Planer og rapporter

Kommuneplan

Ny kommuneplan for 2019-2031 er vedtatt av kommunestyret 24.09.2019.

Informasjon om kommuneplanen finner du på kommuneplansiden.

Arealplaner

Her finner du kunngjorte reguleringsplaner og link til webkart.

Planstrategi 

Planstrategien for Sandefjord kommune 2019 - 2023 ble vedtatt i kommunestyret 30.04.20.  Den forteller hvilke overordnede strategiske grep og planer Sandefjord kommune prioriterer de nærmeste årene.

Sandefjord kommunes planstrategi 2019 - 2023

Planstrategi for Sandefjord kommune 2019-2023 - politisk behandling

Planstrategi for 2017 - 2019 (tidligere strategi) :

Vedtatt planstrategi for Sandefjord kommune

Planstrategi for Sandefjord kommune 2017 - 2019 (politisk behandling)

Beredskapsplan

Kommunens beredskapsplan for samfunnssikkerhet og beredskap

Rapport helhetlig risiko og sårbarhetsanalyse

Behandling i kommunestyret 8.11.16

Meldingsskjema - alvorlig hendelse (for ansatte i kommunen)

Rapport om utredning av fellesbrannvesen for Larvik og Sandefjord kommuner

Næringsplan

Strategisk næringsplan 2019 - 2031

Vedtatt i kommunestyrets møte 18.9., sak 98/18.

Folkehelse og levekår

Folkehelseoversikt 2019

Sandefjord kommune har utarbeidet en oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer, regulert i Folkehelseloven med forskrift. Dokumentet kalles heretter Folkehelseoversikt.

Det er en lovpålagt oppgave å ha oversikt over helsetilstanden i befolkningen. De fem hovedtemaene er:
Befolkningssammensetning, helsetilstand og helserelatert adferd, oppvekst- og levekår, miljø (kjemisk, fysisk, biologisk og sosialt) samt skader og ulykker.

Folkehelseoversikten baserer seg på flere datakilder nasjonalt og lokalt, herunder Ungdata-undersøkelsen og Levekårskartkartleggingen som ble gjennomført i kommunen våren 2019 og som er tilgjengelig under.

Folkehelseoversikten skal rulleres hvert fjerde år og gir mulighet for å følge utviklingstrekk. Dokumentet er en viktig del av kommunens samlede kunnskapsgrunnlag i arbeidet med planstrategi og overordnede planer. Dokumentet egner seg godt for tverrsektoriell samhandling der samfunnsutfordringene ikke eies av ett politikkområde, men må løses på tvers av utvalg og tjenesteområder.

Rapport levekårskartlegging Sandefjord

Sandefjord kommune har våren 2019 utarbeidet en rapport om levekår i kommunen.  Indikatorene er også presentert i digitale fortellingskart som du kan se her.

Levekårene sier noe om hvordan vi har det og er viktige forutsetninger for den enkeltes velferd. Hva som vektlegges ved levekårene og hva som oppfattes som gode eller dårlige levekår vil kunne variere over tid og mellom forskjellige kulturer.  

Levekårsundersøkelsen deler Sandefjord kommune inn i 33 levekårssoner. Sonene er satt sammen av i alt 163 grunnkretser. Det er innhentet statistikk på til sammen 28 indikatorer. 23 av dem er fra SSB og omhandler barneandel, innvandrere, utdanning, sosialhjelp, inntekt m.m. 4 av statistikkene er om boligtyper utarbeidet av administrasjonen og 1 statistikk om valgdeltakelse som er fordelt på de ulike valgkretser i 2015 og 2017.  

Rapporten viser levekårsindikatorenes geografiske fordeling i kommunen. Siden statistikken er hentet fra 2016/2017, får man også et blikk på status i de tre kommuner før kommunesammenslåingen.

Økonomi

Budsjett og økonomiplaner

Økonomiplanen er det øverste politiske styringsdokumentet i kommunen. Planen omfatter hele kommunens virksomhet, og gir oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden.

Kommunestyret vedtar planen hvert år i desember, og den omfatter da de fire neste budsjettårene.

Rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan 2021-2024

Rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan for 2021-2024 kan du lese her.

Her kan du se presentasjonen rådmannen la fram for kommunestyret 5. november 2020. 

Ved hjelp av dette regnearket kan folkevalgte og andre saldere forslag til endringer i økonomiplanen.

