Planer og rapporter

Planstrategi

Planstrategien for Sandefjord kommune 2017 - 2019 ble vedtatt i kommunestyret 24.10.17.  Den forteller hvilke overordnede strategiske grep og planer Sandefjord kommune prioriterer de nærmeste årene.

Vedtatt planstrategi for Sandefjord kommune

Planstrategi for Sandefjord kommune 2017 - 2019 (politisk behandling)

Kommuneplaner

Informasjon om arbeidet med ny kommuneplan finner du her.

Fram til ny kommuneplan er vedtatt gjelder disse kommuneplanene for hvert sitt område i de tre tidligere kommunene:

Kommuneplan for tidligere Sandefjord.

Kommuneplan for tidligere Andebu

Kommuneplan for tidligere Stokke

 

Levekårskartlegging

Rapport levekrskartlegging Sandefjord

Sandefjord kommune har våren 2019 utarbeidet en rapport om levekår i kommunen.

Levekårene sier noe om hvordan vi har det og er viktige forutsetninger for den enkeltes velferd. Hva som vektlegges ved levekårene og hva som oppfattes som gode eller dårlige levekår vil kunne variere over tid og mellom forskjellige kulturer.  

Levekårsundersøkelsen deler Sandefjord kommune inn i 33 levekårssoner. Sonene er satt sammen av i alt 163 grunnkretser. Det er innhentet statistikk på til sammen 28 indikatorer. 23 av dem er fra SSB og omhandler barneandel, innvandrere, utdanning, sosialhjelp, inntekt m.m. 4 av statistikkene er om boligtyper utarbeidet av administrasjonen og 1 statistikk om valgdeltakelse som er fordelt på de ulike valgkretser i 2015 og 2017.  

Rapporten viser levekårsindikatorenes geografiske fordeling i kommunen. Siden statistikken er hentet fra 2016/2017, får man også et blikk på status i de tre kommuner før kommunesammenslåingen.

Oversiktsdokument

Oversiktsdokument

Sandefjord kommune har i løpet av høsten 2017 utarbeidet et oversiktsdokument med faktakunnskap om kommunen.

Som en del av all kommunal planlegging, bør valg av mål, strategier og tiltak baseres på tilgjengelig kunnskap. God oversikt bidrar til et mer treffsikkert samfunnsutviklingsarbeid og legger til rette for samordning av ulike områders innsats for innbyggernes helse, trivsel og trygghet.

Oversiktsdokumentet er et elektronisk oppslagsverk som vil ligge tilgjengelig på kommunens nettsider og være tilgjengelig for folkevalgte, kommunenes ansatte og kommunens innbyggere for øvrig.

Dokumentet inneholder lenker til originalkilden statistikken er hentet fra. Dokumentet vil oppdateres med nye tall i 2018. Det er Seksjon Strategi og samfunn som koordinerer arbeidet med oversiktsdokumentet.

Dokumentet inneholder følgende temaområder:

Befolkningssammensetning, oppvekst og levekår, bolig og arealbruk, næring og sysselsetting, miljø, klima og transport, helse, omsorg og levevaner, demokrati, kultur og sosialt miljø, samfunnssikkerhet og beredskap samt kort om kommuneøkonomi.

Oversiktsdokumentet inneholder blant annet lenker til digitale temakart. Et eksempel er digitale kart over nærmiljøene tilknyttet hver barneskolekrets hvor man kan se befolkningssammensetning, boligtyper, barnehager, sykehjem, lekeplasser og dagligvarebutikker m.m.

Arealbruksplan for Sandefjordsfjorden

Arealbruksplanen ble vedtatt av bystyret 22. september 2005.

Planen omfatter kystsonen i indre del av Sandefjordsfjorden som ikke omfattes av rikspolitiske retningslinjer for Oslofjorden. Planen inneholder forslag til turtrasé langs kysten.

Planområdet er delt inn i 11 delområder, og det er utarbeidet retningslinjer for tiltak innenfor hvert enkelt delområde.

