Kommuneplan

Hva er en kommuneplan?

Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsdokument, og består av tre deler:

  • samfunnsdel som viser utviklingsretning og mål
  • arealdel som viser lokalisering av hverdagsfunksjoner som hjem, bolig og arbeid/fritid (med arealplankart og bestemmelser/retningslinjer)
  • handlingsdel som viser tiltak for å nå målene

FNs bærekraftsmål er valgt som rammer for kommuneplanen, og gjennom dette har vi forpliktet oss til å jobbe for et Sandefjordsamfunn som blant annet bidrar til mindre ulikheter, bedre folkehelse og – ikke minst – samarbeid for å nå målene vi har satt oss. Visjonen Sammen framover understreker nettopp dette.

Kunngjøring av kommunal- og moderniseringsdepartementets vedtak i innsigelsessaker

Kommunestyret vedtok 24.09.2019 ny kommuneplan med samfunnsdel, arealdel og handlingsdel, med unntak av de områder det fortsatt var innsigelser til. Områdene det gjelder er:

  • Nytt næringsområde på Torp øst
  • Kontorformål på Tassebekk Office Center
  • Boligområde Paradisskogen/Hørdal
  • Fritidsboliger på Hagaløkka
  • Kommuneplanbestemmelse 1.5.1 og 1.9 (kulturminner)

Dette notatet redegjør for endringene sett opp mot kommunens høringsforslag. 

Departementets vedtak er endelig, og plankart og bestemmelser er justert i henhold til vedtaket. Hele planen nå er rettsgyldig.

Planen er tilgjengelig i kommunens webkart. En PDF er tilgjengelig her. 

Kommuneplanen vedtatt

Ny kommuneplan for Sandefjord 2019 - 2031 ble vedtatt i kommunestyret 24. september 2019. Her finner du dokumentene til den nye kommuneplanen:

Plankart 

Bestemmelser og retningslinjer

Planbeskrivelse (samfunnsdel, handlingsdel og arealdel)

Link til plankartet i kommunens karttjeneste

 

Her er link til sluttbehandlingen i kommunestyret.

Kommuneplanen på høring

Planforslag

Her finner du forslaget til handlingsdel - ny kommuneplan for Sandefjord 2019-2031 

Kommuneplanen består av:

Forslag til plankart (med hensynssoner)

Forslag til plankart (uten hensynssoner)

Forslag til bestemmelser og retningslinjer

Planbeskrivelse - samfunnsdel og arealdel

Grunnlagsdokumenter
Presentasjoner

Presentasjon av kommuneplanforslaget - Samfunnsdel og araldel (holdt i kommunestyret november 2018)

Presentasjon av kommuneplanforslaget - Samfunnsdel og arealdel (holdt i Hovedutvalget for miljø- og plansaker november 2018)

Digital presentasjon av planforslaget til høring

Fortellingskart - her får du en digital presentasjon av planforslaget.

Medvirkning

Presentasjon holdt i møte med regionale myndigheter 9. januar 2018

Rapport fra dialogmøter med nærmiljø

Rapport fra medvirkning med elevrådene ved ungdomsskolene i Sandefjordskolen

Vedtatt medvirkningstrategi

Politisk behandling

Desember 2017

Vedtak om å legge planprogram på høring 

Januar 2018

Forslag til medvirkning for formannskapet

Status arealdelsarbeidet

Februar 2018

Rammer for medvirkning med nærmiljøutvalgene

Mars 2018

Presentasjon for formannskapet om nærmiljømøtene

Vedtatte utfyllende bestemmelser og retningslinjer for hele den nye kommunen

April 2018

Fastsettelse av planprogram skjer i formannskapets møte 24.april. 

Før planprogrammet fastsettes i formannskapet, skal det innom flere råd og utvalg. Dato for disse behandlingene finner dere foran på saksfremlegget.

Planprogrammet ble fastsatt av formannskapet i møte 24.april. 

