PP-tjenesten

Hvordan komme i kontakt?

Barn/elever henvises i første rekke av barnehager/skoler i samråd med foresatte. Dersom du som foresatt har et barn du mener ikke har tilfredsstillende utbytte av det ordinære tilbudet, bør du først ta en samtale med barnehagen/skolen for å høre deres vurdering. Elever over 15 år, foresatte og voksne kan også selv ta kontakt med PPT for informasjon og vurdering av behov for tjenesten.

Barnehager/skoler kan ikke henvise til PP-tjenesten uten samtykke fra foresatte.

Styrer i barnehager og rektor ved skoler kan henvise ved behov for bistand med kompetanseheving eller organisasjonsutvikling.

Inntakskriterier - nye rutiner

Drøftingsmøte

Drøftingsmøte er PP-tjenestens tilbud til barnehager, skoler, foresatte eller andre personer som ønsker å drøfte barn og unge mellom 0-16 år med særskilte behov. Hensikten kan være å få råd og veiledning om tiltak eller anbefaling om andre aktuelle instanser. Alle barn som skal henvises til PP-tjenesten, skal ha vært tatt opp på et drøftingsmøte. PPT lager et kort arbeidsnotat fra møtet som registreres i vårt fagsystem og kan benyttes i evt. senere saksbehandling.

Det kan oppstå særlige situasjoner som krever hasteinntak. Dette må framkomme på skjema for bestilling av drøfting.

Inntakskriterier vedrørende hastesaker

Det er kun rektor som kan henvise med påskrift om «hastesak».

  • Alvorlige helseplager (psykiske/ somatiske), der tidsfaktor i forhold til sakkyndig vurdering er kritisk
  • Skolevegring
  • Nylig innflyttet barn/elev med store behov

Inntaksteamet vil foreta en selvstendig vurdering om henvisningen skal tas inn som hastesak.

Om tjenesten

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PP-tjenesten) er kommunens rådgivende og sakkyndige instans for utvikling og læring til barn og ungdom opp til 16 år, som har utfordringer i oppvekst- eller opplæringssituasjonen.

Vi bistår også i saker der voksne har utvidet behov for tilrettelegging i forbindelse med sin grunnskoleopplæring. Vårt mål er at alle, uansett forutsetninger, skal få ta del i gode utviklings- og læringsprosesser og oppnå maksimalt læringsutbytte. PP- tjenestens oppgaver og mandat er hjemlet i opplæringsloven kapittel 5 (ekstern lenke).

Sakkyndighetsarbeid

Når et barn/en elev er henvist PP-tjenesten og saken er vurdert og tatt inn, starter PP-rådgiveren et utredningsarbeid. Gjennom informasjon fra foresatte, barnehage eller skole, og samtale, testing og observasjon av barnet/eleven, forsøker vi å få et bilde av den enkeltes styrker, utfordringer og behov for tilrettelegging. Konklusjonen kan enten være at barnets/elevens behov bør kunne dekkes innenfor tilpasninger i det ordinære tilbudet, eller det kan tilrås spesialpedagogisk hjelp i barnehage eller spesialundervisning i skolen. Vi kan også vurdere videre henvisning til ulike statlige kompetansesentra.

Systemrettet arbeid

PP-tjenesten driver systemrettet arbeid i barnehager og skoler på gruppe- eller trinn-nivå, eller for hele organisasjonen. Dette skjer ved faste kontaktmøter, kursing, foredrag, workshops, konsultasjon eller direkte rådgivning.

Skjema - barnehage

Bruk av observasjonsskjema i barnehagen - før henvisning til PPT

Henvisningsskjema systemsaker

Bestillingsskjema drøftingsmøte

Henvisningsskjema PPT

Pedagogisk rapport

Momentliste pedagogisk rapport

Momentliste pedagogisk rapport barn 0-2 år

Vedlegg til pedagogisk rapport - flerspråklige barn

Skjema - skole

Henvisningsskjema systemsaker

Bestillingsskjema drøftingsmøte

Henvisningsskjema til PPT for skoler, individsaker

Henvisningsskjema til PPT for voksne, individsaker

Kartlegging av sosial adferd - barneskole

Kartlegging av sosial adferd - ungdomsskole

Vedlegg ved henvisning for veiledning

PPT

Besøksadresse:

Nedre Movei 16
3215 Sandefjord

Postadresse:

Postboks 2025
3202 Sandefjord

Telefon: 33 41 66 40

Kontaktperson: Trude Nystad

Tittel: Leder

Telefon: 33 41 66 42

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?