Arealbruksplan Sandefjordsfjorden

Arealbruksplan bystyrebehandling

Beredskap

Kommunens beredskapsplan for samfunnssikkerhet og beredskap

Rapport helhetlig risiko og sårbarhetsanalyse

Behandling i kommunestyret 8.11.16

Meldingsskjema - alvorlig hendelse (for ansatte i kommunen)

Rapport om utredning av fellesbrannvesen for Larvik og Sandefjord kommuner

Verdifulle kulturmiljøer i Sandefjord sentrum (tidl. "Bevaringsplakaten")

Rapporten "Kartlegging av verdifulle kulturmiljøer i og nær Sandefjord sentrum" ble vedtatt i formannskapet 25.09.2018. Denne erstatter «Bevaringsplakaten». Dokumentet omfatter viktige kulturmiljøer og enkeltbygninger i og nær Sandefjord sentrum. Kulturmiljøene og bygningene er beskrevet gjennom kart, tekst og bilde.

Kartlegging av verdifulle kulturmiljøer i og nær Sandefjord sentrum

Det er også laget et temakart hvor man interaktivt kan få informasjon om de ulike kulturmiljøene og enkeltbygningene:

Temakart – Kartlegging av verdifulle kulturmiljøer i og nær Sandefjord sentrum

Budsjett- og økonomiplaner

Økonomiplanen er det øverste politiske styringsdokumentet i kommunen. Planen omfatter hele kommunens virksomhet, og gir oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden.

Kommunestyret vedtar planen hvert år i desember, og den omfatter da de fire neste budsjettårene.

Budsjett 2019 og økonomiplan 2019 - 2022

 - Vedtatt av kommunestyret 18. desember 2018

Regneark for egne endringsforslag

Vedtatt budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021

Vedtatt budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020

Økonomisaker 1. halvår 2018

1. tertialgjennomgang 2018

Rammer for budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022

Gamle Sandefjord

Budsjett og økonomiplan 2016-2019 (vedtatt)

Budsjett og økonomiplan 2016-2019 (rådmannens forslag)

Budsjett og økonomiplan 2015-2018 (vedtatt)

Budsjett og økonomiplan 2014-2017 (vedtatt)

Budsjett og økonomiplan 2013-2016 (vedtatt)

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 (vedtatt)

Se også årsberetning og regnskap.

Byggehøyder i sentrum

Dark arkitekter AS har på oppdrag fra kommunen laget en rapport som gir en planvurdering av konsekvenser ved økte byggehøyder i sentrum. 

Rapporten er delt opp i 5 deler:

 1. Byen i dag - registrering og analyse
 2. Bystrategi - til grunn for høydevurderinger
 3. Prinsipper for økte høyder - testing av utvalgte kvartaler
 4. Konsekvenser for byen - sol/skygge studier i gater, byrom og private uterom
 5. Tilpasset Sandefjord - anbefalte høydestrategier

Rapporten ble lagt fram for plan- og utbyggingsutvalget 20. mai 2015 sak 58/15 og formannskapet den 2. juni 2015, sak 87/15.

Formannskapet fattet følgende vedtak:

 1. Anbefalingene i rapporten ”Sandefjord sentrum - konsekvenser av økte byggehøyder i sentrum” utarbeidet av Dark arkitekter, tas til orientering.
 2. Rapporten legges ut på høring før det legges fram en sak der bystyret til slutt tar stilling til rapportens anbefalinger.

Høringsfristen var 31.09.15. 

Sluttbehandling

Rapporten ble sluttbehandlet i bystyret 28.april 2016 sak 21/16. Bystyret hadde følgende anbefaling:

Se bystyrets anbefaling

Se samlet saksframstilling

Klima- og energiplan

Sandefjord kommune har vedtatt ny klima- og energiplan etter kommunesammenslåingen 2017.