Sak om fastsettelse av planprogram

Mai 2018

Oppgave 8 a og b i planprogrammets kap 4 Oppsummering av sentrale oppgaver skal behandles av Hovedutvalg for miljø og plan. Oppgavene er knyttet til kartlegging av eksisterende boligreserve.

8a Hvilke områder med boligformål ligger på dyrket/dyrbar mark?

8b Status for utvikling av det enkelte areal (reguleringsstatus, realiserbarhet)

Presentasjon i Hovedutvalg for miljø og plan 23. mai

Juni 2018

Rapport fra medvirkningen våren 2018 presenteres for formannskapet. Det er flere vedlegg til saken - rapport fra dialogmøtene, presentasjon og innspill fra møtet med frivillige lag og foreninger, alle innspillene fra dialogmøtene fra nærmiljøene og evaluering av møtene. 

Sak - Ny kommuneplan 2019-2031 Rapport fra dialogmøter med nærmiljøene

Ny kommuneplan 2019 - 2031 - Arealstrategier

Ny Kodalvei alternativer

Gjennvinningsstasjoner i Sandefjord kommune

Parkeringsstrategi - Orientering og anbefaling videre prosess

Trafikksikkerhetsplan 2019 - 2022

August 2018

I løpet av høsten vil sentrale oppgaver i kommuneplanarbeidet behandles fortløpende i politiske utvalg. Se planprogrammets kap 4 - oppsummering av sentrale oppgaver.

Rapport - forslag til kategorisering av byer, tettsteder og lokalsentre i Sandefjord kommune

September 2018

Rapport - eksisternde boligarealers sentralitet i forhold til nærmeste tettsted

Revisjon av bevaringsplakaten og status for arbeidet med kulturminner og kulturmiljøer

Ny Kodalvei - alternativer

https://arcg.is/0zOf4r0https://arcg.is/0zOf4r0Veileder for massemottak og status for arbeidet med arealsøk for massedeponi

Parkeringsstrategi - orientering og anbefaling av videre strategi

Konsekvensutredning av arealinnspill

Oktober 2018

Konsekvensutredning av arealinnspill

Vurdering av justeringer i eksisterende boligreserve

Kunnskapsgrunnlag for strategi for tettstedsutvikling

Fortetting og sentrumsutvikling i Stokke tettsted 

Fortetting i Sandefjord sentrum og sentrumsnære områder

November 2018
Desember 2018 

Ny kommuneplan 2019 - 2031: Planforslag til 1. gangs behandling

Januar 2019

Kommunedelplan for klima- og energi - Sluttbehandling

Ny kommuneplan 2019 - 2031: Planforslag til 1. gangs behandling

Februar 2019

Ny kommuneplan 2019 - 2031: Planforslag til 1. gangs behandling

Kommunedelplan for klima- og energi - Sluttbehandling

Mars 2019
April 2019

Ny kommuneplan - forslag til handlingsdel

Ny kommuneplan 2019 - 2031: Innsigelsesbehandling

Ny kommuneplan - oppfølging av vedtak om gjennomgang av samfunnsdelen i kommunalområdene

Mai 2019

Ny kommuneplan - forslag til handlingsdel

Ny kommuneplan - oppfølging av vedtak om gjennomgang av samfunnsdelen i kommunalområdene

Orientering om arbeidet med strategi for kvalitet og gjennomføring av byrom

Juni 2019

Ny kommuneplan 2019 - 2031: Merknadsbehandling 

August 2019
September 2019

Ny kommuneplan 2019 - 2031: Sluttbehandling

Planprogram

Fastsatt planprogram for ny kommuneplan

Arealinnspill - forslag til nye områder

Øvrige innspill til planprogrammet

Sammendrag av høringsuttalelsene med rådmannens kommentar

Gjennomgang av arealinnspill 

Kontaktinformasjon

Samfunnsdelen Kommuneplanlegger Anne Therese Anvik tlf.: 91 81 97 86

Arealdelen Enhetsleder overordnet planlegging og miljø David Bakke Haugen tlf.: 33 41 63 25 eller 97 03 42 97

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?