Vedtatte budsjett 

Budsjett og økonomiplan 2020-2023

Budsjett og økonomiplan 2019-2022

Budsjett og økonomiplan 2018-2021

Budsjett og økonomiplan 2017-2020

Gamle Sandefjord

Budsjett og økonomiplan 2016-2019

Budsjett og økonomiplan 2015-2018

Budsjett og økonomiplan 2014-2017

Budsjett og økonomiplan 2013-2016

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Årsberetning, regnskap og årsrapport

Årsrapport 2019

Årsberetning med regnskap 2019

Årsrapport 2018

Årsrapport 2017

Årsberetning og regnskap 2017 

Årsrapport 2016

Gamle Sandefjord kommune

Årsberetning og regnskap 2016

Årsrapport, regnskap og årsberetning for 2015 ble behandlet av bystyret 26. mai 2016.

Tidligere Andebu kommune

Årsregnskap 2016

Årsberetning 2016

Andebu kommune regnskap 2015

Andebu kommune årsberetning 2015

Tidligere Stokke kommune

Årsberetning og årsregnskap 2016

Stokke kommune hoveddokument årsrapport 2015

Eldre og helse

Alkoholpolitisk handlingsplan 2017-2020

Habiliterings- og rehabiliteringsplan

Leve hele livet i Sandefjord - handlingsplan

Plan for helsemessig og sosial beredskap 2017-2021

Fysioterapiplan

Mer informasjon om rapporter og utredninger i HSO

Kultur og fritid

Temaplan for idrett og fysisk aktivtet

Temaplan for idrett og fysisk aktivitet med tiltakslister for perioden 2019 -2028

Planen ble sist vedtatt i Hovedutvalg for kultur, idrett og fritid 21. januar 2020 sak004/20 - 19/142890 - Temaplan for idrett og fysisk aktivitet - status for rehabilitering av idrettsanlegg 2019 og plan for rehabilitering av anlegg 2020

Temaplan for friluftsliv

Temaplan for friluftsliv med tiltaksliste for perioden 2019-2028

Planen ble sist vedtatt i Hovedutvalg for kultur idrett og fritid 21. januar 2020 sak 003/20 - 19/137225 - Temaplan for friluftsliv - status for rehabilitering av friområder/friluftslivsanlegg 2019 og rullering av tiltaksliste for 2020

Strategisk kultur-  idrett- og fritidsplan 2019 - 2031

Strategisk kultur-, idrett- og fritidsplan

Bibliotekplan 2020 - 2023

Temaplan for bibliotek for perioden 2020 - 2023

Planen ble vedtatt i hovedutvalg for kultur, idrett og fritid 28.4.20. 

 

Miljø, plan og teknisk

Fortetting

Rambøll har utarbeidet rapporten «Fortettingsanalyse Sandefjord kommune – Leilighetsbygg i eksisterende boligområder» for Sandefjord kommune. Denne ble levert 1. mai 2020.

Bakgrunnen for at kommunen ønsket å utarbeide en slik rapport er å oppnå økt kunnskap om hvilke områder som egner seg for fortetting med leilighetsbygg, og hvilke områder som ikke egner seg for en slik fortetting. Dette vil kunne gi større forutsigbarhet for både utviklere og innbyggere. Det er videre mål om en generell kvalitetsheving på fortetting med leilighetsbygg, der hvert enkeltprosjekt utformes med tanke på en langsiktig og helhetlig byutvikling til tross for at fortettingen skjer bitvis, spredt i ulike deler av byen, over lang tid. Kvalitetshevingen skal bidra til å skape en mer sammenhengende og attraktiv by som fremmer bærekraftig mobilitet.

Fokus for prosjektet har vært fortetting med leilighetsbygg (bygningskropper med 6 eller flere boenheter) innenfor gang- og sykkelbyen rundt Sandefjord sentrum (fortettingssonen). Rapporten inneholder i grove trekk bakgrunnsinformasjon og teori, samt analyse av utvalgte delområder. Det er valgt ut 16 delområder innenfor gang- og sykkelbyen som det er gjort nærmere analyse og vurdering av. I tillegg er det utarbeidet en generell veileder som viser prinsipper for gode løsninger på typiske utfordringer knyttet til fortetting.

Det vi har mottatt av Rambøll er innspill og råd. Disse innspillene skal kommunen nå gjøre en vurdering av, og jobbe videre med.

Rapport utarbeidet av Rambøll: Fortettingsanalyse Sandefjord kommune – Leilighetsbygg i eksisterende boligområder

Veileder - Fortettingsanalyse Sandefjord (vedlegg til rapporten utarbeidet av Rambøll) 

Byromsstrategi

Strategi for kvalitet og gjennomføring av byrom

Arealbruksplan Sandefjordsfjorden

Arealbruksplan for indre del av Sandefjordsfjorden kystsonen fra 2005.

Arealbruksplan Sandefjordsfjorden

Arealbruksplan bystyrebehandling

Verdifulle kulturmiljøer i Sandefjord sentrum (tidl. "Bevaringsplakaten")

Rapporten "Kartlegging av verdifulle kulturmiljøer i og nær Sandefjord sentrum" ble vedtatt i formannskapet 25.09.2018. Denne erstatter «Bevaringsplakaten». Dokumentet omfatter viktige kulturmiljøer og enkeltbygninger i og nær Sandefjord sentrum. Kulturmiljøene og bygningene er beskrevet gjennom kart, tekst og bilde.

