Kommuneplan

Hva er en kommuneplan?

Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsdokument, og består av en samfunnsdel og en arealdel.

  • Samfunnsdelen skal ta stilling til kommunesamfunnets langsiktige utfordringer og overordnede målsettinger for samfunnsutviklingen.
  • Arealdelen skal vise sammenhengen mellom fremtidig samfunnsutvikling og arealbruk, samt hvilke viktige hensyn som skal ivaretas ved disponering av arealene.

I forbindelse med oppstart av arbeidet la formannskapet et felles planprogram for kommuneplanens samfunnsdel og arealdel ut på høring.

Planprogrammet redegjør for formålet med og forutsetningene for planarbeidet, herunder viktige tema, satsingsområder, og konkrete oppgaver som skal besvares. Det redegjøres også for hvilke deler av kommuneplanen som ikke tas opp til revisjon. Forslaget til planprogram bygger videre på den vedtatte planstrategien og de utredningsbehov som der er opplistet.

Høringsperioden ble avsluttet 27.1.2018.

Planstrategien

Fastsatt planprogram for ny kommuneplan

Bestemmelser og retningslinjer for hele den nye kommunen vedtatt 6. mars 2018

Høring og offentlig ettersyn av forslag til ny kommuneplan

Formannskapet vedtok i møte 28. mai 2019 å legge forslag til ny kommuneplans handlingsdel på offentlig ettersyn på kommunens hjemmesider. Handlingsdelen skal angi hvordan samfunnsplanen skal følges opp de fire påfølgende år eller lengre. Den skal angi kommunens prioritering av ressurser, planleggings- og samarbeidsoppgaver, og rulleres årlig.

Her finner du forslaget til handlingsdel - ny kommuneplan for Sandefjord 2019-2031.

Eventuelle kommentarer til høringsforslaget bes sendt til Sandefjord kommune, postboks 2025, 3202 Sandefjord, innen 1. juli 2019. Merkes med "høring handlingsdel - ny kommuneplan".

 

Formannskapet vedtok 12. februar 2019 å legge forslag til ny kommuneplan ut til offentlig ettersyn (her er link til selve saken). Høringsfristen gikk ut 31. mars 2019.

Her finner du sammendrag av alle innkomne merknader.  

Kommuneplanen består av:

Forslag til plankart (med hensynssoner)

Forslag til plankart (uten hensynssoner)

Forslag til bestemmelser og retningslinjer

Planbeskrivelse - samfunnsdel og arealdel

Her finner du grunnlagsdokumenter til saken:

Andre grunnlagsdokumenter

Presentasjoner holdt i forbindelse med 1. gangs behandling av planforslaget

Presentasjon av kommuneplanforslaget - Samfunnsdel og araldel (holdt i kommunestyret november 2018)

Presentasjon av kommuneplanforslaget - Samfunnsdel og arealdel (holdt i Hovedutvalget for miljø- og plansaker november 2018)

Digital presentasjon av planforslaget

Fortellingskart - her får du en digital presentasjon av planforslaget.

Medvirkning

Åpent møte

Mandag 17. juni 2019 kl. 17.00 ønsker ordfører Bjørn Ole Gleditsch velkommen til det siste folkemøtet om kommuneplanen. Her vil innspill fra høringsperioden og forslag til handlingsdel bli presentert. Handlingsdelen er nå tilgjengelig på våre nettsider. Møtet finner sted i kommunestyresalen på Rådhuset. (Møtet er tidligere annonsert med start kl 18.00)

Gjennomført medvirkning i høringsperioden

I høringsperioden ble det arrangert åpne informasjonsmøter om stedsutvikling i Andebu, Kodal og Høyjord; næringsutvikling; stedsutvikling i Stokke; fortetting i Sandefjord, og åpen kontordag med kommunuplanleggerne. 

Tidligere gjennomført medvirkning

Offentlige myndigheter

Det har vært avholdt høringsmøte mellom kommunen og Fylkesmannen i Vestfold, Vestfold fylkeskommune, Bane NOR, Statens vegvesen, og Norges vassdrags og energidirektorat (NVE). Kommune holdt følgende orientering:

Presentasjon holdt i møte med regionale myndigheter 9. januar 2018

Nærmiljøutvalg, lag og foreninger

I kommuneplanarbeidet er nærmiljøutvalgene tiltenkt en rolle som bindeledd mellom de folkevalgte og befolkningen. Det ble avholdt seks verksteder med nærmiljøene våren 2018. Verkstedene tok utgangspunkt i ungdomsskolekretsene.

Rapport fra dialogmøter med nærmiljø

Rapport fra medvirkning med elevrådene ved ungdomsskolene i Sandefjordskolen

Presentasjon fra møte med naturvernsforeninger

Presentasjon og innspill fra møte med lag og foreninger

Vedtatt medvirkningstrategi

Når skjer det noe?

Her finner du framdriftsplan for kommuneplanarbeidet.

Andre planer, presentasjoner og utredningsarbeid

Av planprogrammet fremgår det hvilke utredninger som skal gjennomføres i forbindelse med kommuneplanarbeidet. 

Eksisterende bevaringsplakat skal revideres.

Vi vil fortløpende publisere relevante utredninger.

Relevante planer

Gjeldende kommunedelplaner

Bestemmelser og retningslinjer for hele den nye kommunen vedtatt 6. mars 2018

FNs bærekraftsmål - oversikt

Mer om FNs bærekraftsmål

Planstrategi og kommuneplan

Samordning av kommunedelplaner for Sandefjord, Andebu og Stokke

Orientering om ny kommuneplan 2019 - 2031 (holdt i politiske møter, råd og utvalg)

Oversikt over boligarealer på dyrka mark

Politisk behandling

Desember 2017

Vedtak om å legge planprogram på høring 

Januar 2018

Forslag til medvirkning for formannskapet

Status arealdelsarbeidet

Februar 2018

Rammer for medvirkning med nærmiljøutvalgene

Mars 2018

Presentasjon for formannskapet om nærmiljømøtene

Vedtatte utfyllende bestemmelser og retningslinjer for hele den nye kommunen

April 2018

Fastsettelse av planprogram skjer i formannskapets møte 24.april. 

