Kommuneplan

Hva er en kommuneplan?

Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsdokument, og består av en samfunnsdel og en arealdel.

  • Samfunnsdelen skal ta stilling til kommunesamfunnets langsiktige utfordringer og overordnede målsettinger for samfunnsutviklingen.
  • Arealdelen skal vise sammenhengen mellom fremtidig samfunnsutvikling og arealbruk, samt hvilke viktige hensyn som skal ivaretas ved disponering av arealene.

I forbindelse med oppstart av arbeidet la formannskapet et felles planprogram for kommuneplanens samfunnsdel og arealdel ut på høring.

Planprogrammet redegjør for formålet med og forutsetningene for planarbeidet, herunder viktige tema, satsingsområder, og konkrete oppgaver som skal besvares. Det redegjøres også for hvilke deler av kommuneplanen som ikke tas opp til revisjon. Forslaget til planprogram bygger videre på den vedtatte planstrategien og de utredningsbehov som der er opplistet.

Høringsperioden ble avsluttet 27.1.2018.

Planstrategien

Fastsatt planprogram for ny kommuneplan

Medvirkning

Offentlige myndigheter

Det er avholdt et høringsmøte mellom kommunen og Fylkesmannen i Vestfold, Vestfold fylkeskommune, Bane NOR, Statens vegvesen, Norges vassdrags og energidirektorat (NVE). Kommune holdt følgende orientering:

Møte med regionale myndigheter 9. januar 2018

Nærmiljøutvalg

I kommuneplanarbeidet er nærmiljøutvalgene tiltenkt en rolle som bindeledd mellom de folkevalgte og befolkningen.

Det vil bli avholdt verksteder med nærmiljøene i løpet av våren 2018. Verkstedene vil ta utgangspunkt i ungdomsskolekretsene.

Alle som bor i de respektive nærmiljøene er velkomne på møtene, som avholdes på ungdomsskolene kl 18-20 på følgende dager og steder:

Tirsdag 3.april Ranvik ungdomsskole

Mandag 16.april Bugården ungdomsskole

Onsdag 18.april Stokke bygdetun (obs nytt sted)

Mandag 23.april Breidablikk ungdomsskole

Onsdag 2.mai Andebu ungdomsskole

Mandag 14.mai Varden ungdomsskole

Møtene vil ledes av ordfører.

Invitasjon til medvirkning i kommuneplanen til nærmiljøutvalgene

Vedtatt medvirkningstrategi

Rapport fra dialogmøter med nærmiljø

Frivillige lag og foreninger

Det har vært avholdt et møte med natur og friluftslivsorganisasjoner.

Møte med organisasjoner er under planlegging. Invitasjon er sendt ut til lag og foreninger som er registrert på våre hjemmesider.

Presentasjon og innspill fra møtet med lag og foreninger.

Åpen kontordag med kommuneplanleggerne

Har du tanker om hvordan vi skal bo og jobbe i framtidens Sandefjord?

Kom på biblioteket onsdag 23.mai mellom kl 12 og 19 og ta en prat med kommuneplanleggerne om f.eks. hvor tett vi bør bo, hvor arbeidsplassene skal være og hvordan vi skal komme oss til de ulike aktivitetene i hverdagen vår.

Når skjer det noe?

Framdriftsplan for kommuneplanarbeidet

Se en mer detaljert oversikt over aktiviteter og tidspunkt for politiske saker.

Utredningsarbeid og andre planer

Av planprogrammet fremgår det hvilke utredninger som skal gjennomføres i forbindelse med kommuneplanarbeidet. 

Eksisterende bevaringsplakat skal revideres

Vi vil fortløpende publisere relevante utredninger.

Relevante planer

Gjeldene kommunedelplaner

Gjeldende utfyllende bestemmelser og retningslinjer for hele den nye kommunen vedtatt 6 mars 2018

FNs bærekraftsmål - oversikt

Mer om FNs bærekraftsmål

Oversikt over boligarealer på dyrka mark

Politiske vedtak

Desember 2017

Vedtak om legge planprogram på høring 

Januar 2018

Forslag til medvirkning for formannskapet

Status arealdelsarbeidet

Februar 2018

Rammer for medvirkning med nærmiljøutvalgene

Mars 2018

Presentasjon for formannskapet om nærmiljømøtene

Vedtatte utfyllende bestemmelser og retningslinjer for hele den nye kommunen

April 2018

Fastsettelse av planprogram skjer i formannskapets møte 24.april. 

