Beredskapsplan

Kommunen har beredskapsplaner på overordnet nivå og ute i tjenesteområdene. Planene bygger på en risiko- og sårbarhetsanalyse  Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse skal revideres hvert 4. år.

Kommunens overordnede administrative beredskapsplan skal bidra til at kommunen jobber helhetlig og systematisk med samfunnssikkerhetsarbeid, og være rammen for den rollen kommunen har som en pådriver overfor andre samfunnssikkerhetsaktører.

Vedlegg til rapport helhetlig risiko og sårbarhetsanalyse:

Vedlegg 1 – Liste deltagere arbeidsgruppene

Vedlegg 2 – Liste over uønskede hendelser

Vedlegg 3 – Tabeller, fremstilling av risiko

Vedlegg 4 – Analyseskjemaer helhetlig ROS

Vedlegg 5 – Handlingsplan