Klima- og energiplan for Sandefjord kommune

Helse, sosial og omsorgs planer

Alkoholpolitisk handlingsplan 2017-2020

Habiliterings- og rehabiliteringsplan

Leve hele livet i Sandefjord - handlingsplan

Plan for helsemessig og sosial beredskap 2017-2021

Fysioterapiplan

Mer informasjon om rapporter og utredninger i HSO

Temaplan for idrett og fysisk aktivtet

Temaplan for idrett og fysisk aktivitet med tiltakslister for perioden 2019 -2028

Planen ble vedtatt i Hovedutvalg for kultur, friluftsliv, by og stedsutvikling 6.3.18, sak 009/19

Temaplan for friluftsliv

Temaplan for friluftsliv med tiltaksliste for perioden 2019-2028

Planen ble vedtatt i Hovedutvalg for kultur, friluftsliv, by- og stedsutvikling 6.3.19 sak 10/19

Mulighetsstudie -Sjøfronten i Sandefjord fra Kilen til Stub

Studien er laget etter oppdrag fra formannskapet i tidligere Sandefjord kommune (118/16 (arkivnr 15/2961) 21.06.2016. Dokumentet er utarbeidet av Civitas og Dyrvik Arkitekter. Mer om bakgrunn, referansegruppe og mandat finner du i dokumentet

Mulighetsstudie av ulike alternativer for en helhetlig utvikling av sjøfronten fra Kilen til Stub per 14. juni 2017 

Ønsker du å skrive ut bør dette gjøres i originalstørrelse, på liggende A3, tosidig med vending/stifting på kortsiden.

Næringsplan

Strategisk næringsplan 2019 - 2031

Vedtatt i kommunestyrets møte 18.9., sak 98/18.

Reguleringsplaner

Se kunngjorte reguleringsplaner og finn reguleringsplan i kart

Skiltvedtekter

Bystyret i Sandefjord kommune har vedtatt egne bestemmelser knyttet til fasader, skilt og reklame. Bestemmelsene ble vedtatt 29.11.2012. Disse ligger også under pkt 1.5.4 i bestemmelser og retningslinjer i kommuneplanens arealdel.

I vedtekten fremgår det hva man kan sette opp uten søknad, hva en søknad om skilt skal inneholde, samt hvilke skilt og reklameinnretninger kommunen ikke tillater.

Skiltvedtekter

Strategi for byutvikling

Konsulentfirmaet Asplan Viak bisto i prosessen med å utforme en byutviklingsstrategi for Sandefjord sentrum. Forslaget til strategi ble lagt ut for høring og vedtatt av bystyret 27. mai 1999.

Strategi for byutvikling

Strategi byutvikling, saksfremlegg og vedtak mai 99

Vann, avløp og vannmiljøplaner

Hovedplan for vannforsyning, avløp og vannmiljø beskriver mål, strategier og handlinger innen vann- og avløpssektoren for perioden 2015-2025. Planen beskriver også status og mål for vannmiljøet.

Planen skal være kommunens styrende dokument for vannforsynings- og avløpssektoren og danne grunnlaget for de overordnede beslutningene for sektoren. Planen beskriver de statlige og kommunale rammebetingelsene som gjelder for vann- og avløpssektoren, samt kommunens vannforsynings- og avløpsanlegg.

Hovedplan for vann, avløp og vannmiljøplaner - sammendragsrapport

Planen består av fem delprosjektrapporter:

 1. Vannmiljø
 2. Vannforsyning
 3. Avløp
 4. Mindre avløpsanlegg
 5. Nærings- og industripåslipp

Vei- og trafikkplaner

Trafikksikkerhetsplan 2019-2022

Parkeringsvedtekter

Gatebruksplan for Sandefjord sentrum

Transportplan

Veteranplan for Sandefjord kommune

Veteranplan for Sandefjord kommune 

Kommunens handlingsplan for veteraner er ment å sikre et godt tilbud til våre veteraner og deres pårørende.

Årsberetning, regnskap og årsrapport

Årsrapport 2018

Årsrapport 2017

Årsberetning og regnskap 2017 

Årsrapport 2016

Gamle Sandefjord kommune

Årsberetning og regnskap 2016

Årsrapport, regnskap og årsberetning for 2015 ble behandlet av bystyret 26. mai 2016.

Andebu kommune

Årsregnskap 2016

Årsberetning 2016

Andebu kommune regnskap 2015

Andebu kommune årsberetning 2015

Stokke kommune

Årsberetning og årsregnskap 2016

Stokke kommune hoveddokument årsrapport 2015Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?