژینگەی دەوروبەری  ناوچەکەی خۆتەوە.

 

کۆمۆنی ساندفیور ساڵانە بڕێک پارە تەرخان دەکان بۆ ئەنجومەنەکە. وە ئەنجومەنەکەش خۆی سەربەستە لە چۆنیەتی خەرجکردنی ئەو بڕە پارەیەدا.