Folkehelse

Om folkehelsearbeid

Folkehelsearbeidet er hjemlet i lov om folkehelsearbeid. Kommunen skal fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold og bidra til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse. Kommunen skal bidra til utjevning av sosiale helseforskjeller og bidra til å beskytte befolkningen mot faktorer som kan ha negativ innvirkning på helsen.

Det er en rekke aktører i kommunen som via løpende tjenestetilbud, prosjekter og tiltak jobber med å fremme folkehelse. I seksjon strategi og samfunn arbeider folkehelsekoordinator, SLT-koordinator (rus- og kriminalitetsforebygging) og folkehelserådgiver/kontaktperson for ordningen Trygge lokalsamfunn (forebygging av skader og ulykker). Folkehelsekoordinator leder et tverrfaglig folkehelsenettverk med representanter fra de ulike kommunalområdene.

Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer


Kommunen skal i tråd med Folkehelseloven ha oversikt over samlet helsetilstand samt faktorer som påvirker innbyggernes helse. Det gjelder for eksempel faktorer som oppvekst- og levekår og fysisk, kjemisk og sosialt miljø. Nasjonalt folkehelseinstitutt publiserer hvert år en Folkehelseprofil som viser en oversikt over folkehelsetilstanden i kommunene. Profilen kan lastes ned her.
For tiden jobber kommunen med å utarbeide en folkehelseoversikt. Denne baserer seg på en rekke kunnskapsgrunnlag og statistikkilder. Noen av dem kan leses her:


• Levekårskartleggingen Sandefjord kommune 2019
• Oversiktsdokumentet for Sandefjord kommune 2017
• Ungdomsundersøkelsen Ungdata
• Evaluering av Nærmiljøprosjektet i Vestfold fylke

Økonomisk støtte til lokale folkehelsetiltak

Kommunen signerer årlig en partnerskapsavtale med Vestfold fylkeskommune der partene forplikter seg til et gjensidig samarbeid om felles folkehelsemål vedtatt i Regional plan for folkehelse 2019-2030.

De fire målene er:
• Folkehelseperspektivet er tydelig og prioritert innenfor alle samfunnsområder
• Nærmiljø og lokalsamfunn utvikles kontinuerlig som ressurser for helse og trivsel
• Innbyggerne opplever trygghet, tilhørighet og har mulighet til å bidra i samfunnet
• Vilkårene for helsefremmende levevaner er forbedret

Det er mulig å søke om støtte til lokale folkehelsetiltak som støtter opp under de fire målene over. Både kommunens egne virksomheter samt eksterne virksomheter, frivillige lag og foreninger kan søke. Ta kontakt med folkehelsekoordinator Anja Ramberg Sæther.

Eksempler på forebyggende og helsefremmende arbeid

Psykisk helse og livsmestring i skolen

Sandefjord er programkommune i den nasjonale satsningen «Program for folkehelsearbeid i kommunene». Kommunene deltar i et utviklingsfellesskap med Vestfold fylkeskommune og de andre kommunene i Vestfold. En tverrfaglig prosjektgruppe i Sandefjord samskaper om å utvikle et digitalt læringsverktøy i ungdomsskolen. Målet er å fremme psykisk helse og livsmestring for alle elevene. Verktøyet sees i sammenheng med det nye tverrfaglige temaet «Folkehelse og livsmestring» i skolen og integreres i kommunens «Innbyggerapp». Det handler blant annet om å gjøre elevene kjent med frivillige lag og foreninger i nærmiljøet, slik at ungdommene kan oppleve felleskap, tilhørighet, mestring og ta del i sosiale møteplasser. Medvirkning fra elevene er sentralt i programsatsingen. Prosjektleder er Grethe Kahrs Andersen.

Samordning av lokale rus og kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT)

SLT står for Samordning av lokale rus og kriminalitetsforebyggende tiltak. SLT-modellen skal samordne forebyggende tiltak for barn og unge. Målet er at kommunens barn og unge skal få riktig hjelp til riktig tid, av et hjelpeapparat som samarbeider godt på tvers av etater og faggrupper. Forebygging av kriminalitet er en sentral samfunnsoppgave. Kriminalitet påfører samfunnet menneskelig lidelse og enorme kostnader. En helhetlig kommunal forebyggingsstrategi rettet mot kriminalitet er en investering i en bedre fremtid og krever samarbeid mellom alle gode krefter.

Å forebygge kriminalitet er ikke bare politiets ansvar. Skal vi lykkes med å skape et tryggere samfunn, må vi få til et tettere samarbeide mellom kommunen, politiet, andre offentlige etater, næringslivet og frivillige organisasjoner. Alle har vi et ansvar for økt trygghet til fellesskapets beste. For mer informasjon kontakt SLT-koordinator Eddie Whyte

FellesForum - Mangfold og inkludering

FellesForum er en dialogbasert arena mellom folkevalgte, administrativ ledelse og innbyggere med innvandrerbakgrunn – målet er å styrke og forbedre inkludering i Sandefjord.

Forumet sikrer beslutningstakere kunnskap om innvandrermiljøene i kommunen og fungerer som en gjensidig læringsarena, for medvirkning og demokratiutvikling.

En del av formålet med FellesForum er å sørge for reell medvirkning og gi lokale minoritetsgrupper anledning til å fremme sine synspunkter og diskutere saker med sentrale politikere og forvaltning. FellesForum fungerer som et uformelt rådgivende organ.

I februar 2019 vedtok Formannskapet å utarbeide en handlingsplan for mangfold og inkludering på tvers av kommunalområdene. Planen skal være ferdig høsten 2019. 

 

Forebygging av skader og ulykker

Forebygging av skader og ulykker er en viktig folkehelseoppgave hvor man kan se resultater både umiddelbart og på lang sikt. Sandefjord kommune bruker den nasjonale modellen “Trygge lokalsamfunn” i dette arbeidet. Modellen setter skadeforebygging på agendaen og hjelper kommuner med å jobbe systematisk for å skape trygghet for innbyggerne. Satsingsområder blir valgt ut på bakgrunn av nasjonale føringer og lokalt oversiktsarbeid og er en del av partnerskapsavtalen for folkehelse mellom kommunen og fylkeskommunen. Les mer om Skadeforebyggende forum her. Kontaktperson for Trygge lokalsamfunn i Sandefjord kommune er folkehelserådgiver Inger Marie Mohn Solberg.

Andre områder

• Helsestasjon- og skolehelsetjenesten
• Fysioterapi- og ergoterapitjenesten
• Frivilligsentraler i Andebu, Sandefjord
  Frivillighetssentral er under etablering i Stokke
Frisklivsentralen

• Lærings- og mestringssenteret
• Miljørettet helsevern


 

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?