Kartlegging av verdifulle kulturmiljøer i og nær Sandefjord sentrum

Det er også laget et temakart hvor man interaktivt kan få informasjon om de ulike kulturmiljøene og enkeltbygningene:

Temakart – Kartlegging av verdifulle kulturmiljøer i og nær Sandefjord sentrum

Byggehøyder i sentrum

Dark arkitekter AS har på oppdrag fra kommunen laget en rapport som gir en planvurdering av konsekvenser av økte byggehøyder i sentrum

Rapporten er delt opp i 5 deler:

  1. Byen i dag - registrering og analyse
  2. Bystrategi - til grunn for høydevurderinger
  3. Prinsipper for økte høyder - testing av utvalgte kvartaler
  4. Konsekvenser for byen - sol/skyggestudier i gater, byrom og private uterom
  5. Tilpasset Sandefjord - anbefalte høydestrategier

Rapporten ble sluttbehandlet i bystyret 28. april 2016 (sak nr. 21/16). Bystyret vedtok at rapporten legges til grunn for framtidig utvikling av kvartaler i sentrum, men med flere presiseringer og endringer i anbefalingene. Disse gjelder sammen med rapporten.

Her finner du samlet saksfremstilling.

Klima- og energiplan

Sandefjord kommune har vedtatt ny klima- og energiplan etter kommunesammenslåingen 2017.

Klima- og energiplan for Sandefjord kommune

Reguleringsplaner

Se kunngjorte reguleringsplaner og finn reguleringsplan i kart

Mulighetsstudie -Sjøfronten i Sandefjord fra Kilen til Stub

Studien er laget etter oppdrag fra formannskapet i tidligere Sandefjord kommune (118/16 (arkivnr 15/2961) 21.06.2016. Dokumentet er utarbeidet av Civitas og Dyrvik Arkitekter. Mer om bakgrunn, referansegruppe og mandat finner du i dokumentet

Mulighetsstudie av ulike alternativer for en helhetlig utvikling av sjøfronten fra Kilen til Stub per 14. juni 2017 

Ønsker du å skrive ut bør dette gjøres i originalstørrelse, på liggende A3, tosidig med vending/stifting på kortsiden.

Strategi for byutvikling

Konsulentfirmaet Asplan Viak bisto i prosessen med å utforme en byutviklingsstrategi for Sandefjord sentrum. Forslaget til strategi ble lagt ut for høring og vedtatt av bystyret 27. mai 1999.

Strategi for byutvikling

Strategi byutvikling, saksfremlegg og vedtak mai 99

Byregnskap Sandefjord sentrum

Byregnskap Sandefjord sentrum 2018

Byregnskapet er en statusrapport for sentrum som gir et grunnlag for å målrette bylivsutviklingen i kommunen. Byregnskapet er utarbeidet i forbindelse med revisjonen av Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA), og er et samarbeidsprosjekt mellom kommunene og Vestfold fylkeskommune.

Vann, avløp og vannmiljøplaner

Hovedplan for vannforsyning, avløp og vannmiljø beskriver mål, strategier og handlinger innen vann- og avløpssektoren for perioden 2015-2025. Planen beskriver også status og mål for vannmiljøet.

Planen skal være kommunens styrende dokument for vannforsynings- og avløpssektoren og danne grunnlaget for de overordnede beslutningene for sektoren. Planen beskriver de statlige og kommunale rammebetingelsene som gjelder for vann- og avløpssektoren, samt kommunens vannforsynings- og avløpsanlegg.

Hovedplan for vann, avløp og vannmiljøplaner - sammendragsrapport

Planen består av fem delprosjektrapporter:

  1. Vannmiljø
  2. Vannforsyning
  3. Avløp
  4. Mindre avløpsanlegg
  5. Nærings- og industripåslipp
Vei- og trafikkplaner

Trafikksikkerhetsplan 2019-2022

Parkeringsvedtekter

Gatebruksplan for Sandefjord sentrum

Transportplan

Analyse av fordeler og ulemper ved fortsatt fergetrafikk fra indre havn

I kommuneplanens handlingsdel (2019-2023) er det beskrevet at det skal gjennomføres en analyse av fordeler og ulemper ved fortsatt fergedrift fra Indre havn. I den forbindelse er det utarbeidet tre rapporter som grunnlag for kommunens vurderinger: 

Andre planer

Veteranplan for Sandefjord kommune

Veteranplan for Sandefjord kommune 

Kommunens handlingsplan for veteraner er ment å sikre et godt tilbud til våre veteraner og deres pårørende.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?