Kommuneplan

Varsel om oppstart av arbeidet med ny kommuneplan for Sandefjord kommune

Vi er nå i gang med å utarbeide den første kommuneplanen for nye Sandefjord kommune.

Hva er en kommuneplan?

Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsdokument, og består av en samfunnsdel og en arealdel. Samfunnsdelen skal ta stilling til kommunesamfunnets langsiktige utfordringer og overordnede målsettinger for samfunnsutviklingen. Arealdelen skal vise sammenhengen mellom fremtidig samfunnsutvikling og arealbruk, samt hvilke viktige hensyn som skal ivaretas ved disponering av arealene.

I forbindelse med oppstart av arbeidet legges et felles planprogram for kommuneplanens samfunnsdel og arealdel ut på høring. Planprogrammet redegjør for formålet med og forutsetningene for planarbeidet, herunder viktige tema, satsingsområder, og konkrete oppgaver som skal besvares. Det redegjøres også for hvilke deler av kommuneplanen som ikke tas opp til revisjon. Forslaget til planprogram bygger videre på den vedtatte planstrategien og de utredningsbehov som der er opplistet. Planstrategien kan leses her.(pdf)

Innspill til planarbeidet

Formannskapet vedtok 04.12.2017 sak 297/17 å legge forslag til planprogram på høring. Det inviteres herved til å komme med innspill til planarbeidet. I høringsperioden skal det utvikles en medvirkningsstrategi. I den forbindelse bes det spesielt om innspill til aktuelle deltakere. Her er de viktigste dokumentene i saken:

Formannskapets vedtak sak 297/17 (pdf)

Forslag til planprogram (pdf)

Innspill til nye utbyggingsområder

Av forslag til planprogram går det frem at arbeidet med arealdelen nå i første omgang kun er en samordning av de tre kommuneplanene fra tidligere Stokke, Andebu og Sandefjord. Dette innebærer at det ikke legges opp til innspillrunde på nye utbyggingsområder, som for eksempel bolig eller fritidsbebyggelse. Det bes imidlertid om innspill på nye næringsarealer eller endret bruk (transformasjon) innenfor eksisterende næringsområder.

Grunneiere og utbyggere som ønsker å komme med innspill kan gjøre det ved å bruke en av de to registreringsalternativene under:

Ny løsning for registrering av arealinnspill til kommuneplanen

Gå inn på linken over og fyll inn skjema.  Tegn inn arealet direkte på kartet.  Dette er et alternativ til innspillskjema i word under.

Innspill nye næringsarealer (word)

Gjeldende kommuneplaner for de tidligere kommunene finner du her.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om arbeidet kan fås ved henvendelse til:

Samfunnsdelen
Kommuneplanlegger Anne Therese Anvik  tlf: 91 81 97 86.

Arealdelen
Arealplanlegger David Bakke Haugen tlf: 33 41 63 25 eller 97 03 42 97.

Innspill til planarbeidet/planprogrammet og til nye næringsområder kan sendes til postmottak@sandefjord.kommune.no eller i brev til Sandefjord kommune, postboks 2025, 3202 Sandefjord.

Merk innspillet med saksnummer 17/6435. Frist for innspill er 29.01.2018.