Før planprogrammet fastsettes i formannskapet, skal det innom flere råd og utvalg. Dato for disse behandlingene finner dere foran på saksfremlegget.

Planprogrammet ble fastsatt av formannskapet i møte 24.april. 

Sak om fastsettelse av planprogram

Mai 2018

Oppgave 8 a og b i planprogrammets kap 4 Oppsummering av sentrale oppgaver skal behandles av Hovedutvalg for miljø og plan. Oppgavene er knyttet til kartlegging av eksisterende boligreserve.

8a Hvilke områder med boligformål ligger på dyrket/dyrbar mark?

8b Status for utvikling av det enkelte areal (reguleringsstatus, realiserbarhet)

Presentasjon i Hovedutvalg for miljø og plan 23. mai

Juni 2018

Rapport fra medvirkningen våren 2018 presenteres for formannskapet. Det er flere vedlegg til saken - rapport fra dialogmøtene, presentasjon og innspill fra møtet med frivillige lag og foreninger, alle innspillene fra dialogmøtene fra nærmiljøene og evaluering av møtene. 

Sak - Ny kommuneplan 2019-2031 Rapport fra dialogmøter med nærmiljøene

Ny kommuneplan 2019 - 2031 - Arealstrategier

Ny Kodalvei alternativer

Gjennvinningsstasjoner i Sandefjord kommune

Parkeringsstrategi - Orientering og anbefaling videre prosess

Trafikksikkerhetsplan 2019 - 2022

August 2018

I løpet av høsten vil sentrale oppgaver i kommuneplanarbeidet behandles fortløpende i politiske utvalg. Se planprogrammets kap 4 - oppsummering av sentrale oppgaver.

 Rapport - forslag til kategorisering av byer, tettsteder og lokalsentre i Sandefjord kommune

September 2018

Rapport - eksisternde boligarealers sentralitet i forhold til nærmeste tettsted

Revisjon av bevaringsplakaten og status for arbeidet med kulturminner og kulturmiljøer

Ny Kodalvei - alternativer

https://arcg.is/0zOf4r0https://arcg.is/0zOf4r0Veileder for massemottak og status for arbeidet med arealsøk for massedeponi

Parkeringsstrategi - orientering og anbefaling av videre strategi

Konsekvensutredning av arealinnspill

Oktober 2018

Konsekvensutredning av arealinnspill

Vurdering av justeringer i eksisterende boligreserve

Kunnskapsgrunnlag for strategi for tettstedsutvikling

Fortetting og sentrumsutvikling i Stokke tettsted 

Fortetting i Sandefjord sentrum og sentrumsnære områder

November 2018
Desember 2018 

Ny kommuneplan 2019 - 2031: Planforslag til 1. gangs behandling

Januar 2019

Kommunedelplan for klima- og energi - Sluttbehandling

Ny kommuneplan 2019 - 2031: Planforslag til 1. gangs behandling

Februar 2019

Ny kommuneplan 2019 - 2031: Planforslag til 1. gangs behandling

Kommunedelplan for klima- og energi - Sluttbehandling

Mars 2019
April 2019

Ny kommuneplan - forslag til handlingsdel

Ny kommuneplan 2019 - 2031: Innsigelsesbehandling

Ny kommuneplan - oppfølging av vedtak om gjennomgang av samfunnsdelen i kommunalområdene

Mai 2019

Ny kommuneplan - forslag til handlingsdel

Ny kommuneplan - oppfølging av vedtak om gjennomgang av samfunnsdelen i kommunalområdene

Orientering om arbeidet med strategi for kvalitet og gjennomføring av byrom

Juni 2019

Ny kommuneplan 2019 - 2031: Merknadsbehandling 

Arealinnspill og høringsuttalelser til planprogrammet

Arealinnspill - forslag til nye områder

Øvrige innspill til planprogrammet

Sammendrag av høringsuttalelsene med rådmannens kommentar

Gjennomgang av arealinnspill

 

Hva skjer med arealinnspillene?

Kommunen har mottatt ca. 80 arealinnspill til kommuneplanrulleringen. Innspillene fremgår av innspillskartet (se egen link over).

Innspillene er vurdert opp mot kommunens vedtatte arealstrategier. Innspill om nye nærings- og handelsareal er i tillegg vurdert opp mot føringer i strategisk næringsplan.

Kommuneplanleggerne holdt en orientering i formannskapet om temaet i august 2018.

Rådmannen fremmet en politisk sak til hovedutvalget for miljø- og plansaker og formannskapet i september 2018. Saken inneholdt en innstilling til hvilke arealinnspill som ble anbefalt konsekvensutredet. Basert på konsekvensutredningene innstilte rådmannen på arealbruksendringer da kommuneplanforslaget ble lagt frem for poltisk førstegangsbehandling. Konsekvensutdredning og ROS-analyse av innkomne innspill følger som grunnlagsdokumenter til forslaget til ny kommuneplan som nå er på høring. 

Kommuneplanen forventes sluttbehandlet i juni 2019.

Kontaktinformasjon

Samfunnsdelen Kommuneplanlegger Anne Therese Anvik  tlf: 91 81 97 86

Arealdelen Kommuneplanlegger David Bakke Haugen tlf: 33 41 63 25 eller 97 03 42 97

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?