Kontrollutvalget

Om Kontrollutvalget

Kontrollutvalgets oppgave er å holde et løpende tilsyn med den kommunale forvaltning. Utvalget skal ha minst tre medlemmer. Kommunestyret velger selv medlemmer og varamedlemmer til utvalget, og blant medlemmene leder og nestleder.

Minst ett av utvalgets medlemmer skal velges blant kommunestyrets medlemmer.

Utvalgets leder og nestleder har møte- og talerett i kommunestyret når utvalgets saker behandles.

Kommunestyret kan når som helst foreta nyvalg av utvalgets medlemmer. Ved utskifting av ett eller flere medlemmer av utvalget skal det foretas nyvalg av samtlige medlemmer i utvalget.

Kontrollutvalget skal føre det løpende tilsyn og kontroll med den kommunale forvaltningen på vegne av kommunestyret herunder påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning.

Utvalget kan ikke overprøve politiske prioriteringer som er foretatt av kommunens folkevalgte organer.

Medlemmer i kontrollutvalget

Oversikt over medlemmer og varamedlemmer i kontrollutvalget

Møtene holdes i Sandefjord rådhus og starter kl. 15.

Kontrollutvalgets møteplan og møtebehandling (innkallinger, saklister og møteprotokoller)

Revisor og sekretariat

Revisor

Vestfold kommunerevisjon
post@vestfoldkommunerevisjon.no
telefon 33 07 13 00

Deloitte
Birte Jonassen Berg
telefon 911 01 568

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?