Strategisk kultur- og fritidsplan


Kommunestyret vedtok 22.oktober 2019 strategisk kultur-, idrett- og fritidsplan for Sandefjord kommune.


Kultur, idrett og friluftsliv blir stadig viktigere i samfunnet. Sandefjord kommune skal være et godt sted å bo, vokse opp og leve. Strategisk kultur-, idrett- og fritidsplan er et verktøy i kommunens løpende arbeid for et bredt og allsidig kultur- og fritidsliv for alle innbyggerne. Barn og unge er en prioritert målgruppe i planen.

Strategisk kultur-, idrett- og fritidsplan

Her kan du se behandlingen i saken i kommunestyrets møte 22.10.19, sak 089/19


Det er også vedtatt flere strategiske delplaner/underplaner for ulike virksomhetsområder:

Temaplan for idrett og fysisk aktivitet 

Temaplan for friluftsliv