Før planprogrammet fastsettes i formannskapet, skal det innom flere råd og utvalg. Dato for disse behandlingene finner dere foran på saksfremlegget.

Planprogrammet ble fastsatt av formannskapet i møte 24.april. 

Sak om fastsettelse av planprogram.

Mai 2018

Oppgave 8 a og b i planprogrammets kap 4 Oppsummering av sentrale oppgaver skal behandles av Hovedutvalg for miljø og plan. Oppgavene er knyttet til kartlegging av eksisterende boligreserve.

8a Hvilke områder med boligformål ligger på dyrket/dyrbar mark?

8b Status for utvikling av det enkelte areal (reguleringsstatus, realiserbarhet)

Presentasjon i Hovedutvalg for miljø og plan 23. mai

Juni 2018

Rapport fra medvirkningen våren 2018 presenteres for formannskapet. Det er flere vedlegg til saken - rapport fra dialogmøtene, presentasjon og innspill fra møtet med frivillige lag og foreninger, alle innspillene fra dialogmøtene fra nærmiljøene og evaluering av møtene. 

Sak - Ny kommuneplan 2019-2031 Rapport fra dialogmøter med nærmiljøene

Ny kommuneplan 2019 - 2031 - Arealstrategier

Ny Kodalvei alternativer

Gjennvinningsstasjoner i Sandefjord kommune

Parkeringsstrategi - Orientering og anbefaling videre prosess

Trafikksikkerhetsplan 2019 - 2022

August 2018

I løpet av høsten vil sentrale oppgaver i kommuneplanarbeidet behandles fortløpende i politiske utvalg. Se planprogrammets kap 4 - oppsummering av sentrale oppgaver.

 Rapport - forslag til kategorisering av byer, tettsteder og lokalsentre i Sandefjord kommune

September 2018

Rapport - eksisternde boligarealers sentralitet i forhold til nærmeste tettsted

Revisjon av bevaringsplakaten og status for arbeidet med kulturminner og kulturmiljøer

Ny Kodalvei - alternativer

Veileder for massemottak og status for arbeidet med arealsøk for massedeponi

Parkeringsstrategi - orientering og anbefaling av videre strategi

Konsekvensutredning av arealinnspill (kommer)

Arealinnspill og høringsuttalelser til planprogrammet

Arealinnspill - forslag til nye områder

Øvrige innspill til planprogrammet

Sammendrag av høringsuttalelsene med rådmannens kommentar

 

Hva skjer med arealinnspillene?

Kommunen har mottatt ca. 80 arealinnspill til kommuneplanrulleringen. Innspillene fremgår av innspillskartet (se egen link over). I tillegg er innspillene trykket opp i et hefte som vil bli utdelt til kommunestyrets medlemmer.

Kommuneplanleggerne vil i løpet av sommeren starte arbeidet med den administrative vurderingen, der innspillene vil bli vurdert opp mot kommunens vedtatte arealstrategier. Innspill om nye nærings- og handelsareal vil i tillegg vurderes opp mot føringer i strategisk næringsplan.

14. august vil kommuneplanleggerne holde en orientering i formannskapet om temaet.

Det forventes at rådmannen fremmer en politisk sak til hovedutvalg for miljø og plansaker og formannskapet i september. Saken vil inneholde en innstilling til hvilke arealinnspill som foreslås konsekvensutredet.

Konsekvensutredningsarbeidet vil foregå i oktober, parallelt med utarbeidelsen av forslag til ny kommuneplan. Basert på konsekvensutredningene vil rådmannen innstille på arealbruksendringer når kommuneplanforslaget legges frem for poltisk førstegangsbehandling i november/desember.

I henhold til vedtatt fremdriftsplan skal planforslaget på høring i perioden desember 2018 – februar 2019.

Kommuneplanen forventes sluttbehandlet i juni 2019.

 Kontaktinformasjon

Samfunnsdelen Kommuneplanlegger Anne Therese Anvik  tlf: 91 81 97 86

Arealdelen Kommuneplanlegger David Bakke Haugen tlf: 33 41 63 25 eller 97 03 42 97

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?